Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Blijdschap

Blijdschap

Vreugde over Gods genade voor zondige mensen, die een christen ontvangt van de Heilige Geest.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Blijdschap in Jeruzalem

Eva staat er met haar neus bovenop. Vandaag wordt Jeftha gedoopt! Wat een groot wonder heeft God gedaan. Jeftha werd veel te vroeg geboren. Hij heeft maanden in het ziekenhuis gelegen. Aan allerlei apparaten en slangetjes. Het was heel spannend of hij in leven zou blijven. Als Eva het water op Jeftha’s hoofdje ziet, moet ze bijna huilen van blijdschap. Haar lieve, kleine broertje. Hij leeft nog en wordt vandaag gedoopt in de Naam van God.

Soms voel je blijdschap door je tranen heen. Daar lees je in de Bijbel ook over.
Aron, een jongen uit een bergdorp in Juda, wacht gespannen. Een uurtje geleden is zijn vader naar de stadspoort geroepen. Daar was een bode, met een belangrijke brief uit Jeruzalem. Aron was graag meegegaan. In de brief staat vast van alles over de nieuwe koning van het land. Hizkia heet hij. Zou hij anders zijn? Zijn vader Achaz diende heidense afgoden en liet daarom zijn zoon door het vuur lopen. Hij verving het altaar in de tempel voor een heidens altaar. En nu? Liefst zou Aron er met zijn neus bovenop zitten. Maar deze bijeenkomst is alleen voor grote mannen. Hè, waar blijft vader toch?

Eindelijk hoort Aron snelle voetstappen. Wild zwaait de deur open. Daar staat vader. Komt er een traan uit zijn oog? Moeder pakt hem bij de hand. Stil komt Aron dichterbij. “Was het goed nieuws of slecht nieuws?”, vraagt moeder. “Geloofd zij de Heere, de God van Abraham, Izak en Jakob”, barst vader uit. “Koning Hizkia heeft de tempel schoongemaakt. Hij laat weer offers brengen aan de Almachtige. Hij gaat zelfs het Pascha vieren.”

Vader is in tranen. Moeder ook. Maar het zijn geen tranen van verdriet, dát ziet Aron wel. Ze lachen en huilen door elkaar heen. Met zijn grote, sterke armen tilt vader Aron op. “Jongen, ik ga naar Jeruzalem. Ik ga helpen om alles voor te bereiden voor het Pascha. Dan kom ik jullie ophalen. Samen gaan we het vieren. Zoals Mozes ons volk uit Egypte heeft geleid, zo leidt koning Hizkia ons uit de afgodendienst van Achaz. Wat zorgt de Heere goed voor ons!”

Als Aron enkele weken later met zijn vader en moeder onderweg is naar Jeruzalem, wijst zijn vader plotseling vooruit. “Zie je daar die huizen, Aron ? Hoor je de mensen zingen? Dit is échte blijdschap, mijn zoon! Om wat de Heere geeft. Na alles wat er is gebeurd met koning Achaz. Het is een wonder.” Aron kijkt. Hij voelt een brok in zijn keel. Hij zou wel willen springen en dansen, maar hij voelt dat hij tegen zijn tranen moet vechten. Zo blij is hij. Blij en dankbaar, om wat de Heere geeft.

Eva kijkt naar haar kleine broertje in mama’s armen. Wát een verschil met dat heel kleine baby’tje in de couveuse. Ze is zó dankbaar dat hij nog leeft. Dat God over Hem waakte, die lange, lange maanden. Lang geleden moet Aron datzelfde gevoel gehad hebben. Een blijdschap, die je heel diep vanbinnen voelt. Omdat je weet dat het niet verdiend is en omdat God zo goed is!

Bijbelteksten

 • Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

  Jesaja 25:9
 • Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

  Habakuk 3:17-18
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

  Johannes 15:11
 • De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

  Galaten 5:22

Heidelbergse Catechismus

Het onderwerp blijdschap kun je in de Heidelbergse Catechismus bij verschillende vragen en antwoorden terugvinden.

In antwoord 55 lees je over de ‘gemeenschap der heiligen’. Dat betekent onder andere dat een gelovige zijn gaven en talenten vol blijdschap zal inzetten voor andere gelovigen. In antwoord 58 lees je wat de troost is van het geloof in het eeuwige leven. De gelovige voelt nu al het begin van de eeuwige vreugde in zijn hart en zal na dit leven deelhebben aan de volledige zaligheid. Daarin mag hij God voor eeuwig eren. Weet je wat bekering is? Dat de oude, zondige mens sterft en de nieuwe mens in je tot leven komt, zegt vraag en antwoord 88. Voor die oude, zondige mens betekent dat verdriet (antwoord 89). Maar voor de nieuwe mens betekent het dat je door Christus van harte verheugd bent in God (antwoord 90). Je verlangt ernaar om uit liefde heel je leven goede werken te doen, zoals God het wil.

Dag 1 Blijdschap - bij David
Tekst: 2 Samuël 6:12-23 | |
 1. Koning David werd de boodschap gebracht: De HEERE heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft, gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David.
 2. En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van de HEERE zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde.
 3. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE; en David was gekleed in een linnen priesterhemd.
 4. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de HEERE over, met gejuich en met bazuingeschal.
 5. En het gebeurde, toen de ark van de HEERE in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de HEERE, verachtte zij hem in haar hart.
 6. Toen zij de ark van de HEERE de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de HEERE, en dankoffers.
 7. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de Naam van de HEERE van de legermachten.
 8. Hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder één broodkoek, één klomp dadels en één rozijnenkoek uit. Toen ging al het volk zijns weegs, ieder naar zijn huis.
 9. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David tegemoet en zei: Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt!
 10. Maar David zei tegen Michal: Voor het aangezicht van de HEERE, Die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de HEERE, over Israël, ja, voor het aangezicht van de HEERE heb ik gehuppeld!
 11. En ik zal mij nog geringer gedragen dan dit en nederig zijn in eigen oog, maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden.
 12. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood.

 • Kun je vertellen wat David zo blij maakt dat hij ervan huppelt? (vers 14)
 • Wie is er niet blij met David en waarom niet? (vers 20)
 • Hoe komt het dat van Gods genade de één blij en de ander boos wordt?

Dag 2 Blijdschap - bij de Joden
Tekst: Esther 8:10-17 | |
 1. Men schreef in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Men verzond de brieven door middel van ijlboden te paard, die op de snelle koninklijke paarden reden, gefokt met merries.
 2. In de brieven stond dat de koning de Joden in elke stad toestond zich te verzamelen, op te komen voor hun leven, en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen, uit welk volk of gewest ook, weg te vagen, te doden en om te brengen, met kleine kinderen en vrouwen, en hun bezit te plunderen.
 3. Dit gold voor één dag in alle gewesten van koning Ahasveros, voor de dertiende dag van de twaalfde maand, dat is de maand Adar.
 4. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in elk gewest en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat de Joden die dag klaar zouden staan om zich te wreken op hun vijanden.
 5. De ijlboden die op de snelle koninklijke paarden reden, vertrokken haastig, aangedreven door het bevel van de koning. Ook in de burcht Susan was de wet uitgevaardigd.
 6. Mordechai ging bij de koning weg in een blauwpurperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en roodpurper. En de stad Susan juichte en was blij.
 7. Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer.
 8. En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen was gevallen.

 • De Joden zijn gered! Hoe merk je dat? (vers 15-17)
 • In vers 16 worden vier dingen genoemd. Waarom horen die bij elkaar?
 • Als je in de Heere Jezus gelooft, is je leven gered. Kun jij dat ook bij mensen om je heen merken? Hoe dan?

Dag 3 Blijdschap - bij ieder mens
Tekst: Prediker 3:1-14 | |
 1. Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
 2. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;
 3. een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
 4. een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;
 5. een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen;
 6. een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;
 7. een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;
 8. een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
 9. Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt?
 10. Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien.
 11. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.
 12. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven,
 13. ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.
 14. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.

 • Kun je uit elk vers twee dingen noemen die bij blijdschap horen? (vers 1-8)
 • Waarom zijn er ook momenten in het leven waarop je niet blij kunt zijn?
 • Wat is het beste in het leven en hoe kun jij dat doen? (vers 12)

Dag 4 Blijdschap - bij de herders
Tekst: Lukas 2:8-16 | |
 1. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
 2. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
 3. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
 4. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
 5. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
 6. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
 7. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
 8. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
 9. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

 • Wat is de blijde boodschap die de engel aan de herders vertelt? (vers 10-11)
 • Waarom is dat blij nieuws?
 • Maakt dit nieuws jou blij? Kun je uitleggen waarom (niet)?

Dag 5 Blijdschap - bij Jezus’ volgelingen
Tekst: Mattheüs 9:9-17 | |
 1. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.
 2. En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.
 3. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?
 4. Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.
 5. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
 6. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
 7. Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
 8. Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
 9. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

 • Samen eten doe je als je blij bent. Wie zijn er vooral blij met de Heere Jezus? (vers 10)
 • Waarom hoeven Jezus’ discipelen het eten niet te laten staan (niet te vasten)? (vers 15)
 • Ben jij blij met de Heere Jezus? Is dat te merken in jouw leven?

Dag 6 Blijdschap - bij vervolgde christenen
Tekst: 1 Petrus 4:12-19 | |
 1. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
 2. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
 3. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
 4. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.
 5. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.
 6. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
 7. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?
 8. Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.
 1. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
 2. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
 3. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
 4. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.
 5. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.
 6. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
 7. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?
 8. Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.

 • Waar moeten de christenen aan wie Petrus deze brief schrijft, blij om zijn? (vers 13)
 • Hoe kun je nu blij zijn als je vervolgd wordt? (vers 14)
 • Ken je verhalen van mensen die erg lijden, maar toch blij zijn? Bid dat ze die blijdschap steeds blijven ervaren!

Dag 7 Blijdschap - bij geredde zondaren
Tekst: Openbaring 19:6-10 | |
 1. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
 2. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
 3. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
 4. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
 5. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

 • Waarom is er blijdschap in de hemel? (vers 7)
 • Wie is de vrouw (de bruid) op het bruiloftsfeest? Wie vieren het bruiloftsfeest mee? (vers 7-9)
 • Wat denk en voel je als je dit gedeelte leest?

Al zou de vijgenboom niet bloeien
Bron van zaligheden
Give me oil in my lamp
Leer mij Uw weg o Heer
Hizkia viert het Pascha
Hizkia viert het Pascha Free Bible Images

De eerste helft van deze platenserie laat de geschiedenis van het herstel van de tempeldienst door koning Hizkia zien.

Wat maakt jou gelukkig? CBS

Op het tabblad Verwerking vind je een opdracht bij dit filmpje.

Opdracht 1: Blijdschap in de Bijbel

Blijdschap in God is iets bijzonders. Zelfs onder moeilijke of verdrietige omstandigheden is die blijdschap er. Die blijdschap heeft altijd met God te maken. Het is niet zomaar een vaag, fijn gevoel vanbinnen dat door een vervelende opmerking weer weg kan zijn. Het is vreugde ín God. Omdat je weet dat God niet meer boos op je is om al je zonden, maar dat Hij alles vergeeft. Omdat er vreugde is in God, ben je ook blij over andere dingen die bij God horen. Zoek de volgende teksten maar eens op en schrijf op waarover iemand die van de Heere houdt, blij is.

 • 1 Petrus 1:8
 • Jeremia 15:16
 • Lukas 1:47
 • Psalm 19:9
 • Psalm 43:4
 • Psalm 92:5
 • Psalm 122:1
 • Psalm 119:162
 • Psalm 89:17

Opdracht 2: Wat maakt jou gelukkig?

 • Wat maakt jou blij? Vertel dit eens aan elkaar.
 • Kijk het filmpje op het tabblad Kijk. Welke ‘geluksmomenten’ herken jij?
 • Waardoor kan het blije gevoel weer verdwijnen?
 • Wat of Wie geeft blijdschap die blijft?

Opdracht 3: Blijdschap in de gevangenis

Blijdschap in God is er niet alleen als alles goed met je gaat. Lees maar eens wat Naser Navard schrijft. Hij is christen en zit om zijn geloof in Jezus gevangen in de beruchte Evin gevangenis in Iran.

 • Aan welke perso(o)n(en) uit de Bijbel moet je denken als je deze brief leest? Waarom?
 • Wat maakt Naser blij?
 • Zoek Mattheüs 5:11 en 12 eens op. Wat zegt Jezus hier over vervolging en blijdschap?
 • Wat kun jij leren van Naser Navard?

Opdracht 4: JOY

Het Engelse woord voor blijdschap is joy. Iemand heeft eens bedacht dat het geheim voor échte blijdschap in deze letters verstopt zit: Jesus first, Others next, Yourself last.

 • Weet je wat deze woorden betekenen? Zoek eventueel de betekenis op via bijvoorbeeld Google Translate.
 • Jesus first, Others next, Yourself last: hoe ziet dat eruit in je leven?
 • Kun je uitleggen waarom dat het geheim van echte blijdschap is?

Kleurplaten

Kies en print een van de kleurplaten die je bij de downloads vindt. Kleuren maar!

Verder aan de slag

Op Internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende website ideeën vinden:

Downloads

De vrucht van de Geest (Galaten 5 vers 22) Kleurplaat Bron: Kleurversjes.nl Download
Nehema 8 vers 10 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.