Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hart

Hart

Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Met heel je hart

“Heeft Maureen voor dié tekening een prijs gekregen?” Boos kijkt Sarah naar meester Bart. “Die van mij is veel mooier!” Van haar eigen tekening kijkt ze naar die van Maureen en dan weer terug. Háár tekening heeft prachtige kleuren. Op de tekening van Maureen kun je niet eens precies zien wat ze heeft getekend. Is het een meisje of een jongen?

Meester Bart pakt een stoel en gaat naast Sarah zitten. “Weet je, Sarah”, begint hij. “Jij vindt Maureens tekening minder mooi dan die van jezelf. Maar soms moet je anders kijken. Weet je wat ik zie? Maureen heeft haar kleine zusje met haar hart getekend. Daarom vind ik het zo mooi. Je kunt zien dat ze van haar zusje houdt.”

Iets met je hart doen, betekent dat je het met liefde doet. Ook in de Bijbel ontdek je dat het hart en liefde alles met elkaar te maken hebben. Zoals in de geschiedenis van David.

Na een lange reis komt de profeet Samuël aan bij het huis van Isaï in Bethlehem. Hij klopt aan en strijkt met zijn vingers langs de hoorn aan de ketting om zijn nek. De hoorn is zwaar, gevuld met olie. Nog even, dan zal Samuël iemand met deze olie zalven, want in het huis van Isaï zal hij de nieuwe koning van Israël vinden. Dat heeft de Heere hem gezegd.

Verdrietig genoeg is er een nieuwe koning nodig. Koning Saul is zo’n grote, knappe man. Hij begon goed met het regeren over het volk Israël. Maar hij vergat de Heere. Het léék prachtig wat hij in het begin deed, maar zijn hart was niet bij God. Daarom heeft de Heere iemand anders uitgekozen.

Samuël is benieuwd wie het zal zijn. Eliab, de oudste zoon van Isaï, ziet eruit als een echte koning. Abinadab, zijn broer, is ook groot en sterk. En Samma, en… Zeven zonen zijn er in het huis van Isaï. Maar Samuël voelt het: de Heere wil niet dat zíj koning worden. De Heere zegt dat hij niét moet kijken naar hoe ze eruit zien, zoals bij Saul. Want God kijkt naar het hart. Is er dan nóg een zoon van Isaï? Ja! Dat is de kleinste, de jongste, een herdersjongen. David, heet hij. De broers halen hem op van het veld. En wát zegt de Heere? “Hém moet je zalven! Hij zal koning worden!”

We lezen veel over koning David in de Bijbel. Hij houdt van de Heere met zijn hele hart. De Bijbel noemt hem zelfs ‘de man naar Gods hart’. Doet hij geen slechte dingen, zoals Saul? Jawel. Die verhalen staan ook in de Bijbel. Maar diep van binnen wil David toch de Heere dienen. Als hij zondigt, krijgt hij altijd berouw, omdat hij de Heere zó liefheeft. Dan belijdt hij zijn zonden en dient de Heere opnieuw.

Maureen kreeg een prijs voor haar tekening van meester Bart. Hij kon zien dat ze van haar zusje houdt en aan haar dacht toen ze de tekening maakte. Sarah ziet het nu ook. Zij heeft met haar mooiste kleuren alleen aan de prijs gedacht. Ze begrijpt nu wat het betekent om iets met je hart te doen. Waar is jouw hart vol van? Wat heb jij het allermeeste lief? God roept het je toe: “Mijn zoon, mijn dochter, geef Míj je hart!”

Bijbelteksten

 • Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.

  Spreuken 23:26
 • Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen.

  Mattheüs 15:19-20a
 • Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen, en u een hart van vlees geven.

  Ezechiël 36:26
 • Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

  Romeinen 10:9

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt niets over het hart als een apart onderwerp gezegd. Het hart komt wel regelmatig terug in verschillende antwoorden. Daarin lees je dat we met ons hart liefhebben (vraag en antwoord 4), vreugde voelen (vraag en antwoord 58), verlangen naar het goede, de zonde haten (vraag en antwoord 113) en dat we met ons hart en door het werk van de Heilige Geest geloven (vraag en antwoord 21, 60).

In vraag en antwoord 102 lees je dat je niet onnodig mag zweren. Alleen als het écht nodig is, mag je heel eerbiedig de heilige God Zelf er als een soort getuige bijhalen. Bijvoorbeeld als een rechter dat van je vraagt als je in de rechtszaal iets moet vertellen. Maar als het niet nodig is en niemand het van je vraagt, moet je gewoon, zonder zweren, heel betrouwbaar zijn. Je lippen zeggen dan eerlijk wat er in je hart leeft. En áls je dan een eed moet zweren, dan alléén in de Naam van God. Want Hij alleen ziet wat er in je diepste innerlijk leeft. Een goede eed afleggen, is God erbij roepen, omdat Hij alleen je hart kent. Dat maakt pas eerlijk en oprecht!

Dag 1 Hart - De Heere kijkt naar je hart
Tekst: 1 Samuël 16:1-13 | |
 1. Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen.
 2. Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen.
 3. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.
 4. En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede?
 5. Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer.
 6. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde.
 7. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.
 8. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen.
 9. Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen.
 10. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De HEERE heeft dezen niet uitgekozen.
 11. Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is.
 12. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het.
 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama.

 • Waar keek Samuël naar toen hij Eliab ontmoette? (vers 6-7)
 • Wat zou het betekenen dat God naar het hart kijkt? (vers 7)
 • David wordt wel de man naar Gods hart genoemd (1 Samuël 13:14). Wat zou dat betekenen?

Dag 2 Hart - Wat er leeft in je hart
Tekst: Mattheüs 15:1-20 | |
 1. Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden:
 2. Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten.
 3. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?
 4. God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven.
 5. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde.
 6. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.
 7. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei:
 8. Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan;
 9. maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.
 10. En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed:
 11. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.
 12. Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen?
 13. Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
 14. Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.
 15. Petrus antwoordde en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.
 16. Maar Jezus zei: Bent ook u nog altijd onwetend?
 17. Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt?
 18. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens.
 19. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.
 20. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.

 • Wat vonden de Schriftgeleerden en Farizeeën een probleem? (vers 2)
 • Wat is volgens Jezus écht een probleem? (vers 8, 17-20)
 • Wat ontdek je in dit gedeelte over je eigen hart? Wat wil je daarover tegen God zeggen?

Dag 3 Hart - Bidden om een rein hart
Tekst: Psalm 51 | |
 1. Een psalm van David, voor de koorleider;
 2. toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen.
 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
 4. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
 5. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
 6. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 8. Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
 9. Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
 10. Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
 11. Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
 13. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
 14. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
 15. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
 16. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
 17. Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
 18. Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
 19. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
 20. Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
 21. Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

 • Waar bidt David om in vers 3, 4, 8 en 12?
 • Kun je vers 12 in je eigen woorden zeggen?
 • Welke belofte lees je in vers 19?

Dag 4 Hart - God dienen met een volkomen hart
Tekst: 1 Koningen 9:1-9 | |
 1. Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van de HEERE en het huis van de koning voltooid had, en toen Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had gebracht,
 2. dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo verscheen, zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was.
 3. De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.
 4. En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt,
 5. dan zal Ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb: Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël.
 6. Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen,
 7. dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden.
 8. En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land en met dit huis?
 9. Dan zal men zeggen: Omdat zij de HEERE, hun God, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de HEERE al dit kwaad over hen gebracht.

 • Hoe heeft Salomo’s vader David de Heere gediend? (vers 4)
 • Hoe kon je dat merken in zijn leven? (vers 4b)
 • Wat wil jij onthouden van wat de Heere hier tegen Salomo zegt? (vers 5-6)

Dag 5 Hart - God liefhebben met heel je hart
Tekst: Markus 12:28-34 | |
 1. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden?
 2. En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.
 3. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
 4. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
 5. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij.
 6. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.
 7. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

 • Wat is volgens de Heere Jezus het eerste gebod? (vers 29-30)
 • Wat hebben je hart, je gevoel, je verstand en je kracht met elkaar te maken?
 • Vind je het moeilijk om de Heere lief te hebben met héél je hart? Waarom (niet)?

Dag 6 Hart - Je hart beschermen
Tekst: Spreuken 4:20-27 | |
 1. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
 2. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
 3. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.
 4. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
 5. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
 6. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden.
 7. Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan.
 8. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!

 • Wat moet je doen met je oren, je mond, je ogen en je voeten? (vers 20, 24-27)
 • Waarom zou je bovenal je hart moeten bewaren? (vers 23) Wat heeft dat voor gevolgen voor je oren, je mond, je ogen en je voeten?
 • Je hart bewaren: hoe doe je dat?

Dag 7 Hart - Leven naar Gods geboden
Tekst: 1 Johannes 3:16-24 | |
 1. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.
 2. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
 3. Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
 4. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
 5. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.
 6. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
 7. en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.
 8. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.
 9. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

 • Je hart sluiten voor iemand die arm is, wat zou dat betekenen? (vers 17)
 • Heb jij dat ook weleens: dat je eigen hart je veroordeelt? Kun je uitleggen wat dat betekent? (vers 20)
 • Wat of Wie kan de onrust in je hart wegnemen? (vers 19-21, 23)

Create in me a clean heart
Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer’
Kom in mijn hart, Heer’ Jezus
Geef Mij je hart ABC van het geloof

Op het tabblad Verwerking vind je een opdracht bij dit filmpje.

Intro ‘Steen en spons’ HHJO

Op het tabblad Verwerking vind je een opdracht bij dit filmpje.

Opdracht 1: Geef Mij je hart

 • Bekijk het filmpje op het tabblad Kijk. Wat betekent het dat God je hart wil hebben?
 • Lees Spreuken 23:26 en Openbaring 3:20. Wat vraagt de Heere God en wat belooft Hij? Hoe kun jij God je hart geven?

Opdracht 2: Steen en spons

 • Lees Ezechiël 36:26-27. Wat belooft God in deze verzen?
 • Wat betekenen een ‘stenen hart’ en een ‘vlezen hart’?
 • Bekijk het filmpje op het tabblad Kijk. Helpt dit voorbeeld jou om deze verzen beter te begrijpen?
 • Wie zorgt ervoor dat dit in je leven gebeurt? (vers 27)
 • Waar wil je om bidden als je deze verzen leest?

Opdracht 3: Een zwart hart en een wit hart

 • Nodig: vel zwart papier, vel rood papier, post-it briefjes, pen/stift, lijm.
 • Pak een zwart vel papier, knip dit in de vorm van een hart. Denk goed na over jezelf, over je leven van vandaag, over wat je hebt gezegd en gedaan.
 • Schrijf alle dingen die verkeerd (zondig) waren op dit zwarte hart.
 • Als je dit gedaan hebt, mag je dit eerlijk aan God vertellen (belijden) en Hem om vergeving vragen.
 • Pak nu een rood vel papier, en knip dit ook in de vorm van een hart. Lees Galaten 5:22 en schrijf deze woorden op het rode hart.
 • Weet je van Wie het leven helemaal was zoals deze woorden? Dat is de Heere Jezus! Hij wil dat wij ook zo leven en wil dat leren door Zijn Heilige Geest. Bid God of jouw leven vol mag zijn van de vrucht van de Heilige Geest.
 • Pak de lijm en plak het rode hart stevig vast op het zwarte hart. In 1 Johannes 1:7 staat dat het bloed van de Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Als jij vertrouwt op de Heere Jezus, ziet God jou zoals je nu het rode hart ziet. Het zwarte hart is verdwenen achter het rode hart.
 • Hang het hart op een zichtbare plek. Bid en dank er dagelijks voor!

Kleurplaten

Kies en print een van de kleurplaten die je bij de downloads vindt. Kleuren maar!

Downloads

Kolossenzen 3 vers 23 Kleurplaat Bron: Kleurversjes.nl Download
Spreuken 3 vers 3 Kleurplaat Bron: Kleurversjes.nl Download
Spreuken 3 vers 5 en 6 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.