Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Heiligheid

Heiligheid

Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Heilig, heilig, heilig is de Heere!

De goudsmid buigt zich voorover. Hij is bezig met een belangrijke klus. Voor een rijke klant ontwerpt hij een bijzondere ring met de duurste materialen die beschikbaar zijn. Eindelijk is de ring klaar. De goudsmid bekijkt het resultaat. Ja, hij is volmaakt mooi, vindt hij. Deze ring is perfect! Anders dan andere, volmaakt, uitmuntend. Dat zijn allemaal woorden die passen bij het Bijbelse woord heilig. Dit woord beschrijft hoe God is.

De profeet Jesaja is nog maar een jonge man als hij de Heere ziet in een visioen. De Heere zit op een hoge en verheven troon. Daarboven ziet Jesaja engelen met zes vleugels. Twee vleugels houden ze voor hun gezicht en twee vleugels slaan ze over hun voeten. Zelfs deze volmaakte schepselen hebben zoveel ontzag voor God dat ze Hem niet durven aankijken.

Jesaja hoort ze roepen, de één tegen de ander: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten, heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” Wat is God groot en verheven! De engelen verwonderen zich over de sterke bomen die God heeft gemaakt. De prachtige vlinders, de hoge bergen en diepe dalen. Het uitgestrekte heelal met de zon, maan en sterren. Over álles wat God gemaakt heeft, verbazen ze zich. Jesaja voelt hoe de deurposten schudden door al die engelenstemmen.

Als Jesaja de heiligheid van God ziet, voelt hij zich opeens onheilig, vol van zonde. Hij denkt zo vaak verkeerde dingen. Hij doet zoveel dingen die God niet wil. Hij zegt zo vaak dingen die niet helemaal waar zijn of die God niet eren. Jesaja roept het uit: “Wee mij! Ik ben een zondig mens. Ik pas niet bij zo'n heerlijke God. Ik heb onreine lippen. En nu zie ik de Koning! Ik verga!”

Maar God wil niet dat Jesaja vergaat. Eén van de engelen vliegt naar Jesaja toe. In zijn hand heeft hij een gloeiend stukje hout van het altaar. Daarmee raakt hij de mond van Jesaja aan en zegt: “Dit hout heeft uw lippen aangeraakt. Het betekent dat alles wat u verkeerd hebt gedaan en gedacht en gezegd weg is. Uw zonde is weg.” God maakt Jesaja zo rein dat hij bij God past.
De heiligheid van de Heere en de onheiligheid van de mens staan heel ver bij elkaar vandaan. Ook jouw leven is onrein door de zonde. Maar God wil je zo rein maken dat je bij Hem past. Bij de houtskool die Jesaja aanraakt, mag je denken aan de Heere Jezus. Als Hij je reinigt, hoeft je niet meer te vergaan. Dan is God niet boos meer om de zonde die jij deed. De Heere Jezus droeg de straf ervoor toen Hij op de aarde kwam. Wie in Hem gelooft, is heilig voor God. Door de Heilige Geest leer je dan om anders, heilig te leven. Om Gods wil te doen en dichtbij Gods hart te zijn.
Weet je nog waar de goudsmid zo blij mee is? Met die prachtige, perfecte ring die hij heeft gemaakt. Zoals de goudsmid zijn ogen niet van de ring kan afhouden, kun je in de Bijbel steeds meer ontdekken van de heerlijkheid en heiligheid van God. Dan mag je verwonderd bidden: “Heilig bent U, Heere!”

Bijbelteksten

 • Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.

  1 Samuël 2:2
 • Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

  Jesaja 57:15
 • Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

  1 Petrus 1:14-16
 • En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

  Openbaring 4:8

Heidelbergse Catechismus

In zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 6, lees je hoe God de mensen heeft geschapen. Niet verkeerd of zondig, maar goed en naar Zijn beeld, dat is in echte gerechtigheid en heiligheid. Alleen zó kon de mens zijn Schepper echt kennen, Hem van harte liefhebben, loven en prijzen. De mens was heilig, voordat hij zondigde tegen Zijn Schepper.

In vraag en antwoord 60 (zondag 23) lees je hoe een zondaar weer heilig kan worden voor God. Niet door goed zijn best te doen en allemaal goede werken te doen. Het kan alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Gelovigen voelen dat hun zonden tegen de heilige God en Zijn geboden groot zijn. Maar door het geloof weten ze dat God die zonden wegneemt en door genade de gerechtigheid en heiligheid van Christus aan hen schenkt. Dan ziet God hen alsof ze zonder zonde zijn. Heilig, net zoals de Heere Jezus.

Dag 1 Heiligheid - God openbaart Zich aan Mozes
Tekst: Exodus 34:5-9 | |
5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. 8 Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer 9 en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

- Hoe maakt God Zich aan Mozes bekend? - Kun je met eigen woorden zeggen hoe God is? (vers 6, 7) - Wat is Mozes’ reactie als hij de heilige God ontmoet?

Dag 2 Heiligheid - Niet zomaar bij God komen
Tekst: Leviticus 16:1-10 | |
1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren. 2 De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. 3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer. 4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. 5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en één ram als brandoffer. 6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. 7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. 10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen.

- Wat gebeurt er als Aäron zomaar het heiligdom zou binnengaan? (vers 2) - Hoe kan Aäron alleen voor Gods aangezicht komen? (vers 3) - Hoe kun jij bij God komen en tot Hem bidden? Lees hierbij Johannes 14:6 en Hebreeën 4:14-16.

Dag 3 Heiligheid - Je neerbuigen voor de heilige God
Tekst: Psalm 99:1-9 | |
1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. 2 De HEERE is groot in Sion, Híj is verheven boven alle volken. 3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. 4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. Ú hebt een billijk bestuur gevestigd, Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. 5 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij. 6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. 7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun had gegeven. 8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden. 9 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is de HEERE, onze God.

- Hoeveel keer lees je in deze verzen dat God heilig is? - Welke reactie moet dat bij je oproepen volgens deze psalm? (vers 1, 3, 5, 9) - (Hoe) doe jij dat?

Dag 4 Heiligheid - Besef van zonde en onreinheid
Tekst: Jesaja 6:1-7 | |
1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! 4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. 5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. 6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

- Wat ziet Jesaja van Gods heiligheid? - Wat ontdekt Jesaja daardoor? (vers 5) - Als een zonnestraal de kamer inschijnt, zie je het stof extra goed liggen. Wat heeft dat voorbeeld te maken met dit gedeelte uit de Bijbel? Merk je dat zelf ook weleens als je uit de Bijbel leest?

Dag 5 Heiligheid - Gods heiligheid in Jezus Christus
Tekst: Lukas 5:1-11 | |
1 En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. 2 En Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. 3 Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. 4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 7 En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. 9 Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden; 10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. 11 En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.

- Waar is Petrus diep van onder de indruk? (vers 9) - Wat is zijn reactie daarop? (vers 8) - Wanneer was jij onder de indruk van de grootheid en heiligheid van de Heere Jezus? Hoe is dat aan jou te merken?

Dag 6 Heiligheid - Het heilige offer van Jezus Christus
Tekst: Hebreeën 10:1-10 | |
1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

- Waarom konden de offers in de tabernakel en tempel nooit de zonden wegnemen? (vers 5) - Welk offer was alleen genoeg? (vers 10) - Alleen het offer van Christus kan jouw leven weer heilig maken voor God. Kun je dat uitleggen?

Dag 7 Heiligheid - Je leven als heilig offer
Tekst: Romeinen 12:1-8 | |
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

- Waar roept Paulus de gelovigen in Rome toe op? (vers 1) - Wat betekent het als je leven een levend, heilig offer is voor God? - Ken jij mensen in je omgeving die zo’n leven hebben? Wat is hun geheim, denk je?

Hier in Uw heiligdom
Vader, vol van vrees en schaamte
Lofzang van Maria: 3 PCorgan.com
God openbaart Zich bij de Sinaï in de woestijn
God openbaart Zich bij de Sinaï in de woestijn Free Bible Images

Op Free Bible Images zijn geen afbeeldingen van de roeping van Jesaja. In de geschiedenis van het volk Israël bij de Sinaï zie je ook Gods heiligheid. Let eens op hoe het volk zich moet voorbereiden op de ontmoeting met God.

Het werk van een goud- en zilversmid Atelier 79

In dit filmpje kun je zien met hoeveel zorg een goud- en zilversmid sieraden maakt. Dat voorbeeld wordt gebruikt in de uitleg van dit kernwoord. De sieraden zijn kostbaar, perfect, volmaakt. Deze woorden helpen je een klein beetje om te begrijpen wat ‘heilig’ is.

Werkblad: Roeping van Jesaja

Download het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de roeping van Jesaja.

Opdracht 1: Wees eerbiedig!

Je vader of moeder zegt het vast weleens als jullie gaan bidden. Of de juf of meester op school. “Wees eerbiedig”. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom doe je dat?

 • Wat betekent het om eerbiedig te zijn? Wat hoort daar wel en niet bij?
 • Waarom ben je eerbiedig als je bidt en luistert naar de Bijbel?
 • Hoe tonen de volgende personen uit de Bijbel hun respect, eerbied en ontzag voor de heilige, machtige God?
  • Mozes (Exodus 3:5, 6)
  • Engelen (Jesaja 6:3)
  • Daniël (Daniël 6:11)
  • Petrus (Lukas 5:8)
  • Johannes (Openbaring 1:17)
 • Sommige mensen knielen voor God als ze bidden, om zo hun eerbied voor God te laten zien. Dat zie je ook bij de voorbeelden uit de Bijbel. Doe jij dat ook? Waarom wel/niet?

Opdracht 2: Heilig leven

Door het geloof ben je heilig voor God (lees ook de uitleg bij Heidelbergse Catechismus). Door het werk van de Heilige Geest verlang je ernaar om heilig voor God te leven, omdat God Zelf heilig is. Daar horen keuzes bij. God of satan. God of ik. God of het geld. God of zondige pleziertjes. God of de wereld. Heilig leven gaat niet vanzelf, het kost strijd.

 • Hoe noem je iemand die goed (heilig) probeert te leven, zonder dat de Heilige Geest zijn hart heeft vernieuwd?
 • Wat hoort volgens jou bij een heilig leven? En wat niet? Lees hierbij Efeze 4:20-32.
 • Lees Johannes 15:4. Wat is het grote geheim van een heilig leven?

Kleurplaat

Download de kleurplaat op deze pagina en print deze. Kleuren maar!

Downloads

De roeping van Jesaja Werkblad Download
Psalm 33 vers 21 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.