Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Lijden om Jezus' wil

Lijden om Jezus' wil

Alle zorgen, verdriet en pijn die mensen ervaren, omdat ze in de Heere Jezus geloven.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Zingen in de nacht

Ghazal zit bij haar vader achterop de brommer en houdt zich vast aan zijn jas. Terwijl ze rijden, kijkt ze via zijn rug omhoog. Hij heeft die stomme helm weer op. Bijna iedereen in haar land, in Pakistan, heeft een brommer, maar niemand draagt een helm. Haar vader wel. Hij vindt het veiliger, zegt hij. Ze weet wat hij bedoelt: met een helm op wordt hij minder snel herkend. Voor haar vader is het gevaarlijk in hun land. Ze zijn christen en in Pakistan wonen vooral moslims. Haar vader praat graag over Jezus, ook met moslims. Sommige moslims worden boos en zeggen dat hij zijn mond moet houden. Ghazal denkt weer terug aan die ene dag, toen ze haar vader te pakken kregen en hem staken met een mes. Gewoon, in hun eigen huis…

Ghazals vader weet wat lijden is. In de Bijbel lezen we daar ook over. Paulus en Silas zijn in de stad Filippi om over de Heere Jezus te vertellen. Maar al dagenlang loopt er een vrouw achter hen aan die roept: “Dit zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste!” Het is een boze geest die deze vrouw zo laat roepen. Paulus en Silas willen niet geholpen worden door een boze geest. Daarom draait Paulus zich om en zegt: “In de Naam van Jezus Christus gebied ik u om uit haar weg te gaan!” Dat gebeurt op hetzelfde moment.

Niet iedereen is daar blij om. De mannen voor wie ze werkte, zijn woedend. Door deze vrouw verdienden ze veel geld. Ze grijpen Paulus en Silas en sleuren hen mee naar de markt. “Laat de stadsbestuurders zeggen dat Paulus en Silas gestraft moeten worden! Deze mannen brengen onrust in de stad. Het zijn Joden en zij leren de Romeinse mensen in Filippi allemaal verkeerde gewoonten.”

De bestuurders van de stad rukken Paulus en Silas de kleren van hun lijf. Ze laten hen slaan met stokken en gooien hen in de gevangenis. In de binnenste cel is het koud en aardedonker. Paulus en Silas zien hoe de cipier hun voeten vastzet in een blok. Ze kunnen geen kant meer op.

Midden in de nacht klinkt er geluid in de gevangenis. Alle gevangenen zijn klaarwakker. “Hoor jij dat ook?” zeggen ze tegen elkaar. “Zingen? Hier?” Ademloos luisteren ze naar de twee stemmen die zingen over Gods goedheid. Ineens begint de grond te schudden. Het is een aardbeving, waardoor alle deuren opengaan. Blokken en boeien laten los. Paulus en Silas zijn vrij!

De cipier is doodsbang. Hij denkt dat de gevangenen ontsnapt zijn. Maar Paulus roept: “Alle gevangenen zijn er nog!” Bevend valt de cipier voor Paulus en Silas op de grond. “Wat moet ik doen om gered te worden?” smeekt hij. “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden!” is het antwoord van Paulus. Die nacht komt de cipier met al zijn huisgenoten tot geloof. Dwars door het lijden van Zijn kinderen heen, groeit de gemeente van de Heere in Filippi.

Lijden en zingen, dat kan als de Heere bij je is. Dan kun je zelfs blij zijn als je vervolgd wordt. Want Hij laat je nooit alleen. Dat gelooft Ghazal uit Pakistan vast. Achterop de brommer bij haar vader duwt ze haar hoofd tegen haar vaders rug. Ze vindt haar vader zo moedig! Hij zal niet stoppen met praten over de Heere Jezus. Iedereen moet van Jezus horen, zegt hij. En Ghazal is het helemaal met hem eens!

Bronvermelding: het verhaal van Ghazal is met toestemming overgenomenuit ‘Een blik in de spiegel’, uitgave van SDOK.

Bijbelteksten

 • Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

  Mattheüs 5:10-12
 • En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

  Handelingen 14:22
 • Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

  Filippenzen 1:29
 • En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

  2 Timotheüs 3:12

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus gaat het vooral over het lijden van de Heere Jezus.

In vraag en antwoord 44 wordt uitgelegd wat het voor de gelovige betekent dat de Heere Jezus in Zijn lijden ‘tot in de hel is neergedaald’. Daarmee belijden we dat Jezus de angst en de pijn van de hel (het verlaten zijn door God) heeft willen dragen, vooral aan het kruis, om ons daar voor eeuwig van te verlossen. Wie dat gelooft, wordt erdoor getroost als hij zelf veel lijden ervaart.

Dag 1 Lijden om Jezus' wil - Als je Jezus volgt
Tekst: Johannes 15:18-16:4 | |
18. Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 20. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 22. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 23. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. 24. Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 25. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. 26. Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 27. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. 1. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. 4. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

Wat zegt Jezus tegen Zijn discipelen over lijden en vervolging? (vers 18, 20) Waarom zullen de discipelen vervolgd worden? (vers 19-21) Kun je Jezus volgen, zonder vervolgd te worden? Merk jij er zelf weleens iets van?

Dag 2 Lijden om Jezus' wil - Vrijmoedig getuigen
Tekst: Handelingen 4:1-22 | |
1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2. geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. 3. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. 4. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, 6. ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. 7. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? 8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, 10. laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. 11. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. 14. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. 15. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, 16. en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. 17. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. 18. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. 19. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 20. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. 21. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. 22. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

Wat is de reden dat Petrus en Johannes gevangen genomen worden? (vers 2) Hoe reageren Petrus en Johannes op de gevangenschap en de dreiging van de Joodse leiders? (vers 13, 19, 20) Zoek Mattheüs 10:18-20 eens op. Wat belooft Jezus daar aan Zijn discipelen en wat zie je daarvan in Handelingen 4? Wat betekent die belofte voor ons?

Dag 3 Lijden om Jezus' wil - Blijdschap in het lijden
Tekst: Handelingen 5:25-42 | |
25. En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. 26. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. 27. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun: 28. Hebben wij u niet ten strengste bevolen5:28 ten strengste bevolen - Letterlijk: met bevel bevolen. dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. 30. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. 31. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. 32. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 33. Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. 34. Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. 35. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. 36. Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden. 37. Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, zijn uiteengedreven. 38. En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 39. maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. 40. En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. 41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. 42. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.

Wat is de reactie van Petrus en de apostelen op de strenge ondervraging door de hogepriester? (vers 29) Kun je in je eigen woorden uitleggen wat dit vers betekent? Op welke manier lijden de apostelen voor de naam van Jezus en hoe reageren zij daarop? (vers 40-42) Wat vind je van deze reactie? Wat zou je willen bidden voor christenen die nu dezelfde dingen meemaken, omdat ze de Heere Jezus willen volgen?

Dag 4 Lijden om Jezus' wil - Trouw tot de dood
Tekst: Handelingen 7:54-60 | |
54. Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Op welke manier lijdt Stefanus om de naam van Jezus? Wat is zijn reactie op de haat van de Joodse leiders? (vers 60) Zoek Openbaring 2:10b eens op. Wat is de belofte van de Heere Jezus als je trouw bent tot de dood en wat betekent dat?

Dag 5 Lijden om Jezus' wil - Zingen in de nacht
Tekst: Handelingen 16:22-34 | |
22. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. 23. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. 24. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. 26. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. 27. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. 28. Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. 29. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer; 30. en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? 31. En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. 32. En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. 33. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. 34. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.

Op welke manier lijden Paulus en Silas om de naam van Jezus? (vers 23, 24) Wat is hun reactie op dit lijden? (vers 25) Hoe zou je zo kunnen reageren? Hoe gebruikt God het lijden van de apostelen in Zijn wonderlijke plan? (vers 32-34)

Dag 6 Lijden om Jezus' wil - Kan je niet scheiden van Zijn liefde
Tekst: Romeinen 8:31-39 | |
31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36. Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Paulus somt in vers 35 een hele lijst van moeilijke dingen op. Op welke manier zou dat je los kunnen maken van God en kunnen scheiden van de liefde van de Heere Jezus? Waarom is Paulus er zo zeker van dat al die dingen een kind van God nooit kunnen scheiden van de liefde van de Heere Jezus? (vers 38, 39) Waar wil jij om bidden of voor danken als je deze verzen leest?

Dag 7 Lijden om Jezus' wil - Troost van God in het leiden
Tekst: 2 Korinthe 1:3-11 | |

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. 6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. 7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting. 8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. 9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. 10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, 11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Welk woord kom je in deze verzen heel vaak tegen? Waarom schrijft Paulus daarover? Wat schrijft Paulus hier over lijden en verdrukking? (vers 8-10) Wat heeft Paulus zelf meegemaakt aan lijden om Jezus’ wil? Lees bijvoorbeeld 2 Korinthe 11:23-28 maar eens. Het lijden van Paulus bemoedigt en troost de gemeente van Korinthe (vers 6). Hoe kan het lijden van christenen die vervolgd worden jou troosten en moed geven?

Paulus en Silas in de gevangenis
Paulus en Silas in de gevangenis Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi afgebeeld.

Ben jij weleens gepest? Open Doors NL

In dit filmpje wordt uitgelegd wat vervolging is en wat Open Doors doet.

Ik ben Amin SDOK

Amin weet wat het is om te lijden om Jezus’ wil. Hij vertelt zijn verhaal en heeft een belangrijke boodschap voor jou.

Wat moet je doen als iemand gevangen zit SDOK

Bekijk het verhaal van Petr Jasek en ontdek wat jij kunt doen voor vervolgde christenen.

Niet bang voor vervolging SDOK

Bekijk het verhaal van Petr Jasek en ontdek waarom hij niet bang was in de gevangenis.

Werkblad: Paulus en Silas in Filippi

Download het werkblad. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Paulus en Silas in Filippi.

Opdracht 1: Ranglijst christenvervolging

Zoek de ranglijst christenvervolging van Stichting Open Doors op. Ga met behulp van deze ranglijst aan de slag met de volgende opdracht:

 • Kies vijf landen uit waar je meer informatie over leest (door het land aan te klikken op de site).
 • Bedenk bij ieder land dat je uitkiest waarvoor je zou kunnen bidden en schrijf dit op.
 • Knip kaartjes van gekleurd papier en schrijf de naam van het land aan de ene kant. Schrijf het gebedspunt voor dit land op de andere kant. Doe de kaartjes in een grote pot.
 • Pak iedere dag een kaartje en bid op deze manier voor de vervolgde kerk wereldwijd.

Opdracht 2: Als één lid lijdt...

 • Lees met elkaar 1 Korinthe 12:26-27. Wat bedoelt Paulus met deze verzen?
 • Hoe kun je meelijden met christenen die vervolgd worden?
 • Je kunt vervolgde christenen ook bemoedigen met post. Zoek een kaart op of maak zelf een mooie kaart. Op de websites van SDOK, Stichting Open Doors Nederland en Stichting HVC kun je lezen hoe je post kunt sturen aan vervolgde christenen.

Verhaal: Verborgen schat

Lees het verhaal ‘verborgen schat’ dat je op deze pagina kunt downloaden. Praat daarna met elkaar over de volgende vragen:

 • Zoek op de ranglijst christenvervolging het land Noord-Korea op. Wat valt je op?
 • In Noord-Korea moeten de mensen de Geliefde Leider en zijn beelden aanbidden. Stel je voor dat je in Nederland geen christen meer mag zijn, niet meer naar de kerk mag en verplicht koning Willem-Alexander zou moeten aanbidden. Wat zou je daarvan vinden?
 • Vind jij het moeilijk om een geheim te bewaren? Is dat een keer niet gelukt? Hoe zou je het vinden als je een geheim moet bewaren, omdat je anders je leven in gevaar brengt?- Wat zou jij doen als je in Noord-Korea moest leven? Zou je nog Bijbellezen? Zou je nog in de Heere God durven geloven? Zou je andere mensen over de Heere God durven vertellen?
 • Bid met elkaar voor christenen in Noord-Korea. Onder het voorleesverhaal worden een aantal gebedspunten genoemd.

Verder aan de slag

Op internet is voor je ouders, clubleiding of leerkracht op de volgende websites materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan:

 • www.stefweb.nl - Op deze website, speciaal voor kinderen, is meer te lezen en te zien over christenen die vervolgd worden. Ook kunnen kinderen het speciale kinderblad ‘Stef’ aanvragen.
 • www.opendoors.nl/kinderen - Op deze website kun je materialen aanvragen of downloaden om met kinderen in gesprek te gaan over het thema ‘de vervolgde kerk’.

Downloads

Paulus en Silas in Filippi Werkblad Download
Verborgen schat Verhaal Bron: Open Doors Nederland Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.