Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gods naam

Gods naam

Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De mooiste naam

Toen jij geboren werd, kreeg je van je ouders een naam. Een naam die zij mooi vonden. Misschien een naam uit de Bijbel of de naam van je opa of oma. Als iemand aan je vraagt: “Wie ben je?” dan zeg je je naam. Je naam, dat ben jij!

De Heere God heeft ook een Naam. Hij heeft zelfs veel Namen. We noemen Hem “Heere in de hemel”, of “Almachtige Koning”. De Bijbel vertelt ons ook over een heel bijzondere Naam van God, misschien wel Zijn mooiste Naam.

Het gebeurt in de tijd dat het volk Israël in Egypte wordt verdrukt. Mozes wil één van zijn landgenoten helpen en slaat een Egyptenaar dood. De farao komt er achter en nu is Mozes’ leven in gevaar. Hij vlucht naar de woestijn. Daar past hij op de schapen van zijn schoonvader Jethro. Op een dag ziet hij iets vreemd: een struik staat in brand, maar verbrandt niet!

Mozes komt dichterbij en hoort opeens de stem van God. Hij moet zijn schoenen uitdoen, want de grond waar hij staat is heilig. God spreekt daar met hem. Mozes durft niet meer te kijken. Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht. God vertelt dat Hij gezien heeft hoe erg de Israëlieten lijden in Egypte. Hij heeft hun roepen om hulp gehoord. Nu gaat Hij hen uit Egypte bevrijden. Mozes moet dat doen.

Mozes schrikt van die boodschap. Dat kán hij helemaal niet! Hij vraagt: “Als de Israëlieten vragen wie mij gestuurd heeft, wat moet ik dan tegen hen zeggen?” God antwoordt: “Zeg tegen het volk dat 'IK BEN DIE IK BEN' je gestuurd heeft. Dit is voor altijd Mijn Naam, IK BEN.” Die naam lezen wij in de Bijbel met allemaal hoofdletters.

Deze bijzondere Naam van God vertelt ons Wie God is én wat Hij doet. Deze Naam betekent dat Hij er altijd is. Deze Naam zegt ook dat God altijd doet wat Hij belooft. Dat ontdek je als God Zijn Zoon naar de aarde stuurt. Hij geeft Hem de naam Jezus, dat betekent: Redder, Zaligmaker. Jezus is Zijn roepnaam. Met die Naam mag je Hem aanroepen. Hij wil je redden, helpen en altijd bij je zijn.

Bijbelteksten

 • En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

  Exodus 3: 14 en 15
 • U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

  Exodus 20: 7
 • en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

  Mattheüs 1: 21
 • Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.

  Johannes 17: 6

Heidelbergse Catechismus

God wil dat we Zijn naam niet zomaar uitspreken. We mogen Zijn heilige Naam alleen met ontzag en eerbied gebruiken (Zondag 36).

In het Onze Vader bidden we dat door ons leven de Naam van God geëerd en geprezen zal worden (Zondag 47).

Dag 1 Gods naam - Oordeel
Tekst: Leviticus 24:10-16 | |
10 Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, eropuit. Toen raakten de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. 11 Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de Naam, hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomith, de dochter van Dibri. Zij behoorde tot de stam Dan. 12 Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de HEERE over hem een beslissing te nemen. 13 De HEERE sprak tot Mozes: 14 Breng hem die gevloekt heeft, buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. 15 En tot de Israëlieten moet u spreken: Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. 16 Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft.

Wat heeft de zoon van de Israëlitische vrouw gedaan? Hoe zie je dat God die zonde heel erg vindt?

Dag 2 Gods naam - Schuld
Tekst: Leviticus 5:1-6 | |
1 Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. 2 Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt – het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier – ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. 3 Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven, en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. 4 Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen – naar alles wat de mens ondoordacht in een eed kan uitspreken – hoewel het voor hem verborgen is, en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. 5 Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. 6 Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, aan de HEERE een vrouwtje uit het kleinvee brengen: een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde.

Is het genoeg als je zelf nooit vloekt?

Dag 3 Gods naam - Betrouwbaar
Tekst: Jesaja 45:15-25 | |
15 Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. 16 Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. 17 Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit! 18 Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders. 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20 Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. 25 Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Welke namen van God vind je in dit gedeelte?

Dag 4 Gods naam - Bescherming
Tekst: Spreuken 18:6-10 | |
6 De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid, zijn mond roept om slagen. 7 De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. 8 De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. 9 Ja, wie zich slap opstelt in zijn werk, die is een broeder van een aartsvernieler. 10 De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

Waarom zou je bescherming nodig hebben? Waar vind je die?

Dag 5 Gods naam - Behoud
Tekst: Joël 2:28-32 | |
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; (SV) 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Wat belooft de HEERE als je Hem aanroept (tot Hem bidt)?

Dag 6 Gods naam - Je hart
Tekst: Lukas 6:43-45 | |
43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Ken je het spreekwoord: waar het hart vol van is… (maak maar af!). In welk vers staat zoiets ook? Waar praat jij vaak over?

Dag 7 Gods naam - Loven
Tekst: Psalm 150 | |
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. 2 Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. 3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. 4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. 5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. 6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

God loven, dat is Hem eren en prijzen. Waarvoor zou jij vandaag de HEERE willen loven?

Heer' onze God/ Psalm 8
Machtig God, sterke Rots
Mozes bij de brandende braamstruik
Mozes bij de brandende braamstruik Free Bible Images

Deze platenserie laat de geschiedenis van Mozes bij de brandende braamstruik zien.

Taal op school, straat enz. Klasse Taal

In dit filmpje vertellen kinderen over hun taalgebruik. Bekijk het filmpje en praat samen over de volgende vragen: - Scheld of vloek jij weleens? - Hoe probeer jij te letten op de woorden die je gebruikt?

Opdracht 1: Wat zegt een naam?

Pak je geboortekaartje er eens bij. Welke namen heb jij? Weet je wat jouw namen betekenen? Zegt jouw naam iets over wat voor iemand jij bent? (eerlijk, betrouwbaar, iemand die graag helpt) Hoe is dat bij de namen van God?

Opdracht 2: Namen van God

Schrijf de letters van het alfabet op een vel papier. Probeer of je bij iedere letter een naam van God kunt bedenken. Hoeveel namen weten jullie? Weet je ook wat deze namen betekenen?

Opdracht 3: Vloeken, wat zeg je ervan?

Lees met elkaar het volgende verhaaltje en beantwoord de vragen eronder:

Charles Spurgeon, een Engelse predikant uit de 19e eeuw, zat eens naast een man die steeds vloekte. Het misbruiken van Gods Naam deed Spurgeon pijn. De vloeker deed zijn hoed af. Op dat moment las Spurgeon in de binnenkant van de hoed een naam: ‘Smith’. Het bracht hem op een idee.
Telkens wanneer de man vloekte, zei Spurgeon: “Smith, Smith zeg!” Meneer Smith werd dit zat. “Waarom noemt u mijn naam als u mij niet nodig hebt?” vroeg hij. Spurgeon antwoordde: “Waarom noemt u de Naam van mijn God als u Hem niet nodig hebt?” De man begreep het en stopte met vloeken.

 1. Wat vind je van deze reactie van Spurgeon?
 2. Hoor jij weleens mensen om je heen vloeken? Hoe reageer je dan?

Rebus

Download en print de rebus. Kun jij de rebus oplossen?

Kleurplaten

Download en print de kleurplaten op deze pagina. Kleuren maar!

Downloads

Rebus over Gods naam Puzzel Bron: Opkijken.nl Download
Vloeken, in geen geval Kleurplaat Bron: KlasseTaal Download
Mozes en de brandende braamstruik Kleurplaat Bron: GKv Apeldoorn-Zuid Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.