Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Geen afgoden

Geen afgoden

De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De HEERE alleen is God!

Mark heeft lang gespaard voor z’n spelcomputer. In de vakantie kan hij ‘em eindelijk kopen. De rest van de week zie je Mark niet meer buiten. Samen met zijn vriend Job kan hij urenlang gamen. Elke middag zijn ze er druk mee. Mark weet ondertussen alles van de nieuwste games. Hij spaart inmiddels voor de allernieuwste spelletjes. Laatst had hij zich niet aan de spelcomputer-afspraken gehouden. Toen mocht hij een week niet gamen. Woest was hij op z’n moeder. Het was de meest afschuwelijke week van z’n leven. Hij had werkelijk geen idee wat hij moest doen.

Alles wat in je leven meer tijd, geld en aandacht krijgt dan God, noemt de Bijbel een afgod. In de tijd van Elia is dat voor veel mensen Baäl, de god van de regen en de vruchtbaarheid. Ze denken dat deze god hen voorspoed en geluk brengt. Ze knielen voor zijn beeld en vereren hem met offers. God straft deze afgoderij. Er is al drieënhalf jaar geen druppel regen gevallen. Er is zelfs geen dauw op het land.

Vandaag roept koning Achab op bevel van Elia het volk en de 450 priesters van Baäl bij elkaar op de berg Karmel. “Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten?” roept Elia. “Als de HEERE God is, volg Hem dan na. Als het Baäl is, volg hem!” Niemand geeft antwoord. Elia stelt voor dat God óf Baäl het bewijs zal geven. De priesters mogen een altaar maken waarop zij een stier leggen. Daarna moeten zij de naam van hun god aanroepen en vragen om vuur. Elia zal hetzelfde doen, maar hij zal de naam van de HEERE aanroepen. De God Die door vuur antwoordt, Die is God.

De hele middag roepen en schreeuwen de priesters tot Baäl. Op allerlei manieren proberen ze Baäl over te halen om hun gebed te verhoren. Maar er komt geen vuur uit de hemel. Na de middag bouwt Elia een altaar van twaalf stenen. Hij maakt het hout en het offer drijfnat met water. Daarna bidt hij een eenvoudig gebed tot God in de hemel. Hij vraagt Hem of het hele volk mag zien dat de HEERE alleen de ware God is. Dán valt het vuur uit de hemel en het verteert het offer, het altaar en zelfs het water eromheen. Diep onder de indruk roept het volk het uit: “de HEERE is God!”

In onze tijd kom je niet zo vaak afgodsbeelden tegen als in de tijd van Elia. Maar ook goede dingen kunnen een afgod zijn. Als jij meer houdt van speelgoed, geld, hobby’s of mensen dan van de Heere God, zijn dat de afgoden in jouw leven. Dan krijgt God niet alle aandacht, eer en liefde die Hij waard is.
De Bijbel laat duidelijk zien dat alles buiten God je niet echt gelukkig kan maken. Dat het geen vrede geeft in je hart. Dat kan alleen de Heere Jezus. Hij diende met een volkomen hart Zijn Vader in de hemel. Hij kan jou vrij maken van alle afgoden die er in je leven zijn. Of dat nu een spelcomputer is of iets anders.

Bijbelteksten

 • U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  Exodus 20:3
 • Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

  Psalm 96:4-5
 • Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.

  Handelingen 17:29
 • Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen.

  1 Thessalonicenzen 1:9

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus lees je in zondag 34 over het eerste gebod van de wet van God. In antwoord 94 wordt uitgelegd dat God wil dat je wegvlucht voor alle afgoderij en bijgeloof en dat je de enige, ware God echt leert kennen, liefhebben, eren en vertrouwen.

Vraag 95 is: wat is afgoderij? De schrijvers van de Catechismus leggen uit dat je dan vertrouwt op iets anders dan op de enige, ware God Die Zich aan ons bekend maakt in Zijn Woord.

Dag 1 Geen afgoden - Als God willen zijn
Tekst: Genesis 3:1-7 | |
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

- Wat zegt de slang tegen Eva? (vers 4-5) - Wat begeert Eva als ze naar de boom kijkt? (vers 6) - Wat is het verdrietige gevolg van de zondige begeerte van Adam en Eva?

Dag 2 Geen afgoden - Geen andere goden
Tekst: Exodus 20:1-7 | |
1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

- Wat is het eerste gebod? - Waarom wordt dit gebod als eerste genoemd, denk je? - Wat was het grote verschil tussen Israël en de andere volken? Lees hierbij ook Deuteronomium 4:7.

Dag 3 Geen afgoden - Afgoden wegdoen
Tekst: Richteren 6:25-32 | |
25 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het ​altaar​ van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de ​gewijde paal​ om die erbij staat. 26 Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een ​altaar​ op de top van deze vesting, op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een ​brandoffer​ met het hout van de ​gewijde paal, die u om zult hakken. 27 Toen nam ​Gideon​ tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HEERE tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn ​familie​ en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. 28 Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het ​altaar​ van de Baäl was afgebroken en de ​gewijde paal​ die erbij stond, omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde ​altaar​ geofferd. 29 Toen zeiden zij tegen elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: ​Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. 30 Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het ​altaar​ van de Baäl heeft afgebroken en de ​gewijde paal​ die erbij stond, omgehakt. 31 Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt ú het voor de Baäl opnemen? Moet ú hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood! Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn ​altaar​ heeft afgebroken. 32 Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaäl, en zei: Laat de Baäl het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn ​altaar​ afgebroken.

- Wat moet Gideon als eerste doen als God hem roept? (vers 25) - Waarom kan de Heere hem pas daarna gebruiken? - Hoe zie je in dit gedeelte dat afgoden machteloos zijn?

Dag 4 Geen afgoden - Het gevolg van afgoderij
Tekst: 2 Koningen 17:6-23 | |
6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. 7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. 9 De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de HEERE, hun God; zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. 10 Zij hadden gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. 11 Zij hadden daar, op alle offerhoogten, reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de HEERE had weggevoerd, van vóór hun ogen. Zij hadden slechte dingen gedaan om de HEERE tot toorn te verwekken. 12 Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen. 13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van alle profeten, van alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten – 14 toen luisterden zij niet, maar zij waren halsstarrig, zo halsstarrig als hun vaderen, die niet in de HEERE, hun God, geloofd hadden. 15 Ook verwierpen zij Zijn verordeningen en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had, en Zijn getuigenissen, waarmee Hij hen gewaarschuwd had. Zij gingen de nietige afgodenachterna, zodat zij zelf nietig werden. Ze gingen de heidenvolken achterna die rondom hen woonden, terwijl de HEERE hun geboden had niet te doen als zij. 16 Ja, zij verlieten al de geboden van de HEERE, hun God, en maakten gegoten beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de Baäl. 17 Ook deden zij hun zonen en dochters door het vuur gaan, pleegden waarzeggerijen en deden aan wichelarij, en verkochten zich om te doen wat slecht was in de ogen van de HEERE enHem tot toorn te verwekken. 18 De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de stam van Juda. 19 Maar zelfs Juda nam de geboden van de HEERE, hun God, niet in acht: zij wandelden overeenkomstig de verordeningen van Israël, die zij gemaakt hadden. 20 Toen verwierp de HEERE het hele nageslacht van Israël. Hij vernederde hen en gaf hen in de hand van plunderaars, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had. 21 Hij scheurde Israël namelijk los van het huis van David, en zij maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Jerobeam dreef Israël van achter de HEERE vandaan en deed hen een grote zonde bedrijven. 22 De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam, die hij gedaan had; zij weken daar niet van af, 23 totdat de HEERE Israël van Zijn aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had door de dienst van al Zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië, tot op deze dag.

- Wat is de zonde van het volk Israël? (vers 7-12) - Wat is het verschrikkelijke gevolg daarvan? (vers 23) - Je gaat lijken op wie je aanbidt. Wat lees je daarover in vers 15? Wat wordt daarmee bedoeld?

Dag 5 Geen afgoden - Twee heren dienen
Tekst: Mattheüs 6:24-30 | |
24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. 25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

- Jezus waarschuwt voor de mammon (vers 24). Weet je wat daarmee bedoeld wordt? - Waarom gaan het dienen van God en van de mammon niet samen? - Hoe belangrijk is geld voor jou? Kun je je voorstellen dat het een afgod is?

Dag 6 Geen afgoden - Occulte boeken verbranden
Tekst: Handelingen 19:19-23 | |
19 Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. 21 En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. 22 En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia. 23 Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere.

- In Efeze komen mensen tot geloof in de Heere Jezus. Wat doen ze? (vers 19) - Waarom doen ze dat? - Zijn er spullen in jouw leven die jij weg moet doen, omdat ze het dienen en volgen van de Heere Jezus in de weg staan?

Dag 7 Geen afgoden - Door het geloof de HEERE dienen
Tekst: Hebreeën 11:23-27 | |
23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. 24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. 25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. 26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. 27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

- Welke keus heeft Mozes en waar kiest hij voor? (vers 24-26) - Hoe komt het dat hij deze keus maakt? (vers 24a) - Zijn er dingen die jou bij God vandaan houden? Hoe maak jij de goede keus?

Als een hert dat verlangt naar water
Glorie aan God
Elia en de Baälpriesters
Elia en de Baälpriesters Free Bible Images

Deze platenserie laat de geschiedenis van Elia en de Baälpriesters zien.

Willibrord en de strijd tegen de afgoden Dick Baarssen

In dit filmpje zie je hoe Willibrord de strijd aangaat tegen de afgoden die vroeger in ons land vereerd werden. - Als Willibrord nu in Nederland zou komen, welke afgoden zou hij dan moeten ‘opruimen’? - Hoe zie je in dit filmpje dat God de enige, levende God is?

Bonifatius en de strijd tegen de afgoden Dick Baarssen

In dit filmpje zie je hoe Bonifatius het Evangelie brengt aan de volken die lang geleden in ons land de afgoden dienden. - Wat werd er vroeger in de winter gevierd? - Welk feest vieren wij nu daarvoor in de plaats? - Wat zou Bonifatius ‘opruimen’ als hij nu met Kerst in Nederland zou komen? Zijn dat ook afgoden?

Opdracht 1: Afgoden in onze tijd

 • Nodig: A3 papier, schaar, lijm, diverse tijdschriften/folders om in te knippen
 • Gebruik een groot vel papier en maak daarop een collage met plaatjes en tekst. Zoek voorbeelden van afgoden in onze tijd. Afgoden zijn dingen, bezigheden of mensen die je laten geloven dat ze je gelukkig maken en die ervoor zorgen dat God niet de eerste plaats heeft in je leven. Ze hoeven op zichzelf dus niet zondig of verkeerd te zijn.
 • Praat samen eens over de volgende uitspraak: Afgoden beloven veel, maar ze vragen ook erg veel. En uiteindelijk geven ze verdraaid weinig.

Opdracht 2: Afgoden in jouw leven

De voorbeelden uit de Bijbel of van vroeger over afgoden zijn vaak heel duidelijk: mensen vereerden beelden en knielden ervoor. Op jouw kamer staan vast geen afgodsbeelden. Maar afgoden zijn er nog steeds. Praat met elkaar eens over het voorbeeld dat je kunt lezen bij de uitleg van dit kernwoord. Gebruik daarbij één of meer van de volgende vragen:

 • Wat staat bij jou op de eerste plaats in je leven? (Als dat niet de Heere God is, kunnen het spullen/dingen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld wat anderen van je vinden of dat je de beste gevonden wilt worden.)
 • Waar stel jij je vertrouwen op?
 • Wat kun jij echt niet missen in je leven?
 • Wat heb jij nodig om je veilig/gelukkig te voelen?

Bedenk dat de Heere Jezus machtiger is dan welke afgod ook in je leven! Bid met elkaar voor de dingen die jullie besproken hebben. Alleen de levende God kan je leven écht vervullen!

Kleurplaat

Download de kleurplaat op deze pagina en print de plaat. Kleuren maar!

Knutselen: Verboden voor afgoden

Dit werkje laat Paulus zien die op zijn verschillende zendingsreizen mensen oproept tot bekering van de afgoden en de mensen aanspoort om de enige, levende God te volgen.

 • Download het knutselwerkje op deze pagina en print het uit.
 • Maak het verbodsbord rood en knip het uit.
 • Knip de halve cirkels uit het bidden van het verbodsbord uit.
 • Knip Paulus uit en schuif hem achter de middenstreep met de tekst langs.

Kijk voor meer uitleg en een voorbeeld op deze website.

Downloads

Elia op de Karmel Kleurplaat Download
Verboden voor afgoden Knutselen Bron: Gelovenisleuk.nl Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.