Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Ouders eren

Ouders eren

Onze ouders hebben we van de Heere God gekregen. Hij wil dat we van hen houden en hen gehoorzamen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Gehoorzaam aan je ouders

“Nee hè, moet ik nu al naar bed? Dat wil ik niet.”
“Nee, ik ga mijn speelgoed niet opruimen. Daar heb ik echt geen zin in.”
Komt dit bekend voor? Je vader of moeder vraagt iets aan je en jij hebt een heel ander idee.
De Heere God heeft jou een vader en een moeder gegeven. Als het goed is, zorgen zij elke dag voor je en houden ze veel van je. Hij wil dat jij ook van hen houdt èn hen gehoorzaam bent. In de Bijbel staat daar een bijzonder verhaal over. Het gaat over Iemand die altijd gehoorzaam was.

Jezus is twaalf jaar. Eindelijk mag Hij mee naar Jeruzalem, naar de tempel. Elk jaar gaan Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren. Voor Jezus is dit de eerste keer dat hij het Paasfeest meeviert in het huis van Zijn hemelse Vader.

Als het feest is afgelopen, gaan de mensen met hun familie en vrienden weer naar huis. Tussen al die mensen lopen ook Jozef en Maria. Ze denken dat Jezus ergens bij bekenden loopt. Vanavond zullen ze Hem wel zien als ze een slaapplaats zoeken voor de nacht. Maar die avond zien ze Hem niet. Ze zoeken en vragen overal, maar vinden Jezus niet. Hun onrust groeit. De volgende dag lopen ze terug naar Jeruzalem. Na een lange zoektocht van drie dagen komen ze in de tempel. In één van de kamers zitten rabbi’s bij elkaar. Ze weten erg veel van de Bijbel. Daar praten ze ook over met elkaar. En tussen hen in zit Jezus Hij luistert naar hen en stelt allerlei vragen. De mannen verbazen zich. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Een Kind van twaalf jaar Dat zulke wijze dingen zegt en zulke moeilijke vragen stelt. Hij lijkt alles van God en van de Bijbel te weten. Dan staan Jozef en Maria in de kamer. Maria vraagt boos waarom Jezus dit heeft gedaan. Zijn vader en moeder zijn zo bang geweest toen ze Hem zochten.

Verbaasd kijkt Jezus Zijn moeder aan. “Waarom hebt u Mij gezocht? U weet toch wel dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” Hij bedoelt niet Zijn vader Jozef, maar Zijn Vader in de hemel, de Heere God. Daarom is Hij zo graag in het huis van Zijn Vader. Maria en Jozef begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Toch gaat Jezus direct met hen mee. Ze gaan terug naar Nazareth en Jezus is hen gehoorzaam. Hij wordt steeds wijzer. Zijn ouders, de mensen en ook Zijn hemelse Vader gaan steeds meer van Hem houden.

Zoals Jezus Zijn vader en moeder op aarde gehoorzaam was, wil God dat jij jouw ouders gehoorzaamt. Lukt het jou niet om dat te doen? Juist daarom kwam de Heere Jezus en leefde Hij een volmaakt gehoorzaam leven! Hij weet dat wij vaak niet gehoorzamen, dat we dat lang niet altijd willen. Bid om Zijn Heilige Geest Die liefde geeft en gehoorzaam maakt.
Bid ook voor je ouders. Van je ouders vraagt God dat ze goed voor je zorgen. Zij mogen je nooit dingen laten doen die God in de Bijbel verbiedt.

Verdriet om je ouders

Bij dit kernwoord lees je veel teksten over vaders en moeders. Sommige opdrachten gaan over dankbaar zijn voor je ouders. Misschien woon je niet meer bij je ouders thuis, is één van je ouders overleden of zijn je ouders gescheiden. Misschien gebeuren er verschrikkelijke dingen bij jou thuis, waardoor je helemaal niet kunt danken voor je ouders. Het kan zijn dat teksten of opdrachten om welke reden dan ook pijn doen.

Het is goed en belangrijk dat je met iemand over dat verdriet praat. Ken je niemand met wie je dat kunt doen? Blijf er niet mee rondlopen. Bel Chris (kijk op www.chris.nl).

Vertel het ook aan God. Je mag al je zorgen aan Hem vertellen, want Hij zorgt voor je! (1 Petrus 5:8)

Bijbelteksten

 • Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

  Exodus 20:12
 • Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals.

  Spreuken 1:8,9
 • En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

  Lukas 2:51-52
 • Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

  Efeze 6:1-3

Heidelbergse Catechismus

In zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus wordt het vijfde gebod uitgelegd.

God gebiedt daarin dat we onze ouders en allen die boven ons gesteld zijn, gehoorzamen, liefhebben en respecteren. God heeft Zelf onze ouders aan ons gegeven. Als we hen gehoorzamen, gehoorzamen we daarmee ook de Heere God. Onze ouders zijn niet volmaakt. God vraagt van kinderen om daar geduld mee te hebben.

Dag 1 Ouders eren - Gebod met een belofte
Tekst: Exodus 20:12 en Efeze 6:1-4 | |
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

- Wat vraagt God in het vijfde gebod en wat is Zijn belofte? - Wat betekent die belofte? - Wat vraagt God van ouders (vaders, Ef.4:4)? Wat merk jij daarvan?

Dag 2 Ouders eren - Een wijze raad
Tekst: Spreuken 1:1-9 | |
1 De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, 2 om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, 3 om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, 4 om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. 5 Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven 6 om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. 7 De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. Plicht van de kinderen 8 Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, 9 want ze zijn een bevallige krans om je hoofd, en schakels van een ketting om je hals.

- Waar moeten kinderen naar luisteren? (vers 8) - Wat betekent vers 9? - Hoe merk je zelf dat het goed is om je ouders te gehoorzamen?

Dag 3 Ouders eren - Het voorbeeld van Jezus
Tekst: Lukas 2:41-52 | |
41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

- Wat staat er over gehoorzaamheid in dit gedeelte? (vers 51) - Zou het voor de Heere Jezus makkelijker geweest zijn om gehoorzaam te zijn? - Wat leer jij van de Heere Jezus over gehoorzaamheid?

Dag 4 Ouders eren - Voor hen zorgen
Tekst: Johannes 19:17-27 | |
17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. 19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. 22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. 23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

- Wat zegt Jezus tegen zijn moeder Maria en discipel Johannes? - Waarom doet Jezus dat? - Nu zorgen je ouders nog voor jou als het goed is. hoe Kun jij later voor je ouders zorgen?

Dag 5 Ouders eren - Geduld met hun zonden
Tekst: Genesis 9:20-27 | |
20 En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. 21 Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. 22 En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. 23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, legden het op hun beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. 24 Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. 25 Hij zei: Vervloekt is Kanaän! Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn! 26 Ook zei hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn! 27 Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn!

- Wat is de zonde van vader Noach? - Hoe reageert Cham? hoe eren Sem en Jafeth hun vader? - Hoe ga jij om met fouten en gebreken van je ouders?

Dag 6 Ouders eren - Eer alle gezag
Tekst: Romeinen 13:1-7 | |
1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 3 Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. 4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. 6 Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. 7 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

- Aan wie moeten we ons onderwerpen? (vers 1) - Kun je daar voorbeelden van noemen? - Hoe doe jij dat?

Dag 7 Ouders eren - Jezus liefhebben boven alles
Tekst: Mattheus 10:34-39 | |
34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

- Wie moet je meer liefhebben dan je vader en moeder? (vers 37) - Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? - Kun je een voorbeeld bedenken waarbij je niet gehoorzaam bent aan je ouders, omdat je naar God wilt luisteren?

Dank U voor deze nieuwe morgen
Ga niet alleen door 't leven
Jezus, ga ons voor
Jezus is Zijn ouders gehoorzaam
Jezus is Zijn ouders gehoorzaam Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platen wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

Werkbladen: Jezus is Zijn ouders gehoorzaam

Download de werkbladen hiernaast. Maar de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Opdracht 1: Eer alle gezag

Lees met elkaar HC zondag 39. Schrijf het vijfde gebod op een groot vel papier. Zet daaromheen alle namen of functies van mensen die gezag hebben over jou.

 • Wat betekent het dat ze gezag hebben?
 • Wat betekent het dat God van jou vraagt om hen te eren?
 • Moet je iedereen die over je gesteld is altijd gehoorzaam zijn? Wanneer niet? Lees hierbij ook Handelingen 5:29.

Opdracht 2: God danken voor je ouders!

 • Schrijf eens 3 dingen op waarom je blij bent met je ouders.
 • Zijn er dingen die je moeilijk vindt van je ouders?
 • Dank God voor je ouders en bid ook voor de dingen die moeilijk zijn thuis.
 • Maak van de eerste opdracht een mooie brief aan je vader en moeder. Verstop die op een plekje waar ze die zeker tegen zullen komen!

Verder aan de slag

Op Internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:

Downloads

Jezus is zijn ouders gehoorzaam (1) Werkblad Download
Jezus is zijn ouders gehoorzaam (2) Werkblad Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.