Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Verzoening

Verzoening

Verzoening betekent dat er iets goed gemaakt moet worden. Door onze zonden hebben we straf verdiend. Jezus Christus, de Zoon van God, wilde die straf dragen in onze plaats. Daardoor kan het weer goed komen tussen zondaren en God.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

God doet de zonden weg

Maak jij weleens ruzie? Bijvoorbeeld met je broertje of zusje? Vast wel! Soms ben je boos en zeg je lelijke dingen tegen elkaar. Of je maakt iets van de ander kapot. Je vader of moeder zegt dan: “Jullie moeten het uitpraten, je moet het weer goed maken.” Je moet iets herstellen wat kapot ging. Dat is niet gemakkelijk. Maar als het goed is, kun je weer fijn spelen. Dat lijkt een klein beetje op wat verzoening is.

De Joden in het Oude Testament weten dat er iets nodig is om het goed te maken met God. Iedere dag brengen ze offers in de tabernakel. Maar één keer in het jaar is er een heel special dag. Op de Grote Verzoendag gaat de hogepriester het heilige der heiligen binnen. Hij heeft dan niet zijn mooie kleding aan, maar is helemaal in het wit gekleed. In zijn hand draagt hij een schaal met gloeiende kooltjes van het altaar. Als hij door het voorhangsel gaat, moet hij reukwerk verbranden op de kooltjes. Hij sprenkelt bloed op de ark. Eerst het bloed van een stier en daarna het bloed van een geslacht geitenbokje.

Als hij weer buiten komt, staat daar nog een bokje. Hij legt allebei zijn handen op de kop van dat dier. Hardop zegt hij wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Al hun zonden noemt hij op. Zo legt hij de zonden van het volk op de bok. Daarna wordt de bok naar de woestijn gebracht, ver weg, waar geen mensen wonen. Zo ver worden de zonden weggedaan! De mensen staan stil te kijken. Vandaag denken ze aan hun zonden. Ze eten en drinken niet. Elk jaar doet de hogepriester dit weer. Alleen zo kan God wonen bij Zijn volk.

Maar al die offers kunnen nooit écht goed maken tussen God en de mensen. Daarvoor is een beter offer nodig. God zorgt Zelf voor dat Offer. Hij geeft Zijn Zoon, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Jezus geeft Zijn leven aan het kruis om onze schuld weg te doen. Geloof je dat?

Als de Heere God niet meer boos op je is en je zonden heeft vergeven, mogen wij ook niet boos blijven op iemand. Dan probeer je altijd om het weer goed te maken!

Bijbelteksten

 • Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

  Romeinen 3: 25
 • Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.

  Romeinen 5: 10
 • God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

  2 Korinthe 5: 19
 • Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

  1 Johannes 4: 10

Heidelbergse Catechismus

In zondag 5 en 6 lees je over de verzoening door de Heere Jezus.

Wij kunnen het nooit meer goed maken met God, want onze schuld voor God is groter dan we kunnen betalen. We hebben Iemand nodig die echt mens en echt God is. Dat is de Heere Jezus! Als we geloven in Hem, krijgen we vergeving van al onze schuld. God ziet mij dan alsof ik nooit iets verkeerd heb gedaan. Dat is het grootste wonder dat er bestaat! (zondag 23)

Dag 1 Verzoening - Offerdienst
Tekst: Leviticus 16:1-10, 20-22 | |
1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren. 2 De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. 3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer. 4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. 5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en één ram als brandoffer. 6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. 7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. 10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. 20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

Welke dieren waren nodig om verzoening (vergeving) te krijgen? Wat moest daarmee gedaan worden?

Dag 2 Verzoening - Christus als offer
Tekst: Hebreeën 10:1-10 | |
1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

Waren de offers in het Oude Testament genoeg om de zonden van de mensen te verzoenen? Wat moest er gebeuren?

Dag 3 Verzoening - Lam van God
Tekst: Johannes 1:19-29 | |
19 En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? 20 En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee. 22 Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf? 23 Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, 25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet? 26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. 27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. 28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Wie bedoelt Johannes de Doper met het Lam van God? Wat doet Hij?

Dag 4 Verzoening - Gekocht met kostbaar bloed
Tekst: 1 Petrus 1:13-19 | |
13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Wat was de prijs om zondaren vrij te kopen? Dank de Heere Jezus dat Hij die prijs wilde betalen!

Dag 5 Verzoening - Zonde bedekt
Tekst: Psalm 32:1-11 | |
1 Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. 4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela 5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela 6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. 7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela 8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. 9 Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen. 10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. 11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Wat betekent het dat je zonden bedekt zijn?

Dag 6 Verzoening - Laat je met God verzoenen!
Tekst: 2 Korinthe 5:11-21 | |
11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Lees vers 20 en 21 nog een keer hardop voor. Er is verzoening mogelijk! Wat heeft God daarvoor gedaan?

Dag 7 Verzoening - Voor vijanden
Tekst: Romeinen 5:1-11 | |
1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Moet je erg goed je best doen, zodat het weer goed kan komen met God? Lees vers 6, 8 en 10 eens!

Alzo lief had God de wereld
Heer' Uw bloed dat reinigt mij
Vaste Rots
De Tabernakel
De Tabernakel Free Bible Images

In deze platenserie zie je afbeeldingen van de tabernakel en alle voorwerpen die erbij horen.

Het verhaal van de rechter en zijn vriend Geloofstoerusting

Kun je na het kijken van dit filmpje uitleggen wat verzoening betekent?

Jij, je zonden en de Heere Jezus P.P. Joseph

In dit filmpje zie je een voorbeeld dat duidelijk maakt dat door het bloed van de Heere Jezus al onze zonden ‘weg’ (vergeven) zijn!

Werkbladen: De tabernakel

Download een van de werkbladen en maak de verwerkingsopdrachten over de tabernakel.

Bijbelse leskist

Gebruik een Bijbelse Leskist om meer te ontdekken over de tabernakel en de offers die gebracht werden. Je kunt de leskist een aantal weken lenen. Ga naar leskist ‘De Tabernakel’.

Bouwplaten

Maak een bouwplaat van de tabernakel of de tempel. Je kunt een bouwplaat bestellen via de webshop van Goed in Vorm.

Downloads

De voorwerpen in de tabernakel Werkblad Download
Kruiswoordpuzzel over de tabernakel Werkblad Download


Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.