Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hemelvaart

Hemelvaart

De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Blij afscheid

Vandaag is het zover! Papa vertrekt naar het buitenland. Hij is militair en moet naar een land waar veel gevochten wordt. Bram en Emma mogen mee naar Schiphol om hun vader uit te zwaaien. Wat fijn, een dagje vrij en dan samen naar Schiphol! Maar Bram en Emma vinden het helemaal geen fijne dag. Want straks vertrekt papa en hij komt pas over zes maanden terug. Kómt hij eigenlijk wel terug? Want het is niet veilig in het land waar de militairen naartoe gaan. Als ze afscheid nemen van papa moeten Bram en Emma huilen. Ze zien dat papa en mama het ook moeilijk vinden. In de auto op weg naar huis zijn ze allebei heel stil. Het is vreemd zonder papa.

In de Bijbel lezen we ook over een afscheid. Johannes denkt terug aan de afgelopen veertig dagen. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, is Hij al die tijd bij Zijn discipelen geweest. Het was een heerlijke tijd. Maar vandaag wordt het anders. “We moeten naar de Olijfberg gaan”, zei Petrus vanmorgen. “Dat heeft Jezus gezegd.” Samen met de andere discipelen gaat Johannes op weg naar Bethanië. Daar zullen ze hun Meester ontmoeten.

Johannes klimt achter de Heere Jezus aan de Olijfberg op. Hij denkt aan wat Jezus eerder heeft gezegd: “Het is goed voor jullie dat Ik wegga.” “Alleen als Jezus weggaat, kan Hij de Heilige Geest naar ons toesturen, Petrus”. “Gaat Die niet meer bij ons weg?”, vraagt Petrus. “Nee, want Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest altijd bij ons blijft. Het lijkt wel of ik het nu een beetje begin te begrijpen”, peinst Johannes hardop. “Jezus gaat terug. Hij zei dat Hij alles heeft gedaan wat Hij op aarde moest doen. “Het is volbracht”, dat waren Zijn laatste woorden toen Hij stierf aan het kruis. Dit moeten alle mensen weten, Petrus! “Vertel het eerst in Jeruzalem”, zei Jezus net. En daarna moeten we het overal op aarde aan de mensen vertellen. Want alle mensen moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is.”

Bovenop de Olijfberg strekt de Heere Jezus Zijn armen uit en zegent Zijn discipelen. Hij raakt los van de aarde en gaat langzaam omhoog. Vol verwondering kijken de discipelen naar wat er gebeurt. Ze zien de Heere Jezus omhooggaan. Zijn handen blijven zegenend over hen uitgestrekt.

Opeens komt er een wolk en is Jezus niet meer te zien. De discipelen staren omhoog en blijven kijken. Hun Meester is weg. En zij zijn hier alleen achtergebleven. Plotseling staan er twee engelen bij hen. “Mannen uit Galilea, waarom blijven jullie naar de lucht kijken? Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij komt terug op de wolken.”

Bram en Emma zijn verdrietig, als ze hun vader hebben weggebracht. Zal hij wel terugkomen? “Weet je wat”, zegt mama als ze weer thuis zijn, “maken jullie maar een mooie tekening voor papa. Dan sturen we hem post.” Dat is een fijn idee. Zo kunnen ze toch iets doen in de tijd dat ze moeten wachten. “Afscheid nemen is niet fijn hè”, zegt mama. “Weet je dat de discipelen dat ook moesten doen? De Heere Jezus ging terug naar de hemel en ze wisten niet hoelang ze Hem niet zouden zien. Toch waren ze helemaal niet verdrietig. Dat is bijzonder hè? In de Bijbel staat dat ze blij teruggingen naar Jeruzalem. Want Jezus had beloofd dat Hij altijd bij hen zou zijn. En ze wisten het zeker: de Heere Jezus komt terug!” “Dat wil ik ook onthouden”, zegt Bram. “Dat helpt vast om minder verdrietig te zijn!”

Bijbelteksten

 • U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

  Psalm 68:19
 • De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.

  Markus 16:19
 • Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

  Johannes 16:7
 • Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons.

  Hebreeën 9:24

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus gaat het in vijf vragen en antwoorden over de hemelvaart van de Heere Jezus (vraag en antwoord 46-50). De Heilige Geest wil jou leren om gelovig na te zeggen wat God ons door de hemelvaart van de Heere Jezus belooft.

De eerste vraag is wat het betekent dat de Heere Jezus is ‘opgevaren naar de hemel’. Daarmee wordt bedoeld dat Christus voor de ogen van Zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen. Daar is Hij voor ons welzijn. Christus bidt in de hemel voor allen die bij Hem horen en Hij, als Voorspreker of Advocaat, pleit hen vrij bij Zijn Vader. Ook beschermt en bewaart Hij hen. Dat doet Hij tot Hij terugkomt om alle mensen te oordelen.

De tweede vraag is of Christus dan niet meer bij ons aanwezig is tot het einde van de wereld, zoals Hij had beloofd (Mattheüs 28:20). In het antwoord wordt uitgelegd dat Christus echt mens en echt God is. Als mens is Hij niet meer op aarde aanwezig. Als God verlaat Hij ons nooit meer, want met Zijn majesteit, genade en Geest is Hij altijd bij ons.

De derde vraag is of de mensheid en Godheid dan van elkaar gescheiden zijn, als ze niet altijd samen zijn. De Catechismus legt uit dat dat zeker niet zo is. De Godheid van Christus kan door niets worden tegengehouden en is overal aanwezig. Omdat Christus als God overal aanwezig is, betekent dit dat Zijn Godheid op aarde én in de hemel is. Zijn mensheid is ook in de hemel. De twee naturen van de Heere Jezus (God en mens) blijven dus bij elkaar.

De vierde vraag is wat wij aan de hemelvaart van de Heere Jezus hebben. Er worden drie antwoorden gegeven:

 1. Hij is daar onze Voorspreker (Advocaat of Verdediger, iemand die de rechtszaak van een ander op zich neemt en hem te hulp komt).
 2. Hij geeft ons de zekerheid dat Hij (als het Hoofd) ook Zijn kinderen (als lidmaten of lichaamsdelen) tot Zich zal nemen in de hemel.
 3. Hij geeft ons Zijn Heilige Geest door Wie wij de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is.

De vijfde vraag is waarom we belijden dat Christus nu aan de rechterhand van God zit. Die woorden laten zien dat Christus in de hemel is als het Hoofd van Zijn kerk. God de Vader heeft Hem alle macht gegeven en laat door Hem alles regeren.

Dag 1 Hemelvaart - Met gejuich omhoog
Tekst: Psalm 47 | |
 1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
 2. Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.
 3. Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.
 4. Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.
 5. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela
 6. God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
 7. Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
 8. want God is Koning over heel de aarde; zing psalmen met een onderwijzing.
 9. God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon.
 10. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God.mHij is zeer hoog verheven!

 • Welk vers in deze Psalm gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus?
 • Hoe wordt de HEERE in deze Psalm genoemd? (vers 3, 7, 8)
 • Psalm 47 is een blijde Psalm. Ben jij blij op Hemelvaartsdag? Waarom wel of waarom niet?

Dag 2 Hemelvaart - Jezus' laatste woorden
Tekst: Mattheüs 28:16-20 | |
 1. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
 2. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
 3. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
 4. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
 5. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

 • Wat zegt de Heere Jezus in vers 18 over Zichzelf?
 • Welke opdracht geeft Hij Zijn discipelen? (vers 19)
 • Hoe bemoedigt Hij hen? (vers 20)

Dag 3 Hemelvaart - Met zegenende handen
Tekst: Lukas 24:50-53 | |
 1. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
 2. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
 3. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
 4. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

 • De Heere Jezus gaat zegenend naar de hemel. Wat betekent dat?
 • Aan het einde van de kerkdienst zegent de dominee de gemeente. Wat zegt de dominee dan? Als je het niet weet, kun je het opzoeken in Numeri 6:24-26 of in 2 Korinthe 13:13.
 • Wat betekent die zegen voor jou?

Dag 4 Hemelvaart - Jezus maakt plaatsen gereed
Tekst: Johannes 14:1-3 | |
 1. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
 3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

 • Wat gaat de Heere Jezus doen als Hij in de hemel is? (vers 2)
 • Wat zal Hij doen als Hij terugkomt? (vers 3)
 • Is er voor jou ook een plekje in de hemel?

Dag 5 Hemelvaart - Jezus zendt de Heilige Geest
Tekst: Johannes 16:5-15 | |
 1. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?
 2. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.
 3. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
 4. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
 5. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
 6. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
 7. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
 8. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
 9. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
 10. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
 11. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

 • Waarom is het nuttig dat de Heere Jezus naar de hemel gaat? (vers 7)
 • Wat zal de Heilige Geest doen? (vers 8, 13, 14)
 • Welke van deze drie dingen vind jij het mooist en waarom?

Dag 6 Hemelvaart - Jezus bidt in de hemel
Tekst: Romeinen 8:31-34 | |
 1. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
 2. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
 3. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
 4. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

 • In vers 34 worden drie belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus genoemd. Welke?
 • De Heere Jezus is in de hemel en pleit (bidt) voor Zijn kinderen. Wat zou Hij bidden?
 • Wat zou jij Hem willen vragen om voor jou te bidden?

Dag 7 Hemelvaart - Jezus komt terug
Tekst: Handelingen 1:4-12 | |
 1. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;
 2. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
 3. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
 4. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
 5. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
 6. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
 7. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
 8. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
 9. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

 • Wie vertellen in dit gedeelte dat de Heere Jezus ook weer terug zal komen? (vers 10)
 • In Lukas 24:52 lees je dat de discipelen blij teruggaan naar Jeruzalem. Hoe zou dat komen?
 • Wat voel jij als je eraan denkt dat de Heere Jezus terugkomt? Hoe komt dat?

Majesteit, groot is Zijn majesteit
Nabij Gods hoog verheven troon
Jezus gaat naar de hemel
Jezus gaat naar de hemel Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platenserie wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

De Olijfberg De Verkenners

In deze aflevering van De Verkenners geniet je van het uitzicht op de top van de Olijfberg, word je meegenomen naar de kapel “Dominus flevit” en hoor je meer over de plaats waar de Heere Jezus zou zijn opgevaren naar de hemel.

Opdracht 1: Woordweb Hemelvaart

Nodig: groot vel papier, stiften

In deze opdracht denk je met elkaar na over de betekenis van Hemelvaartsdag.

 • Schrijf het woord ‘Hemelvaartsdag’ in het midden van het papier. Teken er een wolk omheen.
 • Waar denk jij aan bij de hemelvaart van de Heere Jezus? Schrijf die woorden (in verschillende kleuren) om de wolk heen. 
 • Waarom was het belangrijk dat Jezus naar de hemel terugging? (Johannes 16:7)
 • Op Hemelvaartsdag denken we er vooral aan dat de Heere Jezus terugging naar de hemel. In Handelingen 1 vers 10 lees je waar je nog meer aan moet denken. Doe jij dat weleens?

Opdracht 2: Bijbelles Hemelvaart

In deze bijbelles van Thuis Geloven gaat het over wat de Heere Jezus in de hemel doet, welke opdracht Hij aan Zijn discipelen gaf en wat Hij heeft beloofd. Hier vind je een complete uitleg van de opdracht. De bijbehorende werkbladen vind je onder downloads.

Opdracht 3: Hemelvaart in de Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt veel geschreven over de hemelvaart van de Heere Jezus. Lees het onderdeel Heidelbergse Catechismus op deze pagina. Praat daarna met elkaar over de volgende stellingen:

 • De Heere Jezus is nu nog steeds op de aarde.
 • Nu de Heere Jezus in de hemel is, kan Hij niets meer voor ons doen.

Probeer uit te leggen waarom je het er wel of niet mee eens bent. Je kunt daarvoor de uitleg in de Heidelbergse Catechismus gebruiken.

Opdracht 4: Zingen over Hemelvaart

Gebruik het werkblad Psalm 47 dat je onder downloads vindt. Zet de zinnen op het werkblad in de juiste volgorde.

 • Praat met elkaar over de betekenis van dit psalmvers. Je kunt bij het bespreken van deze psalm ook dag 1 van het Bijbelrooster gebruiken.
 • Wat zou jij graag willen zingen als je denkt aan de hemelvaart van de Heere Jezus? Kijk ook eens op tabblad Zing.

Kleurplaten

Kies en print een van de kleurplaten die je bij de downloads vindt. Kleuren maar!

Verder aan de slag

Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:

Downloads

Werkblad bijbelles hemelvaart Werkblad Bron: Thuis Geloven Download
Werkblad Psalm 47 Werkblad Download
Kleurplaat hemelvaartsdag Kleurplaat Download
Kleurplaat Mattheüs 28 vers 20 Kleurplaat Download
Kleurplaat hemelvaart Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.