Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gods Woord

Gods Woord

De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie de Heere Jezus is.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een lamp voor je voet

“Gaan jullie mee een nachtwandeling maken?” vraagt papa aan Daan en Thijs. “Vannacht? In het bos? Kunnen we dan wel wat zien?” Als het heel donker is, gaan ze op pad. Het is een spannende tocht. Ze horen allerlei geluiden, maar zien bijna niets. Af en toe knipt papa de zaklantaarn aan. Dan zien ze alles: het pad, de bomen en de struiken. Maar als het licht uitgaat, is het donker. Daan weet het zeker: zonder lamp zouden ze vast en zeker verdwalen. De Bijbel lijkt op een lamp. Zonder de Bijbel weten we niet Wie God is en hoe we Hem kunnen leren kennen. Zonder Gods woorden weten we niet wat Hij van ons vraagt en hoe we Hem kunnen dienen en liefhebben.

Josia is pas acht jaar oud als zijn vader, koning Amon, sterft. Toch wil het volk dat Josia koning wordt. Een koning die een kind is. Kan dat? Zal hij op zijn vader lijken, die de afgoden diende? Of lijkt Josia op zijn opa, koning Manasse? Manasse diende eerst de afgoden, maar leerde God liefhebben. Daarna diende hij Hem. Josia heeft zijn opa goed gekend. Die zal hem vast over de Heere verteld hebben.

Josia heeft de Heere lief en wil een goede koning worden. De eerste jaren helpen andere mensen hem, want het is niet makkelijk om koning te zijn. Als hij twintig is, houdt hij in het land grote schoonmaak: elk afgodsbeeld en elk altaar laat hij afbreken. Er is ook iets dat opgeknapt moet worden: de tempel in Jeruzalem. Vroeger was het een prachtig gebouw, maar nu? Het is oud en vies. Josia wil de tempel net zo mooi maken als vroeger. Timmermannen en metselaars gaan hard aan het werk. Maar wat is dat? Wat ligt daar onder het stof? Een heel oude boekrol. Voorzichtig wordt het stof eraf geveegd. Nu zien ze wat het is: het wetboek van Mozes. Mozes schreef hierin alles op wat de Heere tegen hem gezegd had. Het zijn Gods woorden.

Koning Josia luistert aandachtig als de schrijver Safan voorleest uit het boek van God. Hij schrikt als hij hoort wat God in het wetboek zegt. God zal het volk zegenen als het de geboden van de Heere houdt, maar als de mensen de geboden van de Heere níet houden, zal Hij hen straffen.
Josia weet hoe ongehoorzaam het volk is geweest. Hoe ze jarenlang de afgoden gediend hebben. Ze waren Gods Woord zelfs kwijt. Niemand las er meer in. Deze woorden van God moeten alle mensen horen, zegt Josia. Zodat ze weer weten Wie Hij is en hoe ze Hem moeten dienen.

Het is net als met een lamp in het donker. Je hebt licht nodig om iets te kunnen zien. Je hebt de Bijbel nodig om God te leren kennen. Bid om de Heilige Geest als je het Woord van God gaat lezen. Hij helpt je om Gods woorden te begrijpen. Hij laat je ontdekken om Wie het écht gaat in de Bijbel. Om de Heere Jezus, het levende Woord van God.

Bijbelteksten

 • Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

  Psalm 119:105
 • En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

  Johannes 1:14
 • Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

  Kolossenzen 3:16
 • Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

  Hebreeën 4:12

Heidelbergse Catechismus

In zondag 7, vraag en antwoord 22 van de Heidelbergse Catechismus, is de vraag wat er voor een christen nodig is om te geloven. Dat is alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. Het wordt samengevat in de Twaalf Artikelen van het christelijke geloof.

In zondag 25, vraag en antwoord 65, wordt uitgelegd dat de Heilige Geest het geloof werkt door de verkondiging (preek) van het Evangelie (het Woord van God).

Dag 1 Gods Woord - Hij spreekt en het is er
Tekst: Genesis 1:1-10 | |
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 6 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! 7 En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. 8 En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. 10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

- In het begin was de aarde donker. Wat deed God als eerste? (vers 3) - Hoe heeft God alles gemaakt? Hoeveel keer lees je dat in deze verzen? - Wat vertelt dit gedeelte jou over de kracht van Gods woorden?

Dag 2 Gods Woord - Gods woorden inprenten
Tekst: Deuteronomium 11:16-21 | |
16 Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. 17 Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. 18 Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19 En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; 20 en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, 21 opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

- Wat moet het volk Israël met de woorden van de Heere God doen? (vers 18-20) - Welke zegen zullen ze krijgen als ze de Heere God gehoorzamen? En welke straf als ze Zijn woorden niet gehoorzamen? (vers 21; vers 16-17) - Hoe kunnen wij de woorden van God inprenten?

Dag 3 Gods Woord - Een lamp op je pad
Tekst: Psalm 119:96-105 | |
96 Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar alleen Uw gebod is onbegrensd. 97 Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. 98 Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. 100 Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb. 101 Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden. 102 Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. 103 Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 104 Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

- In deze tien verzen worden veel verschillende woorden voor de Bijbel gebruikt. Kun jij er vier noemen? - Met welk beeld wordt de Bijbel vergeleken in vers 105? Waarom? - Hoe is de Bijbel in jouw leven een lamp en een licht?

Dag 4 Gods Woord - Hoe we Gods Woord moeten lezen
Tekst: Johannes 5:39-47 | |
39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen neem Ik niet aan, 42 maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet. 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45 Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

- Tegen wie heeft de Heere Jezus het in dit gedeelte? Wat doen zij veel? (vers 39) - Waarom hebben ze daar toch niets aan? (vers 39-40, 47) - Praat eens met elkaar over de volgende stelling: als je veel in de Bijbel leest, leer je de Heere Jezus vanzelf kennen.

Dag 5 Gods Woord - Wapen tegen de duivel
Tekst: Mattheus 4:1-11 en Efeze 6:17 | |
1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem. Efeze 6:17 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

- Hoe probeert de duivel de Heere Jezus tot zonde te verleiden? (vers 3, 6, 8, 9) - Paulus noemt Gods Woord in Efeze 6:17 het zwaard van de Geest. Hoe gebruikt de Heere Jezus dit zwaard? (vers 4, 7, 10) - Hoe kun jij dat zwaard gebruiken?

Dag 6 Gods Woord - Het Woord leest ons
Tekst: Hebreeën 4:11-16 | |
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

- Waarmee wordt het Woord van God hier vergeleken? (vers 12) - Wat doet het Woord van God in je leven? (vers 12-13) - Voor God is niets verborgen. Hoe kun je toch met vrijmoedigheid tot de troon van God gaan? (vers 14-16)

Dag 7 Gods Woord - Jezus, het vleesgeworden Woord
Tekst: Johannes 1:14-18 | |
14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

- Wie wordt bedoeld met het Woord? Wat betekent het dat het Woord vlees is geworden? (vers 14) - Wat heeft Hij ons laten zien? (vers 14) - Dank de Heere Jezus in je eigen woorden voor dit grote wonder!

Lees je Bijbel
Uw woord is een lamp voor mijn voet (psalm 119)
Koning Josia vindt de boekrol
Koning Josia vindt de boekrol Free Bible Images

Deze platenserie laat de geschiedenis van koning Josia en de gevonden boekrol zien.

Hoe de Statenvertaling tot stand kwam Dick Baarssen

In dit filmpje kun je meer ontdekken over de geschiedenis van de Statenvertaling.

Het verhaal van Mary Jones en haar Bijbel Dick Baarssen

Ontdek in dit filmpje wat Mary Jones ervoor over had om zelf een Bijbel te kopen.

Waarom Bijbelvertalen? Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

In dit filmpje wordt uitgelegd waarom Wycliffe Bijbelvertalers zich inzet voor het vertalen van de Bijbel. Op de website vind je meer informatie over het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. - Waarom is Bijbelvertalen zo belangrijk? - Ken je zelf mensen die betrokken zijn bij Bijbelvertaalwerk? - Bid voor dit belangrijke werk!

Opdracht 1: Gods Woord als een lamp en een licht

In deze opdracht ontdek je waarom het Woord van God zo belangrijk is. Je kunt deze opdracht thuis doen in het gezin of in de klas. Binnen, in een ruimte waar het helemaal donker is of buiten, als het donker is. Je ouder(s) of leerkracht kunnen deze opdracht voorbereiden.

Instructies voor ouder of leerkracht:

 • Plaats een aantal obstakels die om kunnen vallen op de looproute (bijvoorbeeld een lege emmer, zachte voorwerpen).
 • Geef elkaar een hand en loop de route in het donker. Zorg daarbij dat je tegen de voorwerpen aanloopt. Les: in het donker lopen zorgt voor ongelukken en botsingen!
 • Geef de kinderen een zaklamp of gebruik één felle zaklamp en loop dezelfde route opnieuw, mét licht. Les: licht helpt om de route veilig te lopen!
 • Lees met elkaar Psalm 119:105. Leg de betekenis van deze tekst uit. Waarom hebben we licht nodig in ons leven? Wat betekent het dat de Bijbel een lamp en een licht is? Hoe functioneert het Woord ook echt als een lamp en een licht in ons leven?
 • Leer de tekst met elkaar uit het hoofd.

Bron: www.bijbelsopvoeden.nl

Opdracht 2: Stel je vragen!

Ken je iemand buiten jullie gezin die veel van de Bijbel weet en dichtbij het Woord van God leeft? Zoek die persoon eens op. Bijvoorbeeld je opa of oma of iemand uit jullie gemeente. Stel die persoon eens vragen over de Bijbel, zoals: hoe vaak leest u in de Bijbel? Wanneer doet u dat? Welk Bijbelverhaal vindt u het allermooiste en waarom? Welke Bijbeltekst betekent veel voor u? Kunt u daar iets over vertellen? Waarom is de Bijbel belangrijk voor u? Wat zou u tegen mij willen zeggen over het lezen van de Bijbel?

Gedicht

Isaäc da Costa (1798-1860) was een joodse dichter. Hij werd op jonge leeftijd christen. Over het lezen van de Bijbel schreef hij het volgende gedicht:

Bij ‘t openslaan van ‘t Boek der boeken
gedenk, o christen, dag aan dag,
dat, wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.

Geen mensen wijsheid zou hier baten,
geen vlijtig’ arbeid hier volstaan;
all’ eigen wijsheid dient verlaten;
een ander oog moet opengaan.

Voordat g’ u dan begeeft tot lezen,
val, christen, val uw God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezen
zich meester maak’ van uw gemoed.

Vraag, eer gij verder gaat, een zegen;
vraag ogen, oren en een hart.
En Jezus Zelve koom’ u tegen
in dit Zijn Woord bij vreugd en smart.

Praat met elkaar over de volgende vragen:

 • Wanneer vertrouw je op ‘eigen licht’ als je de Bijbel leest? (regel 4)
 • Wat is belangrijk voordat je de Bijbel leest en waarom? (regel 10-14)
 • Wat gebeurt er als je dat doet? (regel 11-12)
 • Hoe doe jij dat als je zelf de Bijbel leest?

Woordzoeker: Bijbelboeken

Download de woordzoeker op deze pagina en print deze uit. Zoek de Bijbelboeken op!

Kleurplaat: Uw Woord is een lamp

Download de kleurplaat met Psalm 119:105, print deze uit en kleuren maar!

Maak je eigen kleurplaat

Kies een Bijbeltekst uit die je heel mooi vindt of die een speciale betekenis voor jou heeft. Schrijf deze tekst met mooie letters (die je kunt inkleuren) op papier en versier de tekst eromheen. Kleur de tekst mooi in.

Knutselen: De Bijbel als schild en zwaard

Gods Woord is als een schild voor alle mensen die bij de Heere schuilen (Spreuken 30:5). De woorden van God bieden bescherming als de duivel je probeert te verleiden tot zonde of als mensen je kwaad willen doen met hun woorden. In Efeze 6:17 lees je over de Bijbel als het zwaard van de Geest. In het knutselwerkje dat je op deze pagina kunt downloaden, zie je beide beelden terug. Een uitgebreide werkbeschrijving voor dit knutselwerkje vind je op deze website.

Downloads

Woordzoeker bijbelboeken Puzzel Download
Uw Woord is een lamp voor mijn voet Kleurplaat Download
De Bijbel als schild en zwaard Knutselen Bron: Gelovenisleuk.nl Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.