Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Koninkrijk van God

Koninkrijk van God

Het koninkrijk van God is overal waar mensen God liefhebben en dienen. God is de Koning van dat rijk. Je hoort bij dat Koninkrijk als je deze Koning dient en naar Hem luistert. Gods Koninkrijk zal straks volmaakt zijn, als Jezus terugkomt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Lessen over het Koninkrijk

Samuël, Tom en Noa fietsen iedere dag samen naar school. Eerst rijdt Samuël langs Tom en samen halen ze Noa op. Samuël houdt ervan om naar school te gaan. Lange vakanties vindt hij saai. Tom heeft liever vakantie, maar na een paar weken krijgt hij altijd weer zin in school. Noa niet. Noa wil buiten zijn, rennen en in bomen klimmen. Op Noa moeten ze iedere dag wachten. Hele dagen taal en rekenen? Stilzitten is niks voor Noa!

Deze morgen vertelt de meester over een heel andere school. Een school waar het niet gaat over taal of rekenen. Je hoeft er niet naartoe te fietsen. Een school zonder bel en zonderwerkboeken. Met een Meester die met zijn leerlingen telkens weer op schoolreis gaat. Onderweg vertelt Hij mooie, beeldende verhalen. En wie daar goed naar luistert, leert over een onzichtbaar land. Een land zonder topografie. Het staat niet op een landkaart. Toch het is er wel!

Bart snapt het al. Die Meester is de Heere Jezus. Zijn leerlingen? De discipelen. En dat land? Het Koninkrijk van God! “Luister maar eens naar Jezus”, zegt de meester. “Een man is op een stuk land aan het graven. Plotseling vindt hij een schat! Geweldig; wat een geld en een goud! Maar dat stuk land is niet van hem. Daarom gooit de man de aarde weer over de schat en stampt de grond goed aan. Daarna gaat hij naar huis. Rijk is hij niet, maar hij verkoopt alles wat hij heeft om dat stuk land in bezit te krijgen. Zo wordt de schat van hem. Het maakt hem schatrijk!”

“Het Koninkrijk van God maakt je heel rijk en blij. Daarover vertelt de Heere Jezus nog een verhaal”, zegt de meester. “Een koopman koopt en verkoopt prachtige parels. Daar leeft hij van. Op een dag komt hij een parel tegen zo mooi als hij nog nooit heeft gezien. Ook deze man verkoopt alles wat hij heeft. Die ene parel wil hij hebben. Wat is hij blij en gelukkig als hij hem heeft! Net als die ene parel kostbaarder is dan alle andere parels, zo is het Koninkrijk van God mooier en kostbaarder dan alle landen in de wereld.”

De meester vertelt nog een derde gelijkenis van de Heere Jezus. “Het Koninkrijk van God is als een net vol met vissen. Als de vissers het op het land trekken, gooien ze de slechte vissen weg. De goede vissen, heerlijk om op te eten, bewaren ze. Snap je het al? Veel mensen komen in aanraking met Gods Koninkrijk. Maar niet alle mensen zijn goede burgers van dat rijk. Dat is alleen wie de wil van de Koning doet. Wie Hem van harte heeft lief gekregen.”

“Naar zo’n school zou ik wel toe willen”, zucht Noa. “Mooi dat u dit vertelt, meester”, vindt Bart. “Weet je wat nog mooier is?”, zegt de meester. “Dat die Meester, de Heere Jezus, jullie er nog veel meer over wil leren. Bij Hem moet je zijn om dat Koninkrijk binnen te gaan. De Heilige Geest wil jullie leren om de Koning van dat Koninkrijk helemaal te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. En straks komt Hij terug uit de hemel. Dan zullen alle andere landen en koninkrijken er niet meer zijn. Alleen nog dít Koninkrijk, het Koninkrijk van God!”

Bijbelteksten

 • U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

  Exodus 19:6
 • Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.

  Psalm 145:13
 • Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

  Mattheüs 7:21
 • Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

  Mattheüs 6:33

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt de betekenis uitgelegd van het gebed dat Jezus ons leerde bidden (zondag 45-52).

In vraag en antwoord 123 gaat het over de bede ‘Uw Koninkrijk kome’. Met die woorden bid je dat de Heere steeds meer de Koning van je leven zal zijn en dat Hij je leven regeert door Zijn Woord en Geest. Je bidt dat het Koninkrijk van God steeds verder mag worden verspreid én steeds dichterbij mag komen; dat de Kerk van de Heere Jezus beschermd zal worden en zal groeien; dat de duivel geen kans krijgt om de Kerk kapot de maken. En dat eenmaal Gods Koninkrijk zo volmaakt zal komen dat er van het kwaad niets meer overblijft. Dan dient iedereen de Heere en luistert iedereen naar Zijn stem. In vraag en antwoord 128 worden de woorden uitgelegd, waarmee het Onze Vader wordt afgesloten: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid…’ Alles waar we in het Onze Vader om bidden, kunnen we vragen omdat God de almachtige Koning is Die Zijn kinderen al het goede kan en wil geven.

Dag 1 Koninkrijk van God - Hoe het was
Tekst: Genesis 2:15-19 | |
15. De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 16. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17. maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 18. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. 19. De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

- Waaraan kun je zien dat Gods Koninkrijk er was in het paradijs? - Waaraan kun je in deze verzen zien dat het goed was tussen God en Adam? - Kun je in deze verzen ook al iets zien van wat er is misgegaan?

Dag 2 Koninkrijk van God - Helemaal weg
Tekst: Psalm 14 | |
1. Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. 2. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. 4. Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de HEERE niet aan. 5. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige! 6. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht. 7. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

- Wat wilde God graag zien toen Hij vanuit de hemel naar de aarde keek? - Wat zag Hij? (vers 2) - Wat ziet Hij als Hij naar jouw leven kijkt?

Dag 3 Koninkrijk van God - De beloofde koning
Tekst: Jeremia 23:5-8 | |
5. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 7. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, 8. maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

- Hoe zal de Koning Die hier beloofd wordt, regeren? (vers 5) - Hoe komt het dat je bij deze verzen aan de Heere Jezus denkt? - Wat kan de Heere Jezus ook voor jou doen?

Dag 4 Koninkrijk van God - De gekomen koning
Tekst: Johannes 19:17-22 | |
17. En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 18. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 20. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 21. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. 22. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.

- Wat stond er op het bordje bovenaan het kruis? - Was dat een leugen of was dat de waarheid? - Wat betekent het als de Heere Jezus ook jouw Koning is?

Dag 5 Koninkrijk van God - Gepreekt door Jezus
Tekst: Mattheüs 4:12-17 | |
12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 13. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14. opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15. Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16. het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

- Waarom ging de Heere Jezus in Nazareth wonen? (vers 13-14) - Waar ging de Heere Jezus over preken? (vers 17) - Wat moet jij doen als je deze boodschap hoort?

Dag 6 Koninkrijk van God - Er is nog plaats!
Tekst: Lukas 14:12-22 | |
12. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 13. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 14. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. 15. Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 16. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. 17. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 20. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.

- Wie worden er uitgenodigd voor de maaltijd in het Koninkrijk van God? - Wat is de reden dat veel mensen niet komen? - Word jij ook uitgenodigd? Hoe zou jij de uitnodiging naast je neer kunnen leggen?

Dag 7 Koninkrijk van God - Leven als burgers van dat rijk
Tekst: Filippenzen 3:17-21 | |
17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 19. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

- Hoe ziet je leven eruit als je alleen leeft voor deze aarde? (vers 18-19) Probeer met behulp van een verklaring bij de Bijbel of een andere vertaling duidelijk te krijgen wat er met deze verzen bedoeld wordt. - Hoe ziet je leven eruit als je onderdaan bent van het Koninkrijk van de hemel? (vers 17, 20) - Als de Heere Jezus de Koning van jouw leven is, hoe ziet je leven er dan uit? Moeten er dingen veranderen in je leven en zo ja, welke? Bid daarvoor met elkaar!

Glorie aan God
Onze Vader
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Gelijkenissen over het Koninkrijk van God
Gelijkenissen over het Koninkrijk van God Free Bible Images

In deze platenserie worden de drie gelijkenissen afgebeeld die bij de uitleg van dit kernwoord verteld worden. In deze platenserie wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

Opdracht 1: Collage Koninkrijk van God

Nodig: tijdschriften, schaar, lijm, wit papier (A3 of A4 formaat).
Bekijk eerst de uitleg van het kernwoord Koninkrijk van God in het filmpje. Zoek daarna in tijdschriften naar woorden en afbeeldingen die iets zeggen of laten zien over het Koninkrijk van God. Maak hiervan een mooie collage. Vertel na het maken van de collage aan elkaar waarom je voor deze woorden en afbeeldingen hebt gekozen.

Opdracht 2: Koninkrijk der Nederlanden en Koninkrijk van God

Nodig: wit papier (A4 formaat), stiften.
Als je dit leest, is de kans groot dat je een burger bent van het Koninkrijk der Nederlanden (of van een ander land). In deze opdracht vergelijk je het Koninkrijk der Nederlanden met het Koninkrijk van God. Als het goed is, ontdek je wat het Koninkrijk van God bijzonder maakt. Maak twee kolommen op een vel papier. Schrijf zoveel mogelijk vergelijkingen op tussen beide koninkrijken. Denk aan: de koning, de burgers, de wetten/regels, het wetboek, het paspoort, de taal enzovoort.

 • Kun je burger van beide koninkrijken zijn?
 • Hoe word je burger van het Koninkrijk der Nederlanden?
 • Hoe word je burger van het Koninkrijk van God? Lees hierbij Markus 10:13-16 en Johannes 3:3.

Opdracht 3: Beelden van het Koninkrijk

De Heere Jezus gebruikt allerlei (voor)beelden om uit te leggen wat het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen betekent. Kies een van de gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen uit Mattheüs 13 en maak daar een tekening of schilderij bij. Vertel aan elkaar wat dat beeld jou leert over het Koninkrijk van God.

Kleurplaten

Download een van de kleurplaten, print deze uit en kleur de plaat mooi in.

Verder aan de slag

Op internet is voor je ouders, clubleiding of leerkracht op de volgende websites materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan:

Downloads

Bij Mattheüs 6 vers 33 Kleurplaat Download
Parel van grote waarde Kleurplaat Bron: Bijbelsopvoeden.nl Download
Schat in de akker Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.