Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Vrede

Vrede

Vrede is weten dat je zonden vergeven zijn, waardoor het goed is tussen jou en God en tussen jou en andere mensen. De Heilige Geest geeft die vrede in je hart.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Vrede is een geschenk

Verdrietig zit Nathan op de rand van zijn bed. Hij had vanavond ruzie met Joost, zijn broer. Hij schreeuwde naar Joost en heeft hem zelfs geslagen. Eigenlijk bidt Nathan altijd voor hij gaat slapen. Maar wat moet hij nu zeggen tegen God? Hij voelt geen vrede in zijn hart.

In de Bijbel lees je over een jonge man die ook geen vrede in zijn hart voelt. Zo hard als hij kan, rent Onesimus door de straten van Kolosse. Zijn baas Filemon heeft nog niets gemerkt. Als Onesimus opschiet, kan hij de boot naar Rome halen vóórdat iemand ontdekt dat hij geld heeft gestolen en is ontsnapt. Als vrij man kan hij met het geld van Filemon een nieuw leven beginnen voor zichzelf.

Maar dat valt tegen! Rome is niet alleen een drukke stad, maar het leven is er ook hard en duur. De geldbuidel van Onesimus raakt steeds leger. Wat moet hij doen als het geld straks helemaal op is? Wie maakt zich druk om een weggelopen slaaf?

Dan hoort Onesimus dat Paulus in Rome is. Die naam kent hij! Daar heeft hij Filemon en de andere christenen in Kolosse veel over horen praten. Paulus, de grote prediker, zit in Rome gevangen in een huis. Hij mag er niet uit, maar je kunt wel bij hem op bezoek. Zou Paulus Onesimus willen ontvangen?

Onesimus is van harte welkom bij Paulus. “Jij bent een weggelopen slaaf en een dief”, zegt Paulus, “maar ik ben een nog veel grotere zondaar”. Ademloos luistert Onesimus naar Paulus’ verhaal. “Vroeger haatte ik alle volgelingen van Jezus. Ik pakte ze op en gooide ze in de gevangenis. Ik dacht dat ik heel goed werk deed voor God. Maar toen zocht Jezus mij op. Hij liet mij zien dat ik een vijand van God was. En dat ik Hém nodig heb om een vriend van God te worden. Door de Heere Jezus kwam er vrede in mijn hart. Vrede met God en met de mensen om mij heen.”

“Nu vervolg ik geen mensen meer”, glimlacht Paulus. “Nu zit ik zelf in de gevangenis. Maar die vrede van God, die wij Joden ‘shalom’ noemen, gaat nooit meer uit mijn hart. Die vrede is er voor iedereen die zijn zonden belijdt en gelooft in de Heere Jezus.” Onesimus merkt dat wat Paulus vertelt echt waar is. Ook hij gaat geloven in de Heere Jezus. God geeft die vrede ook in zijn hart.

Opnieuw gaat hij op reis. Terug naar Kolosse. Hij moet het goed maken met zijn meester. Filemon zal vast erg boos zijn. Een slaaf die steelt en wegloopt, krijgt de doodstraf weet Onesimus. Toch voelt hij zich rustig. In zijn hand heeft hij een brief van Paulus. Daarin staat dat Filemon aan de vrede van de Heere Jezus moet denken. Dat hij Onesimus als broeder moet ontvangen. Onesimus gelooft dat de Heere bij hem zal zijn als hij straks bij Filemon komt.

Na de flinke ruzie met zijn broer merkt Nathan niks van vrede in zijn hart. Toch belooft God die vrede ook aan hem. Als hij met zijn zonden bij de Heere Jezus komt en om vergeving vraagt. Als hij bidt om de Heilige Geest, Die helpt om het weer goed te maken met zijn broer. Daarom is bidden het beste wat Nathan kan doen voor hij gaat slapen. Want vrede is een geschenk van God.

Bijbelteksten

 • De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

  Numeri 6:24-27
 • Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

  Filippenzen 4:6,7
 • Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn.

  Psalm 37:37
 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

  Johannes 14:27

Heidelbergse Catechismus

De catechismus begint met de vraag naar je enige troost, zowel in het leven als bij het sterven (zondag 1). Die troost hebben we nodig, omdat er in het leven veel verdriet is. Het woordje troost kun je ook vertalen met houvast. Houvast hebben we nodig, omdat eigenlijk al het andere onzeker en eindig is. Door de zonde is de wereld vol van onvrede. Maar troost, houvast en vrede is er voor iedereen die door het geloof weet dat hij het eigendom van de Heere Jezus is.

Vrede met God heb je als je zonden vergeven zijn. In Zondag 40 legt de catechismus uit wat vrede met God betekent voor het dagelijkse leven. Je slaat dan geen mensen dood, maar wil ze ook niet kwetsen of haten. Sterker nog: in plaats van nijdig of boos te zijn, moeten we de ander liefhebben. Zoveel als mogelijk is, moeten we met onze naaste in vrede leven (zondag 40).

Dag 1 Vrede - Van God, voor Filemon
Tekst: Filemon:1-7 | |
1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, 2 en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt: 3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 4 Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. 5 Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. 6 Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus, 7 want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

- Wat kom je hier precies te weten over Filemon? - Waaraan kun je merken dat Filemon wist wat echte vrede is? - Ken jij ook mensen met wie je echt kunt praten over de vrede van God?

Dag 2 Vrede - Ook voor Onesimus...
Tekst: Filemon:8-20 | |
8 Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, 9 spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. 10 Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. 11 Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. 12 Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. 13 Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het Evangelie, namens u zou dienen. 14 Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen maar vrijwillig bewezen zou worden. 15 Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, 16 niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. 17 Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. 18 En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. 19 Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. 20 Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere.

- Wat kom je hier precies te weten over Onesimus? - Waarom lijkt Paulus in dit gedeelte op de Heere Jezus? - Kun jij ook op de Heere Jezus lijken als mensen om je heen ruzie hebben?

Dag 3 Vrede - In plaats van straf
Tekst: Jesaja 53:1-6 | |
1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

- Over Wie gaat het in deze verzen? - Welke woorden in vers 5 horen bij de mens? Welke woorden horen bij de Heere Jezus? - Hoe kun jij vrede met God krijgen?

Dag 4 Vrede - Koning van de vrede
Tekst: Psalm 72:1-15 | |
1 O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. 3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. 4 Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. 5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. 6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. 7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. 9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. 10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen. 12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. 13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. 15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen.

- Hoe regeert een echte vredekoning? - Over welke koning gaat het in dit gedeelte; over Salomo of over de Heere Jezus? Lees Jesaja 9:5 er eens bij. - Wat kun jij van dit gedeelte leren voor jouw leven?

Dag 5 Vrede - Groet van de Vredevorst
Tekst: Johannes 20:19-29 | |
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

- Wat zegt de Heere Jezus in dit gedeelte drie keer tegen Zijn discipelen? - Waarom was het nodig dat Hij dat zei? - Hoe kun jij geloven in vrede, terwijl je om je heen in de wereld overal oorlog en ruzie ziet?

Dag 6 Vrede - Geschenk van God
Tekst: Romeinen 5:1-5 | |
1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

- Er staan best wat moeilijke woorden in deze verzen. Welke begrijp je niet? Zoek met elkaar de betekenis ervan op. - Wat schrijft Paulus in vers 1 over vrede? - Wat wil je bidden als je deze verzen hebt gelezen?

Dag 7 Vrede - Met God en met elkaar
Tekst: Romeinen 12:9-21 | |
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

- Lees vers 18. Kun je altijd en met iedereen in vrede leven? - Hoe kun je in vrede leven met de mensen om je heen? Gebruik het hele gedeelte om daar een antwoord op te vinden. - Denk eens aan het leven van de Heere Jezus toen Hij op aarde was. Hoe passen deze verzen bij Jezus’ leven? Bid dat je op de Heere Jezus mag lijken! Je kunt dat doen door met elkaar de Avondzang vers 7 te zingen.

k Stel mijn vertrouwen
Zegen ons Algoede
Besher kon niet buitenspelen vanwege de oorlog
Besher kon niet buitenspelen vanwege de oorlog NOS Jeugdjournaal

Het filmpje over Besher staat onderaan de pagina van het Jeugdjournaal. Kijk op tabblad ‘Verwerking’ voor een opdracht bij dit filmpje.

It is well with my soul Michael Shahan

Kijk op tabblad ‘Verwerking’ voor het verhaal achter dit lied.

Opdracht 1: Oorlog en vrede

Bekijk op het tabblad ‘Kijk’ het filmpje over Besher uit Syrië. Praat over de vragen en doe de opdracht:

 • Wat betekent vrede voor Besher?
 • Schrijf het woord ‘vrede’ in het midden op een groot papier en maak een woordweb: waar denk jij aan bij het woord vrede? Je kunt er ook een collage van maken: zoek plaatjes en teksten die passen bij vrede.
 • Wat betekent vrede in de Bijbel? Voor meer uitleg kun je het filmpje bovenaan deze website bekijken of de definitie lezen.
 • Vergelijk jullie woordweb eens met de betekenis van vrede in de Bijbel. Zijn er verschillen? Wat heb je nu ontdekt over vrede?
 • Praat samen over de stelling: als er geen oorlog is, is er vrede. Ben jij het hiermee eens? Waarom (niet)?

Opdracht 2: Vrede als het stormt om je heen

‘It is well with my soul’ is een Engels lied dat geschreven is door Horatio Spafford. Lees eerst zijn verhaal, voordat je het lied gaat beluisteren:
Horatio Spafford was een Amerikaanse advocaat, die leefde aan het einde van de 19e eeuw. Hij maakte veel verdrietige dingen mee. In 1871 stierf zijn enige zoon. Daarna trof een enorme brand de stad Chicago en raakte Spafford veel van zijn bezittingen kwijt. Het meest tragische gebeurde in 1873. Hij zou met zijn gezin naar Europa reizen per schip, de S.S. Ville Du Havre. Omdat Spafford nog zaken moest regelen in Amerika, reisde zijn familie vooruit. Toen het schip de Atlantische Oceaan overstak, kwam het in botsing met een ander schip en zonk het heel snel. Zijn vier dochters verdronken bij dit ongeluk. Zijn vrouw Anna overleefde als een van de weinigen deze ramp en verzond hem een telegram: ‘Saved alone’ (‘Alleen gered’). Kort daarna reisde Spafford zelf naar Europa om bij zijn vrouw te zijn. Hij kwam ook voorbij de plek waar zijn dochters waren verdronken. Twee jaar later schreef hij de regels van het lied ‘It is well’. Horatio Spafford en zijn vrouw reisden in 1881 naar Jeruzalem om daar mensen in nood te helpen. Ze konden het Evangelie vertellen aan joden en moslims en God zegende hun werk. In 1888 overleed Spafford op 60-jarige leeftijd aan malaria. Hij werd in Jeruzalem begraven.

 • Luister ‘It is well with my soul’ op het tabblad ‘Kijk’. De vertaling vind je bij de downloads op dit tabblad.
 • Welke reactie zou jij verwachten als je het levensverhaal van Horatio Spafford leest?
 • Wat voor reactie hoor je in dit lied?
 • Wat is het geheim van deze vrede?

Kleurplaten

Download en print een van de kleurplaten bij dit kernwoord. Kleuren maar!

Verder aan de slag

Op internet is voor je ouders, clubleiding of leerkracht op de volgende website materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan:

Downloads

Vertaling 'It is well with my soul' Nederlandse vertaling Download
Mijn vrede geef ik u Kleurplaat Download
Paulus en Onesimus Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.