Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Doop

Doop

De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

God roept je bij je naam

Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten met modder, zand en water speelde. Dan heb je water nodig! Want water maakt je handen of gezicht (of wat er verder nog vies is) weer schoon.

Dopen gebeurt ook met water. En dat is niet voor niets. De doop is een teken van wat God doet. Zoals water ons wast, reinigt het bloed van de Heere Jezus ons van al onze zonden. De doop laat zien dat het echt wáár is wat de Heere God belooft.

Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging, heeft Hij tegen Zijn discipelen gezegd dat ze in de hele wereld over Hem moesten vertellen. Als mensen in Hem zouden geloven, moesten ze hen dopen

De Heere God stuurt de evangelist Filippus naar een eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Op die route reist een zwarte man uit Ethiopië, een land in Afrika. Hij is een soort minister van financiën in zijn land. Hij heeft dus een belangrijke baan. Deze man kwam naar Jeruzalem om in de tempel God te aanbidden. Op de terugweg naar zijn land leest hij een boekrol van de profeet Jesaja. Maar hij begrijpt er niets van!

De Heilige Geest zegt tegen Filippus: “ga naar de wagen toe”. Filippus vraagt of de man begrijpt wat hij leest. “Hoe kan dat”, zegt hij, “als er niemand is die het mij uitlegt?” Hij vraagt over Wie de profeet schrijft. Hij leest over een lam dat geslacht wordt. Dat geen geluid maakt als hij geschoren wordt. Gaat het over de profeet of over iemand anders? Dan kan Filippus hem alles vertellen over de Heere Jezus. Want over Hem gaat het in deze boekrol.

Ze rijden langs water. De man vraagt hij of hij gedoopt mag worden. “Als je met je hele hart gelooft, mag het”, zegt Filippus. “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is”, belijdt de Ethiopiër. Dan doopt Filippus hem en de man reist verder, met een hart vol blijdschap!

De doop laat ons Gods grote liefde zien. God de Vader roept je bij je naam en zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een Vader voor je zorgen wil. God de Zoon belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis gedragen heeft. God de Heilige Geest wil in je hart wonen om je te leren leven zoals God het wil. In de doop maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft bestaan. De Bijbel noemt die afspraak een verbond.

Dat verbond vraagt om een antwoord van jou… De HEERE wil zo graag dat je gelooft wat Hij heeft beloofd! Dat je erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt. Dat je Hem volgt, iedere dag van je leven. Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Dat betekent dat de Heilige Geest in je hart komt wonen, Die jou leert om God lief te hebben. Vraag God om zo’n nieuw hart. Hij wil het je geven! Dat beloofde Hij toen je gedoopt werd.

Bijbelteksten

 • Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

  Mattheüs 28:19
 • Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

  Markus 16:16
 • En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

  Handelingen 2:38 en 39
 • Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

  Romeinen 6:3,4

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus (zondag 25) lees je dat de Heere God de doop gegeven heeft om het geloof sterker te maken. De doop wijst naar de Heere Jezus en laat zien wat Hij heeft gedaan om zondaren te redden.In zondag 26 wordt uitgelegd wat het teken (water) van de doop betekent: zo zeker als water ons schoonwast, zo zeker maakt het bloed van de Heere Jezus ons schoon van alle zonden. Dat heeft de Heere Jezus beloofd toen Hij de doop instelde.

Kinderen worden gedoopt, omdat de Heere Jezus ook aan hen beloofd heeft om ze schoon te wassen en de Heilige Geest te geven. Zij horen bij het verbond van God (zondag 27).

Dag 1 Doop - Bekering
Tekst: Mattheüs 3:13-17 | |
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Wat zou jij gezegd hebben als je Johannes was? Kun je dat uitleggen?

Dag 2 Doop - Geloof
Tekst: Markus 16:9-16 | |
9 En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Lees vers 16 nog eens een keer. Wat hoort er bij gedoopt zijn? Wat moet je dan geloven?

Dag 3 Doop - Besnijdenis
Tekst: Kolossenzen 2:4-15 | |
4 En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen. 5 Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. 6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Best een moeilijk gedeelte hè! Het gaat over besnijdenis én doop. De besnijdenis laat zien dat we iets moeten ‘uittrekken’. De doop laat zien dat we ‘begraven’ moeten worden. Wat betekent dat?

Dag 4 Doop - Verbond
Tekst: Genesis 17:1-14 | |
1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. 3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. 9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. 10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. 11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u. 12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. 13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. 14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken.

Bij een doopdienst in de kerk wordt heel vaak psalm 105:5 gezongen. Waarom past deze psalm goed bij dit Bijbelgedeelte? Probeer met elkaar te ontdekken wat de regels van deze psalm betekenen. Zing ze maar met elkaar!

Dag 5 Doop - Onreinheid
Tekst: Zacharia 13:1-6 | |
1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het uitroeien van de afgodendienst 2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 3 En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen: Jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de Naam van de HEERE. Zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. 4 Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. 5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. 6 Als men tegen hem zegt: Wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij liefhebben.

In het Oude Testament (vooral bij de tabernakel en de tempel) moest er heel veel schoongemaakt (gereinigd) worden met water. Waar wil God het volk van Israël – en jou! – van reinigen? (vers 1)

Dag 6 Doop - Jezus' bloed
Tekst: Openbaring 1:1-8 | |
1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Wat doet het bloed van de Heere Jezus? (vers 5)

Dag 7 Doop - Christus' dood
Tekst: Romeinen 6:1-5 | |
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

Bij dit gedeelte moet je denken aan doop door onderdompeling, zoals de kamerling uit Ethiopië (Handelingen 8). Dat laat het sterven (onder water gaan) en de opstanding (uit het water komen) van de Heere Jezus zien. Zoek in het formulier voor de Heilige Doop aan kinderen het gebed vóór de doop eens op. Wat staat daar in over sterven en opstaan? Wat is er voor jou gebeden toen je werd gedoopt?

Abba Vader
Ere zij aan God, de Vader
Heer', Uw bloed dat reinigt mij
Neem mijn leven, laat het Heer
Filippus en de kamerling
Filippus en de kamerling Free Bible Images

Deze platenserie laat de geschiedenis van Filippus en de kamerling zien.

Wat laat de doop zien? Pillar Baptist Church

Kun je na het kijken van dit filmpje uitleggen wat de doop aan ons laat zien?

Opdracht 1: Gods beloften staan op jouw naam!

Er zijn veel voorbeelden te gebruiken om duidelijk te maken wat de doop betekent. Eén van die voorbeelden is het voorbeeld van een etalage. Stel je een winkelraam voor met prachtige spullen. Opeens ontdek je dat aan die spullen een kaartje hangt met jouw naam. Je hoeft alleen nog maar naar binnen te gaan om aan de eigenaar te vragen de spullen aan jou te geven.

Ben jij als kind gedoopt? Als dat zo is, heeft de Heere je heel persoonlijk bij je naam geroepen. Hij heeft als de drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – Zijn Naam verbonden met jouw naam. Wat betekent het dat je in die naam bent gedoopt? Dat kun je lezen in het formulier voor de Heilige Doop. Doe dat samen met je vader of moeder en maak daarna de opdracht.

Pak een aantal kartonnen kaartjes en een pen. Schrijf op elk kaartje een belofte die God aan je heeft gegeven toen je werd gedoopt. Gebruik deze kaartjes als je samen met je ouders (of met anderen) bidt. God doet wat Hij belooft! Geloof je dat?!

Opdracht 2: Je eigen doop

 1. Schrijf de datum dat je gedoopt bent op de verjaardagskalender.
 2. Hang je eigen doopkaart op je slaapkamer aan de muur, zodat je er vaak aan herinnerd wordt dat je gedoopt bent!
 3. Schrijf de dooptekst (de tekst waar de dominee over preekte toen jij werd gedoopt of de tekst die je meekreeg bij je doop/op je doopkaart) op een stevig papier en versier de tekst mooi. Leer de tekst daarna uit je hoofd.
 4. Rond de datum dat je gedoopt bent: zoek een aantal voorwerpen uit die te maken hebben met jouw doop. Bijv. een foto, het geboortekaartje, de doopkaart, een boekje dat je kreeg, een kaart/gedichtje, de doopjurk (als die nog in huis is). Leg de voorwerpen op een plek bij elkaar, bijv. op een klein tafeltje. Praat met elkaar over wat het betekent dat je gedoopt bent.

Knutselen: Bij je naam geroepen

Download het knutselwerkje op deze pagina. Het bestaat uit een halve cirkel met poppetjes erop (blad 1). Deze mannen, meisjes en jongens hebben allemaal een naam. In het midden zie je een lege ovaal.

 • Knip de ovaalvorm uit (blad 1).
 • Op blad 2 staan lege ovaalvormen. Maak een tekening van jezelf op één van deze vormen.
 • Knip deze vorm uit en plak die achter de uitgeknipte vorm op blad 1.
 • Schrijf je naam onder de tekening van jezelf.
 • Knip een hand uit (blad 2). Bevestig die met een splitpen op de zwarte stip in het midden.

De hand is de hand van God die alle mensen, groot en klein, bij naam kent. Hij kent ook jou. In de doop heeft God je speciaal bij je naam geroepen!

Downloads

Bij je naam geroepen Werkblad Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.