Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hel

Hel

De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben geleefd.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een diepe kloof…

Krijg je weleens straf? Als je buiten iets ondeugends hebt gedaan, moet je misschien de rest van de middag binnen spelen. Of je moet op de trap zitten, omdat je het lego bouwwerk van je broertje expres kapot hebt gemaakt. Waarom doen je vader en je moeder dat? Omdat het eerlijk is. Wie verkeerd doet, verdient straf. Je vader en moeder doen dat, omdat ze van je houden. Straf helpt om je te laten zien dat je doen moet wat je ouders van je vragen. En dus ook wat God van jou vraagt.

God is heilig. Dat betekent dat Hij geen enkele zonde heeft of doet. Hij wil dat wij óók heilig leven. Omdat God zo heilig is, kan Hij ons geen verkeerde dingen laten doen zonder ons daarvoor te straffen. In de Bijbel lezen we dat álle zonden door God gestraft moeten worden met een verschrikkelijke straf. Die straf, dat is de hel. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je hoe afschuwelijk de hel is. Eén daarvan is de gelijkenis die Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus.

Een rijke man woont in een prachtig huis. Hij is schatrijk, draagt dure kleren en houdt iedere dag een feest. Hij denkt alleen aan zichzelf. Aan de poort van dat mooie huis ligt een bedelaar. Hij is ziek en bedelt om voedsel. Maar er komen alleen straathonden, die zijn zweren likken. Deze bedelaar heet Lazarus. Die naam betekent: God is mijn hulp. Lazarus stelt zijn vertrouwen op God en weet dat alleen God hem helpen kan. Als Lazarus sterft, dragen de engelen van God hem naar de hemel. Lazarus heeft nu geen pijn en verdriet meer. Hij mag voor altijd bij de Heere zijn.

De rijke man sterft ook en krijgt een prachtige begrafenis. Maar hij doet zijn ogen open in de hel… In de verte ziet hij Abraham en, heel dichtbij hem, Lazarus. Hij roept: “vader Abraham, heb medelijden met mij! Stuur Lazarus naar mij toe om mijn tong te verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in dit vuur!” Maar dat is onmogelijk: tussen de hemel en de hel is een grote, diepe kloof. Er kan niemand overheen. De tijd van redding is voor de rijke man voorbij. De rijke man vraagt of Lazarus dan aan zijn broers wil vertellen hoe verschrikkelijk het is in de hel. “Nee”, zegt Abraham. “Ze kunnen het Woord van God lezen. Als ze daar niet naar luisteren, zullen ze zich ook niet bekeren als er iemand uit de dood opstaat”.

De Bijbel zegt dat álle zonden gestraft moeten worden met een verschrikkelijke straf. De Heere Jezus vertelt ons over de hel om je te waarschuwen. Hij wil dat je gered wordt! Daarom wilde Híj de straf krijgen, die jij en ik hebben verdiend. Als je in de Heere Jezus gelooft, kom je niet in de hel, maar krijg je het eeuwige leven! Dat betekent dat je voor altijd dichtbij Hem mag zijn. Wat een kostbaar geschenk is dat. Dan ben je voor altijd gelukkig!

Bijbelteksten

 • En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

  Mattheüs 25:30
 • En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

  Mattheüs 25:46
 • En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

  Lukas 16:23-24
 • Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

  Openbaring 21:8

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus lees je dat de Heere Jezus ons verlost van de pijn en benauwdheid van de hel.

Hij heeft Zelf verschrikkelijke benauwdheid, verdriet, verschrikking en helse pijn geleden. Op Zijn hele lijdensweg, maar vooral aan het kruis. Want daar werd Hij door Zijn Vader verlaten. De Heere Jezus heeft de helse straf gedragen. Wie op de Heere Jezus vertrouwt, is daarvan verlost! (HC vraag en antwoord 44)

Dag 1 Hel - Van God verlaten
Tekst: Mattheüs 27:45-50 | |
45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. 49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Aan het kruis was de Heere Jezus drie uur helemaal alleen. Zelfs God heeft Hem daar verlaten. Wat heeft dit Bijbelgedeelte met de hel te maken?

Dag 2 Hel - Oordeel
Tekst: Mattheüs 25:31-46 | |
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Dit gedeelte gaat over het laatste oordeel. Welke verschillen zie je tussen de mensen die eeuwige straf krijgen (vers 46) en mensen die het eeuwige leven krijgen (vers 34)?

Dag 3 Hel - De brede en de smalle weg
Tekst: Mattheüs 7:13-23 | |
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Wat is het verschil tussen de poort naar het leven (de hemel) en de poort naar het verderf (de hel)? Waarom is de poort naar het leven nauw? Wat vind je daarvan?

Dag 4 Hel - Worm en vuur
Tekst: Markus 9:38-48 | |
38 En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. 39 Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken. 40 Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. 41 Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 42 En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. 43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

Wormen die alles kapot knagen. Vuur dat nooit uitgaat. Het zijn verschrikkelijke beelden die de Heere Jezus gebruikt voor de hel. Hij vergelijkt de hel met andere dingen die erg zijn, maar minder erg dan de hel. Welke dingen zijn dat? (vers 43, 45, 47)? Wat zou Jezus hiermee bedoelen?

Dag 5 Hel - Gevolg van de zonde
Tekst: Openbaring 21:1-8 | |
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Wat is het grote verschil tussen vers 1-7 aan de ene kant en vers 8 aan de andere kant? Wie staan er aan de ene kant en wie aan de andere kant?

Dag 6 Hel - Geen weg terug
Tekst: Lukas 16:19-31 | |
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

De dood en het graf hebben niet alle macht! Wie is er machtiger? Hoe weet je dat zeker?

Dag 7 Hel - Niet Gods wil
Tekst: 2 Petrus 3:1-9 | |
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God heeft geduld met ons. Waarom? (vers 9) Soms zie je zo’n verkeersbord bij de snelweg: ga terug! Wat gebeurt er als je dat niet doet? Wat heeft dat met vers 9 te maken?

Vader, vol van vrees en schaamte
Vaste Rots van mijn behoud
Welzalig de man die niet wandelt
Rijke man en arme Lazarus
Rijke man en arme Lazarus Free Bible Images

In deze platenserie wordt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus afgebeeld.

Opdracht 1: Plaat van de brede en smalle weg

Download en bekijk de plaat van de brede en de smalle weg. Praat met elkaar over de volgende vragen:

 1. Bekijk de plaat. Welke verschillen zie je tussen de brede weg en de smalle weg?
 2. Wat hoort bij het leven op de brede weg?
 3. Wat vertelt deze plaat jou over de hel?
 4. Uiteindelijk leidt één van de wegen naar de hemel, welke?
 5. Wat vind je mooi aan deze plaat? Wat vind je moeilijk?

Kleurplaat

Download en print de kleurplaat en kleur over het verhaal van Lazarus en de rijke man.

Downloads

Plaat van de brede en de smalle weg Afbeelding Download
De rijke man en de arme Lazarus Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.