Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Vader

Vader

God de Vader is de machtige Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van allen die door het werk van de Heilige Geest op Zijn Zoon, Jezus Christus, leren vertrouwen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

God als Vader

Heb jij een goede vader? Misschien zeg je blij “ja”. Of je voelt je verdrietig bij die vraag. Wat is het fijn en belangrijk om een goede vader te hebben. Die er voor je is, die voor je zorgt en van je houdt. Het is verdrietig als je dat moet missen. Omdat je vader is gestorven, bijvoorbeeld. Of omdat je vader geen goede vader is…

Stel je eens een jongetje voor uit de tijd van de Heere Jezus. Zijn naam is Matthan. Hij woont in Kapernaüm, waar de Heere Jezus ook woont. Matthans vader is op reis naar familie in Rome. Hij is al weken van huis en blijft nog zeker een maand weg, want Rome ligt in het verre Italië. Matthan mist zijn vader. Het voelt leeg in huis. Zijn moeder is druk met de zorg voor het gezin. Soms zwerft Matthan door de stad. Hij kijkt graag naar de vissers bij het Meer van Galilea.

Vandaag ging Matthan mee met een grote groep mensen om te luisteren naar een nieuwe Rabbi. Hij heet Jezus en komt uit Nazareth. Zittend op een berg vertelt Hij de mensen over de Almachtige. Matthan let extra goed op. Hoe noemt die Rabbi de Almachtige? Hij noemt Hem Zijn Vader! Hij noemt Hem ook de Vader van de mensen die naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen.

Matthan wordt warm van binnen. Het lijkt of de Allerhoogste ineens heel dichtbij is. Luister! De Rabbi zegt dat je je vijanden moet liefhebben. Alleen zó kun je écht kind zijn van je Vader Die in de hemel is. Hij legt uit hoe je moet bidden. Je mag de Verhevene dan “Onze Vader” noemen. Want de Almachtige wil als een Vader voor je zorgen.

Matthan hoort de Rabbi nog meer zeggen. “Maak je toch niet zo druk over wat je eten of drinken zult, of hoe je aan geschikte kleren kunt komen. De hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Goede vaders geven hun kinderen geen steen als ze om een broodje vragen. Of een slang als ze graag vis willen eten. Nog veel meer vertrouwen mag je hebben in de zorg van de hemelse Vader voor Zijn kinderen.

”Een paar weken later is vader Jakob weer thuis. Matthan vertelt hem van Rabbi Jezus. Hoe mooi het was om over God de Almachtige als Vader te horen, juist toen Matthan zijn vader zo mistte.

Misschien stonden vader Jakob en Matthan een paar jaar later wel bij het kruis op Golgotha. Daar hing de Heere Jezus, onschuldig ter dood veroordeeld. Het werd drie uur lang donker als de nacht. “Mijn God, mijn God”, riep Jezus, “waarom hebt U Mij verlaten?” Toen het lijden voorbij was, klonk Zijn stem: “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”. Nee, je kunt de heilige God niet zomaar je Vader noemen. Door de zonde leven we gescheiden van de hemelse Vader. Het heeft de Heere Jezus Zijn leven gekost om zondaren terug te kunnen brengen bij de Vader. Maar zo kan God tóch weer onze Vader zijn: door het geloof in Jezus alleen.

Als je een goede vader hebt, kun je iets zien van Wie God de Vader is. Maar in de Bijbel ontdek je er nog veel meer over. De Heilige Geest wil je leren om die belofte, dat God om Jezus’ wil als Vader voor je zorgt, te geloven en God bij die prachtige naam te noemen: “Onze Vader”.

Bijbelteksten

 • Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.

  Jesaja 63:16
 • Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

  Mattheüs 6:6
 • En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

  Lukas 15:20
 • Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

  1 Korinthe 8:6

Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus legt uit wat wij geloven en gebruikt daarvoor onder meer de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze geloofsbelijdenis wordt iedere zondag voorgelezen in de kerk. De belijdenis begint met deze woorden: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde…” In zondag 9 legt de Catechismus uit wat we daar precies mee bedoelen. Wie dit belijdt, gelooft “dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, om Christus’ wil ook mijn God en Vader is.”

Weet je wat dat betekent? God is de Schepper van alle dingen en Hij regeert alle dingen nog steeds. Als Vader is Hij echt te vertrouwen. Wie Zijn kind is, hoeft er dus niet aan te twijfelen dat God voor hem zorgt, zelfs als het moeilijk wordt. God kan dat, want Hij is almachtig. God wil dat, want Hij is een trouwe Vader.

Dag 1 Vader - Kind-zijn van Hem
Tekst: Mattheüs 5:43-48 | |
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

- Wat moeten wij volgens deze woorden van de Heere Jezus doen? - Waarom moeten wij dat doen? (vers 45 en 48) - Wat betekent het dat de Heere een volmaakte Vader is?

Dag 2 Vader - Bidden tot Hem
Tekst: Mattheüs 6:5-15 | |
5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

- Hoe moet je niet bidden en hoe moet je wel bidden? (vers 5, 6 en 7) - Hoe mag je God aanspreken in het gebed? - Hoe vind je het om God zo aan te spreken? Fijn, mooi, moeilijk, eng? Leg je antwoord eens uit!

Dag 3 Vader - Alles verwachten van Hem
Tekst: Mattheüs 7:7-12 | |
7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. 12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

- Wat belooft de Heere Jezus in dit gedeelte? (vers 7 en 8) - Wat zullen goede vaders zeker niet doen? (vers 9 en 10) - Wat zegt Jezus over Zijn Vader? (vers 11) Wat zijn goede gaven? (lees ook Lukas 11 vers 13) Gebruik deze belofte in je gebed!

Dag 4 Vader - Van de Heere Jezus
Tekst: Johannes 1:11-18 | |
11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

- Wie is er uit de hemel naar de aarde gekomen? - Waarom is Hij gekomen? Kun je uitleggen wat vers 12 en vers 18 daarover zeggen? - Hoe kun jij de Vader leren kennen als je Hem niet eens kunt zien?

Dag 5 Vader - Ook van ons
Tekst: Romeinen 8:14-17 | |
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

- Wat zegt vers 14 over de kinderen van God? Kun je dat uitleggen? - Hoe wordt de Heilige Geest in vers 15 genoemd? - Denk nog eens aan wat je gisteren gelezen hebt. Wat willen God de Zoon en God de Heilige Geest allebei?

Dag 6 Vader - Wandelen met Hem
Tekst: 1 Petrus 1:13-19 | |
13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

- Wat is het verschil tussen God de Vader en onze vaderen? (vers 18) - Als je zegt dat God je Vader is, hoe moet je dan leven? (vers 14, 15 en 17) - Kun je daar voorbeelden bij bedenken?

Dag 7 Vader - Twee soorten kinderen
Tekst: Mattheüs 21:28-32 | |
28 Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 29 Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. 30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31 Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. 32 Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.

- Wat is het verschil tussen de twee zonen uit het verhaal van de Heere Jezus? - Welke zoon heeft de wil van de vader gedaan? - Op welke van de twee zonen lijk jij het meest?

Groot is Uw trouw o Heer'
Wat de toekomst brengen moge
Zie ik sterren aan de hemel staan
Terugkeer van de verloren zoon
Terugkeer van de verloren zoon Rembrandt van Rijn

Op tabblad ‘verwerking’ vind je een opdracht bij dit schilderij.

Berg van de zaligsprekingen
Berg van de zaligsprekingen Israelreiswijzer

Vanaf deze plek – met uitzicht op het meer van Galilea – heeft de Heere Jezus waarschijnlijk de bergrede uitgesproken. In de bergrede gaf Hij onderwijs over het gebed en de zorg van Zijn hemelse Vader. Op de website van Israëlwijzer kun je meer lezen en zien over de berg van de zaligsprekingen.

Vogeltjes en de Vader Klomp Creative

De tekst in dit filmpje komt uit het boek ‘Tafelgesprekken’ van Maarten Luther. Op tabblad ‘verwerking’ vind je een opdracht bij dit filmpje.

Opdracht 1: Psalm 103

In deze opdracht ontdek je wat je eigen vader (als je een vader hebt én als hij een goede vader is) jou mag laten zien over hoe God als Vader voor Zijn kinderen is.

 • Lees met elkaar Psalm 103:13.
 • Wat betekent het dat een vader ‘zich ontfermt’? Bedenk daar eens voorbeelden bij! Je kunt er ook plaatjes bij zoeken en die bij elkaar op een groot vel papier plakken. Je kunt de tekst uit Psalm 103:13 er in mooie letters bij schrijven.
 • Wat vertellen de voorbeelden of plaatjes uit de vorige vraag over God als Vader?
 • Bij een vader horen de volgende woorden: is sterk, geeft je bescherming, houdt van je, weet veel van je, kan veel, helpt je. Praat samen over deze woorden en bedenk er voorbeelden bij.
 • Zet de eigenschappen van een vader op een vel papier. Zoek de volgende Bijbelteksten op en schrijf de juiste tekst achter de juiste eigenschap van een vader: Deuteronomium 10:17; Psalm 91:1; 1 Johannes 4:10, 11; Psalm 139:1-6; Job 42:2; Psalm 33:20; Hebreeën 13:6.
 • Je ontdekt in deze verzen hoe God als Vader voor Zijn kinderen is. Heb jij zo’n Vader nodig?
 • Toen je werd gedoopt in de naam van de Vader, heeft God als Vader iets heel rijks aan jou beloofd. Lees met elkaar het eerste stukje van het doopsformulier (achter in je Bijbel). Wat staat daar over God de Vader? Hoe is het om dat te lezen? Mooi/moeilijk/gewoon/vreemd/niet belangrijk/…
  Kun je dat uitleggen?
 • Bid je tot God als Vader? Waarom (niet)?

Opdracht 2: Filmpje

Bekijk het filmpje ‘Vogeltjes en de Vader’ (tabblad ‘Kijk’). Zoek Mattheüs 6:25-34 op in je Bijbel.

 • In welke verzen gaat het over de hemelse Vader?
 • Wat hebben vogels en de hemelse Vader met elkaar te maken?
 • Wat ontdek jij in deze verzen over God als Vader?

Opdracht 3: De verloren zoon

Op tabblad ‘Kijk’ staat een schilderij van Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon. Kijk goed naar het schilderij. Praat met elkaar over de volgende vragen:

 • Welke personen uit de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15) zie je hier afgebeeld?
 • Stel je voor dat jij een van die personen was. Wie zou je willen zijn? Waarom?
 • Wat zie je van de vader in dit schilderij? Wat vind je daarvan?
 • Al de tijd dat de verloren zoon ver weg van zijn vader, en verloren was, bleef de vader een vader. Ook nog eens een vader die op de uitkijk bleef staan en heel hard naar zijn zoon toe rende toen die weer terugkeerde. Wat zegt deze gelijkenis over het vaderhart van God? Wat doet dat met jou?

Kleurplaat

Download en print de kleurplaat bij de downloads. Kleuren maar!

Downloads

Psalm 103 vers 13 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.