Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Niet liegen

Niet liegen

De Heere God houdt van de waarheid. Hij is de Waarheid Zelf! Daarom wil Hij dat wij de waarheid spreken.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Eerlijk duurt het langst

Stel je voor dat je op school bent. Je moet nog rekenwerk afmaken in de pauze en de juf gaat koffie drinken. Je ziet het whiteboard. Het zou best leuk zijn om daar op te tekenen! Je veegt het daarna gelijk weer uit. Maar wat een schrik als dat niet lukt! Help, je schreef met een watervaste stift! Wat nu? Gewoon iemand anders de schuld geven? Of eerlijk vertellen wat er is gebeurd?

Liegen doe je als je niet de waarheid spreekt, terwijl je wel de waarheid weet. Je kunt liegen, omdat je bang bent voor straf. Maar je kunt ook liegen, omdat je daar beter van denkt te worden. Zo ging het bij Jakob.

Jakob is de tweelingbroer van Ezau. Als de tweeling geboren wordt, belooft God aan Izak en Rebekka dat de jongste de belangrijkste zegen van God zal krijgen. De jongens zijn heel verschillend. Jakob is graag bij zijn moeder in de tent, terwijl Ezau als jager vooral buiten is. Er is nog een verschil. Ezau vindt de zegen van God helemaal niet zo belangrijk. Terwijl Jakob er alles voor doet om die zegen te krijgen. Dus verkoopt Ezau de grote zegen voor een bord soep.

Als Izak oud geworden is, wil hij zijn zonen zegenen. Hij denkt niet aan wat God hierover heeft gezegd. Hij wil de grootste zegen aan zijn lievelingszoon Ezau geven. Ezau gaat op jacht om vlees klaar te maken. Ondertussen maakt Rebekka een plan voor haar lievelingszoon Jakob. Jakob doet alsof hij Ezau is. Over zijn armen ligt een dierenhuid, zodat het lijkt of hij net zo behaard is als Ezau. Hij gaat met het vlees naar zijn vader. Izak vertrouwt het niet. Maar als Jakob verschillende keren zegt dat hij Ezau is en zijn behaarde armen laat voelen, geeft Izak hem de zegen voor de oudste zoon.

Als Ezau het bedrog ontdekt, wordt hij woedend. Hij wil wraak nemen en zijn broer doden. Jakob moet vluchten, ver bij zijn familie vandaan. Dat is het gevolg van zijn leugen. Toch zoekt God Jakob weer op. Hij belooft hem Zijn zegen. God is goed voor Jakob!

De leugen brengt je ver bij God vandaan. Want Hij is de God van de waarheid. Jezus noemt Zichzélf de Waarheid. En de Heilige Geest wil je leren om dicht bij Hem te blijven en de waarheid te spreken.

Bijbelteksten

 • God is geen man, dat Hij liegen zou.

  Numeri 23:19a
 • Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

  Spreuken 12:22
 • U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

  Johannes 8:44
 • Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

  Efeze 4:25

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt in zondag 43 het negende gebod uitgelegd: ‘gij zult geen vals getuigenis spreken’. God wil dat ik niet lieg of andere mensen bedrieg. Ook het verdraaien van iemands woorden hoort daarbij. God wil ook niet dat ik over iemand roddel of zomaar een mening over een ander heb. God haat de leugen, omdat de leugen het werk van de duivel is.

In deze zondag wordt ook uitgelegd wat je wél mag doen. Het is goed om altijd de waarheid te spreken. En het is goed om fijne dingen over een ander te vertellen!

Dag 1 Niet liegen - Een valse getuige
Tekst: Spreuken 19:1-9 | |
1 Beter een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, dan iemand die verkeerd van lippen en bovendien een dwaas is. 2 Ja, bezieling zonder kennis is niet goed, en wie haastig is met de voeten, zondigt. 3 De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEERE ook! 4 Bezit voegt veel vrienden toe, maar een arme wordt van zijn vriend gescheiden. 5 Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden, en wie leugens blaast, zal niet ontkomen. 6 Velen trachten het gezicht van aanzienlijken gunstig te stemmen, en iedereen is een vriend van wie vrijgevig is. 7 Alle broers van een arme haten hem, hoeveel te meer blijven zijn vrienden ver van hem! Achtervolgt hij hen met woorden, dan zijn zij er niet. 8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede. 9 Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden, wie leugens blaast, zal omkomen.

Welke ‘spreuk’ over liegen komt in dit Bijbelgedeelte twee keer voor? Wat betekent die spreuk?

Dag 2 Niet liegen - De waarheid verdraaien
Tekst: Spreuken 12:17-22 | |
17 Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend, maar een valse getuige bedrog. 18 Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. 19 Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik. 20 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap. 21 De rechtvaardige zal geen enkel leed overkomen, maar de goddelozen zullen door onheil overstelpt worden. 22 Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

Wat vindt de Heere van liegen? En jij?

Dag 3 Niet liegen - De leugen afleggen
Tekst: Efeze 4:17-25 | |
17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

In vers 25 staat dat je de leugen moet afleggen. Wat verandert er in jouw leven als je dat doet? Hoe kun je dat doen?

Dag 4 Niet liegen - Jezus de waarheid
Tekst: Johannes 14:1-6 | |
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Welke namen van de Heere Jezus hoor je in dit gedeelte? Welke naam hoort bij dit gebod? Wat betekent die naam?

Dag 5 Niet liegen - De duivel is een leugenaar
Tekst: Johannes 8:39-47 | |
39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. 41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. 42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.

Wat staat er in dit Bijbelgedeelte over de duivel? Begrijp je nu waarom God liegen zo erg vindt?

Dag 6 Niet liegen - Wie bij God mag wonen
Tekst: Psalm 15 | |
1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. 5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

David vertelt in deze psalm wie bij God mag wonen. Wat doen mensen die bij God mogen wonen? Hoe kun je zo worden?

Dag 7 Niet liegen - Goed spreken
Tekst: 1 Petrus 4:7-11 | |
7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. 10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

In vers 11 staat dat het doel van onze woorden is dat God in alles de eer krijgt. Hoe kun je God eren met je woorden?

Create in me a clean heart
Neem mijn leven
Jakob en Ezau
Jakob en Ezau Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis van Jakob en Ezau afgebeeld.

Werkblad: Jakob en Ezau

Download en print het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Jakob en Ezau.

Opdracht: Domino-effect

Bouw met elkaar van domino een lange rij met stenen. Tik de eerste steen aan en kijk hoe de hele rij omvalt. Bespreek met elkaar wat één leugen (zonde) voor gevolgen kan hebben. Hoe zie je dat in de geschiedenis van Jakob en Ezau?

Downloads

Jacob en Ezau Werkblad Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.