Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Christus

Christus

Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Onvoorstelbaar geschenk

Heb jij weleens op iemand gewacht? Bijvoorbeeld op je vader, omdat hij voor zijn werk een reis naar het buitenland moet maken? Hij belooft: “Als ik terugkom, neem ik een cadeau voor je mee.” Maar o, wat dat duurt dat wachten lang...

Ook in de Bijbel moesten mensen wachten. Aan Adam en Eva belooft God dat er een Verlosser komt. Tegen Mozes zegt God dat Hij een grote Profeet is. De profeten noemen Hem Messias, dat betekent: Gezalfde. Micha vertelt zelfs waar Hij geboren wordt: in Bethlehem. Eeuwenlang zien de mensen uit naar de komst van deze Messias. Maar wat duurt dat wachten lang…

Het is een donkere tijd voor Israël. De Romeinen zijn de baas in het land. Weinig mensen denken nog aan de beloofde Messias. Dat is ook al 400 jaar geleden. Maar op een nacht gebeurt het. Vlakbij Bethlehem hoeden herders hun schapen. Een vuur zorgt voor warmte en houdt de wilde dieren op afstand. Opeens is er een helder licht om hen heen. De herders schrikken vreselijk, maar een engel zegt: ‘Wees niet bang, want ik heb een blijde boodschap voor jullie en voor heel het volk. Vannacht is de Zaligmaker geboren. Hij is Christus, de Heere. Je zult het kindje vinden in een voerbak, in doeken gewikkeld'.

Plotseling zijn er overal engelen. Ze prijzen God in een hemels koor. Dan wordt het weer stil en donker. De herders kijken elkaar aan. Hoorden jullie het? De Christus is geboren, de Messias Die al zo lang geleden beloofd is! Meteen gaan ze op weg om het Kindje te zoeken. Als ze Jozef en Maria met het Kindje gevonden hebben, knielen ze neer en aanbidden Het. Het lijkt een gewone Baby, maar de herders weten zeker: dit is de Messias, de Redder die door God is beloofd. Als ze teruggaan naar hun schapen, vertellen ze aan iedereen wat er die nacht gebeurd is. Ze loven en prijzen God!

Soms duurt wachten lang. Maar als je daarna het cadeau krijgt, ben je zo blij! Het wachten op de Messias was het wachten meer dan waard. Deze Redder brengt ons alles wat we nodig hebben! Zijn naam is Christus, omdat Hij gezalfd is met de Heilige Geest voor Zijn speciale taak. Hij is Profeet, Priester en Koning tegelijk. Ik weet zo vaak niet waarom ik de Heere Jezus nodig heb. Hij is Profeet en wil het je leren! Ik maak ruzie, ben brutaal en ondankbaar. Hij is de Priester en bracht het offer om te betalen voor al die zonden! Ik voel me vaak zwak en ben bang als ik om me heen kijk. Hij is de Koning en Hij wil jouw leven regeren en je beschermen.

Wat een onvoorstelbaar geschenk heeft God gegeven! Heb jij Christus nodig?

Bijbelteksten

 • De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

  Jesaja 61: 1
 • En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

  Lukas 2: 10, 11
 • En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.

  Lukas 2: 25, 26
 • Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

  Johannes 6: 68, 69

Heidelbergse Catechismus

In Zondag 12 lees je over de betekenis van de naam Christus. Hij is door de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar. Hij is de enige die jou kan leren wat Gods wil is.

Hij is daarnaast de enige Hogepriester, Die zondaren verlost door Zijn leven voor hen te geven. Voor allen die bij Hem horen, bidt Hij in de hemel. Hij is ook onze eeuwige Koning, Die ons beschermt en bewaart. Als je door genade in de Heere Jezus gelooft en bij Hem hoort, word je een christen genoemd. Dat betekent dat je op Hem gaat lijken. Als een profeet kom je op voor Zijn Naam. Als een priester wil je je leven aan de Heere geven, als een dankoffer. Als een koning vecht je tegen de zonde en de duivel en mag je na dit leven met Hem regeren.

Dag 1 Christus - De Messias
Tekst: Psalm 45 | |
1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’. 2 Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. 3 U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend. 4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie. 5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren. 6 Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U vallen. 7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. 11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. 12 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. 13 De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten Uw aangezicht gunstig te stemmen. 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. 18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

Deze psalm gaat in de eerste plaats over koning Salomo. Lees vers 7 en 8 nog eens. Over welke Koning gaat het in deze psalm ook?

Dag 2 Christus - De Zoon van God
Tekst: Hebreeën 1:1-9 | |
1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Pak een vel papier en schrijf in het midden: Christus, de Zoon van God. Lees de verzen door en schrijf daaromheen wat er in deze verzen allemaal gezegd wordt over de Heere Jezus.

Dag 3 Christus - De Priesterkoning
Tekst: Psalm 110 | |
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. 5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. 7 Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Wat zegt de HEERE over de Priester? Hoe lang zal Hij Priester zijn?

Dag 4 Christus - De Gezalfde
Tekst: Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:16-21 | |
1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten. Lukas 4:16-21 16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Kun jij opnoemen wat de Heere Jezus als Gezalfde allemaal doet? Kun je daar voorbeelden bij bedenken uit de tijd dat Jezus op aarde was?

Dag 5 Christus - De Profeet
Tekst: Deuteronomium 18:15 en Handelingen 3:12-23 | |
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren. Handelingen 3:12-23 12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? 13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. 14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. 16 En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Jezus is de beloofde Profeet, waar Mozes het al over had. Noem eens een profeet uit het Oude Testament. Hoe reageerde het volk op Zijn boodschap? Hoe reageer jij op de woorden van de grote Profeet, de Zoon van God?

Dag 6 Christus - De Lijdende
Tekst: Jesaja 53:1-12 | |
1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

De Israëlieten zagen uit naar een Messias die als Koning het volk Israël zou bevrijden van onderdrukking. Maar Hij kwam om iets heel anders doen. Wat lees je daarover in dit gedeelte?

Dag 7 Christus - De Overwinnaar
Tekst: Openbaring 12:7-11 | |
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Hoe wordt de draak met zijn engelen overwonnen?

De geboorte van Jezus
De geboorte van Jezus Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platen wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

Opdracht: Profeet, Priester en Koning

 • Schrijf op een groot vel papier de woorden profeet, priester, koning. Schrijf zoveel mogelijk dingen op die je over deze drie personen weet vanuit de Bijbel. Kun je bij alle drie voorbeelden bedenken van personen uit de Bijbel?
 • Praat er nu samen over wat het betekent dat de Heere Jezus Profeet, Priester én Koning is. Wat doet Hij allemaal?
 • Waarvoor heb jij Hem nodig? Hoe kan hij jouw Profeet, Priester en Koning zijn?

Kleurplaat

Download en print de kleurplaat op deze pagina. Kleuren maar!

Woordzoeker

Je vindt onder ‘downloads’ een woordzoeker over de geboorte van de Heere Jezus en de herders. Puzzelen maar!

Downloads

David gezalfd tot koning Kleurplaat Download
Woordzoeker 'De herders in het veld' Puzzel Download

Stel jouw vraag!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je krijgt altijd een persoonlijke reactie.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om gift te geven, bijvoorbeeld specifiek voor kinderen of jongeren, of specifiek voor een bepaald kernwoord? Of wil je een structurele bijdrage geven? Ga dan naar de crowdfunding website voor meer informatie en om daar te doneren.