Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Wederkomst

Wederkomst

Wederkomst betekent dat de Heere Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Dan zal Hij als Rechter oordelen over de mensen die nog leven en die al gestorven zijn.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Jezus komt terug!

De tante van Lieke gaat trouwen! Het duurt nog drie maanden, maar Lieke heeft er zoveel zin in. Samen met mama zoekt ze mooie feestkleren uit. Elke dag oefent ze op haar viool het lied dat ze op de bruiloft mag spelen. Over een poosje gaat ze een mooi cadeau maken om aan het bruidspaar te geven. Ze kijkt vol verwachting uit naar de feestelijke dag!

In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus weer naar de aarde terug zal komen. Als je veel van de Heere Jezus houdt, wil je Hem graag zien. Je bent blij dat Hij heeft beloofd dat Hij terugkomt. Als het goed is, kijk je vol verlangen uit naar die dag. De Heere Jezus wil dat we er klaar voor zijn om Hem te ontmoeten. Hij vertelt een verhaal om de mensen dit te leren. Zo’n verhaal noemen we een gelijkenis.

Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloftsfeest. De bruidegom is met zijn vrienden op weg naar het huis van de bruid. De meisjes gaan hem tegemoet. Straks gaan ze met de bruidegom naar de feestzaal. Ze dragen lampen, een soort fakkels, want het is al donker geworden. Maar de bruidegom komt nog niet. De meisjes gaan zitten, ze worden slaperig en vallen in slaap.

Ineens schrikken ze op. Iemand roept: “De bruidegom komt!” De meisjes schrikken wakker. Ze maken hun lampen in orde en gaan op weg. Vijf meisjes zien dat hun fakkels bijna uitdoven. De olie raakt op! En ze hebben er niet aan gedacht om reserveolie mee te nemen. “Geef ons wat van jullie olie”, zeggen ze tegen de andere vijf meisjes, “want onze lampen gaan uit.” Maar de wijze meisjes, die wel extra olie bij zich hebben, zeggen: “Nee, anders hebben we straks alle tien te weinig olie. Ga maar naar de verkopers en koop olie voor jezelf.” De meisjes rennen weg. Juist op dat moment komt de bruidegom eraan. De wijze meisjes met hun brandende lampen staan klaar en mogen met hem mee naar de bruiloft. De deur gaat dicht. Het feest kan beginnen.

Even later wordt er op de deur geklopt. “Heer, heer, doe ons open!” Het zijn de meisjes, die nog olie moesten kopen. Zij willen nu naar binnen. Maar de heer antwoordt: “Ik ken jullie niet.” Ze zijn te laat. De dwaze meisjes kunnen niet anders doen dan naar huis gaan. Voor hen is het geen feest.

“Ik kom terug”, zegt de Heere Jezus. Maar niemand weet precies wanneer. Zorg daarom altijd dat je klaar bent om Hem te ontmoeten. Voor wie niet van Hem hield en nooit aan Hem dacht, is er geen plaats bij Hem. Die moet voor altijd wonen op een plek waar God niet is en waar Gods liefde, zorg en blijdschap niet zijn. Maar wie klaar is om Jezus te ontmoeten, mag met Hem mee.

Lieke keek uit naar de bruiloftsdag van haar tante. Ze kocht mooie kleren en oefende het moeilijke muziekstuk iedere dag. Als je door genade in de Heere Jezus gelooft, wil je het allerliefste bij Hem zijn. Je probeert nu al elke dag met Hem door te brengen, door over Hem te lezen en met Hem te praten. Alles wat je doet, wil je het liefste voor Hem doen, ook al lukt dat heel vaak niet. Zo kijk je uit naar de dag dat Hij terugkomt. Want dat heeft Hij beloofd.

Bijbelteksten

 • Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

  Psalm 98:8-9
 • Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

  Handelingen 1:11
 • Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

  Mattheüs 24:44
 • Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

  Openbaring 22:20

Heidelbergse Catechismus

In zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus gaat het in vraag en antwoord 52 over de wederkomst van Christus.

Daar wordt gevraagd hoe de wederkomst troost geeft. In het antwoord belijdt de gelovige: “In alle verdriet en vervolging verwacht ik de Heere Jezus als Rechter uit de hemel. Hij heeft voor mij Gods straf gedragen en de vloek van mij weggenomen. Hij zal mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de blijdschap en heerlijkheid van de hemel. Dát geeft mij troost!”

Dag 1 Wederkomst - Zingen van Gods gericht
Tekst: Psalm 98 | |
1 Een psalm. Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4 Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

- Psalm 98 gaat over de HEERE Die komt. Wat zal Hij dan doen? - Wat moeten de mensen dan doen? - Psalm 98 is een Psalm vol vreugde. Word jij ook blij als je denkt aan de wederkomst van de Heere Jezus?

Dag 2 Wederkomst - Wees waakzaam
Tekst: Mattheüs 24:36-44 | |
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

- In dit gedeelte wordt de tijd voor de wederkomst vergeleken met de tijd van Noach. Wat is hetzelfde? (vers 38 en 39) - Waarom wordt de vergelijking gemaakt met een dief? (vers 43 en 44) - Hoe kun je waakzaam zijn?

Dag 3 Wederkomst - Bereid je voor
Tekst: Mattheüs 24:45-51 | |
45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

- Welke verschillen zie je tussen de goede en de slechte slaaf? - Hoe reageert de heer op hun gedrag? - Wat heeft dit Bijbelgedeelte te maken met de wederkomst van de Heere Jezus?

Dag 4 Wederkomst - Gods geduld en lankmoedigheid
Tekst: 2 Petrus 3:9-15 | |
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft.

- Wat vinden sommige mensen in de tijd van de apostel Petrus? (vers 9) Herken je die gedachte? - Waarom komt Jezus nog niet terug? (vers 9) - Hoe moet onze houding zijn als we de Heere Jezus verwachten? (vers 14) Hoe kan dat?

Dag 5 Wederkomst - De Heere Jezus tegemoet gaan
Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 | |
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

- Wat lees je in dit gedeelte over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? - Wat zegt de Vader over de Zoon? (vers 17) - Lees Mattheüs 17:5. Wat zegt God daar tegen jou?

Dag 6 Wederkomst - Een nieuw lichaam
Tekst: 1 Korinthe 15:35, 42-49 | |
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

- In deze verzen wordt uitgelegd wat er gebeurt als we iemand begraven die de Heere God liefhad. Welke vraag gaat Paulus in dit gedeelte beantwoorden? (vers 35) - Waar denk je aan als je een zaadje zaait in de grond? - Wat heeft het zaaien van een zaadje te maken met mensen die begraven worden? Wat is het antwoord op de vraag in vers 35?

Dag 7 Wederkomst - Verlangen naar de wederkomst
Tekst: Openbaring 22:12-21 | |
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

- ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (vers 17). Wie zijn de Geest en de bruid? - Waarom zeggen ze: ‘Kom!’? - Bid jij dit ook weleens? Waarom wel/niet?

Gelijkenis van de tien meisjes
Gelijkenis van de tien meisjes Free Bible Images

In deze platenserie wordt de gelijkenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. In de platen voor en na de gelijkenis wordt de Heere Jezus afgebeeld.

De Heere Jezus komt! ABC van het geloof

Op tabblad ‘verwerking’ hoort opdracht 1 bij dit filmpje.

Opdracht 1: De Heere Jezus komt!

Bekijk het korte filmpje “De Heere Jezus komt!

 • Heb jij dat ook weleens gedacht? Wanneer? Welk gevoel riep dat bij jou op? (bang, blij, verdrietig, verlangend) Kun je daar iets over vertellen?
 • Weet je wanneer Jezus terugkomt?
 • Zoek Handelingen 1:11 op. Wat weet je zeker?
 • Wat betekent deze belofte voor jou?

Opdracht 2: Voetstappen van de Heere Jezus

“Hoe kunnen we weten wanneer U terugkomt?” vragen de discipelen aan de Heere Jezus. Jezus geeft antwoord en noemt verschillende tekenen. Dat zijn gebeurtenissen die ons vertellen dat Jezus terugkomt op aarde. Ze worden ook wel de voetstappen van de Heere Jezus genoemd.

 • Pak een (groot) vel papier en schrijf bovenaan: “De voetstappen van de Heere Jezus”. Teken voetstappen op het papier. Zoek in Mattheüs 24:1-14 de tekenen op en schrijf ze in de voetstappen op het vel papier.
 • Zoek een krant of nieuwssite op. Lees je daar voorbeelden van deze voetstappen? Denk jij bij het (wereld)nieuws aan de voetstappen van de Heere Jezus?
 • Schrik je van deze tekenen? Waarom wel/niet?
 • Welke woorden van de Heere Jezus maken je blij?
 • Wat wil je bidden nu je dit gelezen hebt?

Opdracht 3: Brandt jouw lampje?

De tien meisjes hadden allemaal een olielampje bij zich. Olielampjes waren heel gewoon in de tijd van de Bijbel. Ze waren meestal gemaakt van klei of aardewerk. De meeste olielampjes waren niet groot. Ze pasten in je hand. Ze hadden vaak een oortje om vast te kunnen pakken, een opening om de olie in te doen en een tuitje. Door het tuitje liep het lont naar de olie. Meestal werd hiervoor olijfolie gebruikt.

 • Kijk (nog een keer) naar het filmpje waarin het kernwoord wederkomst wordt uitgelegd. Wat betekent een brandende lamp voor de meisjes in de gelijkenis?
 • Hoe kun jij ervoor zorgen dat je klaar bent voor de dag dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde?

Knutselen: Olielampje

Knutsel een olielampje van papier. Download daarvoor het werkblad ‘olielampje’. Het werkblad bestaat uit drie onderdelen:

Blad 1: De olievlek met tekst voor twee kinderen.
Blad 2: Het olielampje
Blad 3: Als extra optie wat losse onderdelen om extra kleur te geven aan het lampje

 • Print blad 1 en 2 uit en blad 3 als je wat extra details wilt.
 • Knip de onderdelen uit.
 • Knip de druppelvorm uit op het lampje en plak hierachter een stukje doorschijnend gekleurd papier.
 • Vouw de lampdelen naar boven.
 • Vouw de vouwlijnen van het middenstuk.
 • Vouw ook de lijmstrookjes van het middenstuk omhoog en lijm de delen nu links en rechts tussen de lampdelen.
 • Vouw de vlam dubbel en lijm de delen op elkaar. Lijm de vlammetjes nu tussen de tuit van het lampje.
 • Lijm het lampje op de olievlek.
 • Doe een waxinelichtje op batterij in het lampje.
 • Met de onderdelen op blad 3 kun je wat extra's doen, bijv. een andere kleur stevig papier gebruiken en diepte geven aan de afbeelding.

Bron: www.gelovenisleuk.nl

Andere ideeën:

 • Je kunt een olielampje van klei maken, naar het voorbeeld van de foto.
 • Je versiert een glazen fles (met lintjes, glasverf of glasstiften), vult deze met lampolie, een lonthouder en lont. Dan heb je je eigen brandende olielamp.

Kleurplaat

Download en print de kleurplaat op deze pagina. Kleuren maar!

Downloads

Olielampje Knutselen Download
Tien meisjes Kleurplaat Download


Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.