Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Liefde

Liefde

Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De herder zoekt

De beste vriend van Hugo heet Niels. Niels helpt Hugo altijd als hij in de problemen zit. Hij heeft alles voor zijn vriend over. Esmee is Vera’s beste vriendin. Die twee zijn onafscheidelijk. Esmee zal Vera nooit in de steek laten. Vera kan altijd bij haar terecht. Niels en Esmee laten je zien wat liefde is. Op een nog veel mooiere manier laat de Heere Jezus ons zien wat liefde betekent. Bijvoorbeeld in Zijn verhalen over de herder.

Zie je die herder met zijn kudde lopen? Hij heeft wel honderd schapen. Ze blijven dichtbij hem. De schapen kennen de stem van de herder en hij kent alle schapen bij hun naam. Elke dag zoekt hij mals gras en fris water voor de kudde. Vooral de lammetjes houdt hij goed in de gaten, omdat ze klein en kwetsbaar zijn. Als een schaap wegloopt, roept de herder het terug. Of hij gooit met het schepje, dat onderaan zijn staf zit, wat steentje naar het schaap. Hierdoor schrikt het dier en gaat het gauw naar de kudde terug.

Elke dag telt de herder zijn schapen, voordat ze de omheining van de schaapskooi binnengaan. Op een avond telt hij er 97... 98... 99... Hij mist een schaap! Hij vergeet zijn moeheid. Hij laat de 99 schapen achter om dat ene, verdwaalde schaap te zoeken. Hij zoekt net zolang tot hij het gevonden heeft. Blij tilt hij het op zijn schouders en draagt het de hele weg terug naar de kudde. Daar viert hij feest met zijn vrienden en buren, zó blij is hij dat hij zijn verloren schaap gevonden heeft.

De herder waakt en zorgt de hele dag. Hij verdedigt de schapen als een roofdier de kudde bedreigt. Met gevaar voor zijn eigen leven jaagt hij de leeuw of de beer weg. Dat doet een goede herder.

Er zijn ook slechte herders. Zij vluchten weg als ze gevaar zien en laten de schapen alleen. Zij denken meer aan zichzelf dan aan de schapen. Zij zorgen niet goed voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder”, zegt Jezus. De schapen zijn de mensen die bij Hem horen. Zij zijn eigenlijk Jezus’ kudde. Daar zijn ook kinderen bij. Laten we één van die kinderen Esther noemen. Esther leerde de stem van de Heere Jezus kennen en wil daarnaar luisteren. Daarom leest ze elke dag in haar Bijbel. Ze gelooft dat Hij al haar zonden vergeeft en daarom dankt ze Hem. Ze vertrouwt erop dat de Herder elke dag voor haar zorgt. Hij weet precies wat ze nodig heeft. Ze vraagt Jezus haar te helpen om te doen wat Hij wil. Om te houden van de mensen om haar heen, ook als ze niet aardig tegen haar doen.

De herder kent al zijn schapen. De Heere Jezus kent allen die bij Hem horen, ook Esther. Hij weet dat ze van Hem houdt. Maar Zíjn liefde is nog veel groter. Hij heeft immers alles voor haar over. Hij had zelfs Zijn leven voor haar over. Hij vluchtte niet weg, toen de vijanden Hem wilden doden. Maar Hij gaf Zijn leven voor haar. Dat is nog eens liefde!

Hugo is blij met zijn beste vriend Niels. Maar de Heere Jezus is de allerbeste Vriend Die je kunt hebben. Heb je Hem lief? Als je Hem liefhebt, komt dat omdat Hij jou eerst heeft liefgehad.

Bijbelteksten

 • Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

  Mattheüs 22:37-40
 • Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  Johannes 3:16
 • Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

  Johannes 10:11
 • Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

  1 Johannes 4:19

Heidelbergse Catechismus

In zondag 2, vraag en antwoord 4, lees je dat God van je vraagt om Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf.

Dat is onmogelijk, want je bent geneigd om God en je naaste te haten (vraag en antwoord 5). Zo is het niet geweest: in het paradijs kende de mensen God en hadden zij Hem volmaakt lief. Als de tien geboden uitgelegd worden, gaat het opnieuw over liefde tot God en onze naaste. Als je door genade opnieuw geboren bent, maakt de Heilige Geest ook je leven nieuw. Uit liefde en dankbaarheid voor wat God voor je gedaan heeft, verlang je dan om al Gods geboden te doen (zondag 33, vraag en antwoord 90).

Dag 1 Liefde - Kiezende liefde
Tekst: Deuteronomium 7:6-13 | |
6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. 9 Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. 10 En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. 11 En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied, in acht nemen door ze te houden. 12 Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. 13 Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven.

- Waarom heeft God Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn? (vers 6-8) - Wat vraagt die liefde van het volk? (vers 11) Wat is daarop Gods antwoord? (vers 12-13) - Hoe heeft God jou Zijn liefde laten zien? Wat vraagt Zijn liefde van jou?

Dag 2 Liefde - Bron van redding
Tekst: Romeinen 5:6-11 | |
6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

- Voor wie is de Heere Jezus gestorven? (vers 6 en 8) - Waarom is dat zo’n groot wonder? (vers 7) - Wat wil je tegen de Heere zeggen als je deze verzen gelezen hebt?

Dag 3 Liefde - Zoekt wat verloren is
Tekst: Lukas 15:1-7 | |
1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

- Wat heeft de herder er allemaal voor over om zijn schaap te vinden? - Wat betekent vers 7? - Wat ontdek je in deze gelijkenis over de Heere Jezus?

Dag 4 Liefde - De herder geeft zijn leven
Tekst: Johannes 10:9-18 | |
9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

- Hoe kun je zien dat een goede herder zijn schapen lief heeft? - Hoe zie je dat bij de Heere Jezus? - Met de schapen die bij de herder horen, bedoelt de Heere Zijn kinderen. Hoe weet je of je een schaap van de kudde van de Heere Jezus bent?

Dag 5 Liefde - Wie veel vergeven heeft...
Tekst: Lukas 7:36-50 | |
36 En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. 37 En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. 38 En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. 39 Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. 40 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. 41 Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. 42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? 43 Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. 44 En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; 45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; 46 met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? 50 Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

- Waar zie je in deze geschiedenis liefde en waar niet? Waar zie je het aan? - Wat wil de Heere Jezus met de gelijkenis uitleggen? - Schrijf alle personen uit deze verzen op (ook uit de gelijkenis). Bespreek per persoon: hoe zou hij/zij zich gevoeld hebben? Wat zou hij/zij gedacht hebben? Wie zou jij willen zijn en waarom?

Dag 6 Liefde - Brengt zegen met zich mee
Tekst: Psalm 133 | |
1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. 3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

- In dit gedeelte worden twee voorbeelden gebruikt voor het in liefde samenleven. Welke beelden zijn dit? - Welke zegen wil de Heere geven waar liefde is? - Hoe, waar en wanneer zou jij deze liefde kunnen laten zien?

Dag 7 Liefde - Zelfs voor vijanden
Tekst: Mattheüs 5:43-48 | |
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

- Jezus leert ons wie we moeten liefhebben. Wie zijn dat? - Waarom vraagt Hij dat van ons? (vers 45-48) - Een jongen die jou uitscheldt... een meisje dat jou plaagt... Jezus zegt: “heb hen lief en zegen hen”. (Hoe) kun je dat doen?

Alzo lief had God de wereld
Voor Uw liefde Heer' Jezus
De goede herder
De goede herder Free Bible Images

Deze platenserie laat de zorg van een herder voor zijn schapen zien, waar Jezus over vertelt in Johannes 10. Op het tabblad ‘Verwerking’ kun je deze serie afbeeldingen als kleurplaten downloaden.

De rechter en zijn vriend Geloofstoerusting

- Wat laat dit filmpje zien over liefde? - Kun je dit voorbeeld gebruiken om de liefde van God uit te leggen?

Liefde gevraagd LCJ

Op tabblad ‘Verwerking’ vind je een opdracht bij dit filmpje.

Opdracht 1: De blijde boodschap van Gods liefde

De Bijbel is Gods brief aan jou. Het is een heel eerlijke brief, die vertelt dat wij God en elkaar niet meer liefhebben zoals Hij dat heeft bedoeld. Maar het is ook een brief die vol staat van Gods liefde voor zondige mensen. Een heel bekende Bijbeltekst die daarover gaat is Johannes 3 vers 16. Dat vers wordt weleens ‘het Evangelie in een notendop’ genoemd.

 • Wat betekent die uitdrukking?
 • Lees Johannes 3 vers 16 hardop. Wat zegt dit vers over de mens (over jou)? Wat zegt dit vers over God? Wat ontdek je in dit vers over Gods liefde?- Handletter de tekst en hang deze op een zichtbare plek in huis. Leer de tekst uit je hoofd.
 • Maarten Luther zei: “als God de wereld heeft liefgehad, moet Hij ook Maarten Luther liefhebben, want Maarten Luther hoort tot die wereld.” Lees de tekst nog eens hardop voor, maar vul dan je eigen naam in bij ‘de wereld’. Hoe is het om de tekst zo te lezen?
 • Wat is jouw antwoord op Gods grote liefde? Vertel dat in je gebed aan God.

Opdracht 2: De liefde is...

Lees met elkaar 1 Korinthe 13 en bespreek per blokje verzen de vragen.

Vers 1-3:

 • Welke belangrijke dingen noemt Paulus hier? - Waarom zijn die dingen zonder liefde zinloos? Hoe vind je dat?
 • Kun je een voorbeeld noemen van iets doen uit liefde en iets doen zonder liefde? Wat is het verschil?

Vers 4-7:

 • Pak een vel papier (A3 formaat) en teken in het midden een groot hart. Schrijf het woord ‘liefde’ erin. Schrijf daaromheen de woorden die bij liefde horen (vers 4-7).
 • Praat er met elkaar over: wat betekenen deze woorden? Kun je er voorbeelden bij bedenken?
 • Hoe kun je zó liefhebben? Wat is het geheim? Lees hierbij ook 1 Johannes 4:19.

Vers 8-13:

 • Hoe lang zal de liefde bestaan?
 • Geloof, hoop en liefde: waarom is liefde de belangrijkste van deze drie?

Opdracht 3: Liefde in actie...

Kijk het filmpje ‘Liefde gevraagd’ op tabblad ‘Kijk’.

 • Welke situatie uit het filmpje herken jij?
 • Heb je zelf een voorbeeld waarin je het moeilijk vond om vol liefde naar de ander te zijn?
 • Om écht lief te hebben, heb je een hart vol liefde voor God en de ander nodig. Bid dat God je vult met Zijn liefde! Dan wil je er ook graag van uitdelen. Aan wie in jouw omgeving kun jij liefde geven? Hoe zou je dat kunnen doen? Voer je idee uit.
 • Je kunt er thuis een speciale opdracht van maken: schrijf de namen van alle gezinsleden op een briefje en stop die in een pot. Iedereen trekt een briefje (zorg dat niemand zijn/haar eigen naam trekt!) en verras deze week de persoon op het briefje met een daad van liefde en vriendelijkheid. Ideeën: ruim iemands kleren of spullen op; zet iemands fiets vast buiten; stop iets lekkers in een broodtrommel; geef een compliment of zeg iets vriendelijks; stop een briefje met lieve woorden in iemands jaszak; help iemand met een klusje; haal een boodschap voor een ander. Aan het einde van de week noemt iedereen de naam van degene waarvan je denkt dat die de ‘geheime gever’ van liefde was. Geniet van deze liefde-in-actie-week!

Kleurplaten

Download en print een van de kleurplaten over de goede herder of met Bijbelwoorden over liefde. Er is ook een serie kleurplaten over Psalm 23. Kleuren maar!

Verder aan de slag

Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites ideeën vinden:

Downloads

De goede herder Kleurplaat Download
Naar 1 Korinthe 13 vers 3 Kleurplaat Download
Kleurplaten bij Psalm 23 (HSV) Kleurplaat Bron: FreeBibleImages Download
Kleurplaten bij Psalm 23 (SV) Kleurplaat Bron: FreeBibleImages Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.