Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Kruis

Kruis

Het kruis is de plek waar de Heere Jezus door te sterven gezorgd heeft dat God de zonden kan vergeven, zodat mensen weer bij God kunnen horen en nieuw, eeuwig leven kunnen krijgen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Het kruis: opgelet!

“Papa, waarom staat er zo’n groot kruis bij de spoorwegovergang?” Via de achteruitkijkspiegel kijkt Guus z’n vader vragend aan. “Om ons te waarschuwen”, legt vader uit. “Als je zo’n kruis ziet, betekent dat: goed opletten! Doe je dat niet, dan kan er een botsing komen. Daar moet je toch niet aan denken?” “Kruis: goed opletten”, noteert Guus in zijn gedachten. Zoiets moet je natuurlijk nooit meer vergeten!

In de Bijbel lezen we ook over iemand die het kruis nooit meer zou vergeten. Zijn naam is Simon en hij is op weg naar Jeruzalem. Het is druk onderweg. Dat is niet zo fijn, vindt Simon. Hij wil graag snel naar zijn vrouw en kinderen toe. Vandaag heeft hij gewerkt op de akker van zijn familie die buiten de stad ligt. Als hij zo meteen thuis is, zal hij zich wassen en daarna zijn vrouw helpen om alles klaar te maken. Vanavond is het eindelijk zover, de paasmaaltijd! Wat hebben ze er samen naar uitgekeken. Ze hebben een lange reis gemaakt, vanuit Cyrene, in Afrika. Samen met hun zonen Alexander en Rufus, die nu op het jonge lam passen dat Simon straks zal slachten.

Wat een drukte opeens op de weg! Er komt een optocht aan. Simon ziet het al: er is weer een kruisiging. Tussen de soldaten door telt hij drie mannen die een kruisbalk dragen. Simon rilt als hij denkt aan de manier waarop de Romeinse soldaten mensen geselen. Als je daarná nog je eigen kruisbalk moet dragen om op een heuvel, voor iedereen zichtbaar, gedood te worden…

De optocht staat nu helemaal stil. Simon probeert zich door de mensenmassa heen te dringen om verder te lopen. Dat valt niet mee. Hij is nu vlakbij de mannen die hun kruisbalk dragen. “Hé, jij daar”, hoort hij opeens een Romeinse soldaat. “Draag die kruisbalk!” Nee toch! Hij? Maar dat kán niet! Een kruis dragen? Dan is hij straks onrein. Daar gáát het mooie paasfeest dat hij in gedachten had! Nee, Simon wil niet. Hij verzet zich. Maar tegen Romeinse soldaten kan hij niet op. Hij draagt de balk tot aan Golgotha.

Het is jaren later. In het gezin van Simon is nog vaak gesproken over dat Paasfeest dat zo heel anders werd dan ze hadden gedacht. En tóch niet slechter! Rufus heeft goed onthouden wat zijn vader over die dag heeft verteld. Hoe hij Jezus heeft zien lijden aan het kruis. Maar ook dat Hij helemaal geen misdadiger bleek te zijn. Vader vertelde welke woorden Jezus aan het kruis had gezegd. Over vergeving van zonden. Over de straf die volbracht was. En over het paradijs. Zo wonderlijk mooi! “Mijn vader heeft het échte Lam gezien”, vertelt Rufus later weer aan zijn kinderen. “Hij werd gestopt om Jezus’ kruis te dragen, om op Hem te letten…. dat was het béste wat ons kon overkomen.”

“Kruis: goed opletten”, herhaalt Guus nog eens voor zichzelf. Terwijl ze staan te wachten op de voorbijrijdende trein, schiet vader nóg iets te binnen. “Wist je, Guus, dat zo’n kruis een Andreaskruis heet? De discipel Andreas is aan zo’n scheef kruis gestorven. Denk bij dit kruis maar aan het rechte kruis van de Heere Jezus. Dat kruis zegt: sta stil, pas op, ga niet door met de zonde, dat kost je je leven. Maar vertel je zonden eerlijk aan de Heere Jezus, want Hij droeg de straf ervoor aan het kruis. Daardoor is er vergeving en eeuwig leven, voor wie in Hem gelooft!”

Bijbelteksten

 • En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  Johannes 3:14-15
 • Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt.

  Galaten 3:13
 • Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

  1 Korinthe 1:18
 • Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

  Galaten 6:14

Heidelbergse Catechismus

De Heere Jezus heeft onder Pontius Pilatus geleden, is gekruisigd en gestorven. Dat lezen we in de Apostolische Geloofsbelijdenis. In zondag 15 en 16 van de Heidelbergse Catechismus worden die woorden uitgelegd.

Pilatus was een Romeinse rechter. Een wereldse rechter, lees je in de Heidelbergse Catechismus. Jezus is dus officieel veroordeeld door de wereldse rechter. Hij kreeg ook een wereldse straf. Hij zou sterven door tussen hemel en aarde te worden opgehangen aan een stuk hout. Dat was een door God vervloekte dood. Het is een zegen dat Jezus aan zo’n Romeins kruis wilde sterven. Daardoor kan iedereen die in Hem gelooft zeker zijn dat Hij écht de plek van vervloekte zondaren wil innemen. Hij wilde zich zó diep vernederen dat zelfs de meest schuldige zondaar genade, vergeving en eeuwig leven kan krijgen.

In de Catechismus wordt ook uitgelegd waarom de Heere Jezus moest sterven. In de Bijbel staat dat wie zondigt, de dood verdient (Genesis 2:17). Omdat Christus onze zonde op Zich nam, moest Hij dus ook sterven. Want God is rechtvaardig en houdt Zich aan Zijn woord. Door die rechtvaardigheid van God, waardoor de Heere Jezus moest sterven, kunnen zondaren gered worden.

Dag 1 Kruis - Vervloekt door God
Tekst: Deuteronomium 21:18-23 | |
 1. Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert,
 2. moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen, naar de oudsten van zijn stad, naar de poort van zijn woonplaats.
 3. Zij moeten tegen de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is opstandig en ongehoorzaam, hij luistert niet naar onze stem, hij gaat zich te buiten en is een dronkaard.
 4. Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn.
 5. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,
 6. dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken.

 • Dit is best een moeilijk gedeelte uit de Bijbel. Je leest hier hoe erg zonde is en hoe het volk Israël dat van God moest straffen. Wat werd soms gedaan met iemand die gedood moest worden? (vers 22)
 • Waarom is die extra straf zo erg? (vers 23)
 • Lees Galaten 3:10 en 13. Wat zeggen deze verzen over ons? En over de Heere Jezus?

Dag 2 Kruis - Beloofd door God
Tekst: Numeri 21:1-9 | |
 1. Toen de Kanaäniet, de koning van Harad, die in het Zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atharim kwam, bond hij de strijd aan met Israël, en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg.
 2. Toen deed Israël de HEERE een gelofte en zei: Als U dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan.
 3. En de HEERE luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaänieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de ban, en hij gaf die plaats de naam Horma.
 4. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen.
 5. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.
 6. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.
 7. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.
 8. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
 9. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

 • Waarom komen er ineens vurige slangen? (vers 5)
 • Hoe kunnen de Israëlieten gered worden? (vers 8)
 • Wat heeft deze geschiedenis te maken met het kruis van de Heere Jezus? Lees hierbij Johannes 3 vers 14-16.

Dag 3 Kruis - Voorzegd door Jezus
Tekst: Mattheüs 20:17-19 | |
 1. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf discipelen onderweg apart bij Zich en zei tegen hen:
 2. Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;
 3. en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.

 • Waarom gaat de Heere Jezus naar Jeruzalem toe? (vers 18)
 • Welke dingen voorzegt Jezus precies? (vers 19)
 • Wat is het ergste van de eerste drie dingen, denk je? Waarom?

Dag 4 Kruis - Vervuld door Jezus
Tekst: Mattheüs 27:31-36 | |
 1. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
 2. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.
 3. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent,
 4. gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken.
 5. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.
 6. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.

 • Wie kruisigen de Heere Jezus? (vers 27)
 • Hoe zie je dat God toch alle dingen bestuurt? (vers 35)
 • Door Jezus’ sterven aan het kruis is de weg naar God weer open. Hoe laat Hij dat zien? (vers 51)

Dag 5 Kruis - Verzoening door Jezus
Tekst: Kolossenzen 1:19-23 | |
 1. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,
 2. en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
 3. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,
 4. in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,
 5. als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

 • Met welk doel moest de Heere Jezus sterven aan het kruis? (vers 20)
 • Wat verandert er als je echt in de gekruisigde Heere Jezus gelooft? (vers 21, 22)
 • Wat is er nodig voor die verandering? Hoe doe je dat? (vers 23)

Dag 6 Kruis - Letten op Jezus
Tekst: Hebreeën 12:1-3 | |
 1. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
 2. terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
 3. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

 • Hoe wordt de Heere Jezus in vers 2 genoemd? Wat betekenen die namen?
 • Wat lees je over het kruis in vers 2?
 • Waar word je in vers 1 toe opgeroepen, terwijl je je ogen op Jezus gericht houdt? Probeer dit vers eens met eigen woorden te zeggen.

Dag 7 Kruis - Volgen van Jezus
Tekst: Lukas 9:23-27 | |
 1. Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
 2. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
 3. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
 4. Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.
 5. En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

 • Wat moet je doen als je Jezus wilt volgen? (vers 23)
 • Wat zou de Heere Jezus daarmee bedoelen? (vers 24)
 • Waar moet jij ‘nee’ tegen zeggen als je de Heere Jezus wilt volgen? Hoe vind je dat?

Ik wil zingen van mijn Heiland
Jezus, leven van mijn leven
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
Op die heuvel daarginds
Twaalf artikelen des geloofs: 2 PCorgan.com
Jezus weggeleid naar Golgotha
Jezus weggeleid naar Golgotha Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platen wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

De Verkenners 21: Gethsémané De Verkenners

Voordat de Heere Jezus gekruisigd werd, worstelde Hij in Gethsémané met de wil van Zijn Vader. In dit filmpje van De Verkenners ontdek je meer over deze plek.

De Verkenners 50: De Grafkerk (Golgotha en Jezus’ graf) De Verkenners

Een video over de Grafkerk in Jeruzalem. Volgens veel deskundigen is deze kerk gebouwd op de plek waar de Heere Jezus is gestorven (Golgotha) én begraven (het graf van Jozef van Arimathea). 

Werkblad: De kruisiging van de Heere Jezus

Download het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de kruisiging van de Heere Jezus.

Werkblad: De zeven kruiswoorden

Download het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten over de kruiswoorden van de Heere Jezus.

Opdracht: Onze zonden aan het kruis

Nodig: Bijbel, wit papier, plakbriefjes, stift/pen

Bij deze opdracht denk je samen na over de betekenis van het kruis voor jouw leven.

 • Teken (of schilder) een groot kruis op een vel papier.
 • Zoek in je Bijbel 1 Petrus 2 vers 24 op en schrijf deze tekst bovenaan het vel papier.
 • Voor welke zonden moest de Heere Jezus sterven aan het kruis? Schrijf op de plakbriefjes voorbeelden van zonden, waardoor er afstand is tussen God en jou. Dat kunnen dingen zijn die je doet (of juist niet doet), zegt en denkt.
 • Wat betekent het voor jou dat de Heere Jezus voor déze zonden zo’n zware straf wilde dragen?
 • De Heere Jezus wil met jou ruilen. Je mag al je zonden en schuld, maar ook je zorgen en je verdriet bij het kruis brengen. Wat wil Hij daarvoor in de plaats geven? Zoek het eens op in de volgende Bijbelteksten en kies een van de woorden die daarbij past. Schrijf dat woord steeds in mooie kleuren rondom het kruis.
  Jesaja 53:5                        Rust
  Mattheüs 11:28               Eeuwig leven
  Johannes 3:16                  Vergeving
  Efeze 1:7                           Dichtbij God zijn
  1 Petrus 3:18                    Vrede en genezing
 • Breng de zonden die jullie hebben opgeschreven in gebed bij de Heere Jezus. Dank Hem voor Zijn offer aan het kruis en Zijn grote liefde die Hij ons daarin heeft laten zien. Lees samen Gods belofte van vergeving in 1 Johannes 1 vers 9.
 • Doe je deze opdracht op Goede Vrijdag? Haal dan op Eerste Paasdag de plakbriefjes van het kruis weg. Dat laat zien dat door de opstanding van de Heere Jezus alle zonden vergeven kunnen worden.

Verhaal: Een hoge prijs

Soendar Sing was een tot het christelijke geloof bekeerde boeddhist. Hij trok als evangelist door de wereld. Hij vertelde dat er in India in een dorpje twee jonge mannen zaten te dobbelen. Dat was daar ten strengste verboden. Ze werden betrapt en gevangen gezet. De ene jongen was binnen een paar dagen vrij. Zijn ouders waren schatrijk en kochten hem voor een grote som geld vrij. De andere jongen was niet zo eenvoudig vrij te kopen, omdat het geld er niet was. Hij was de zoon van een straatarme weduwe. Ze kon zelf maar nauwelijks rondkomen, laat staan dat ze het hoge losgeld kon betalen. En wat deed ze? In de avonduren nam ze er een baantje bij. Ze deed heel zwaar werk. Ze sjouwde stenen uit de droge bedding van een rivier. Met haar blote handen. Die handen raakten gewond en bebloed. Voorgoed stonden daar de littekens in. Het waren de littekens van haar diepe moederliefde. Maandenlang werkte en sjouwde ze, totdat ze het vereiste bedrag bij elkaar had. Toen kocht ze haar jongen vrij. Wat een dag!

Toen die jongen weer door het dorp liep, zag hij zijn oude kameraad. Die vroeg, alsof er niets gebeurd was: “Doe je mee een potje dobbelen?” “Dat kan ik niet”, reageerde de jongen. Z’n oude maat begon wat spottend te lachen: “Jij niet kunnen? Je weet wel beter!”

“Nee”, zei de jongen, “ik kan niet meer dobbelen, want mijn vrijheid heeft het bloed van mijn moeder gekost. Ik kan het echt niet meer doen.”

Praat met elkaar over de volgende vragen:

 • Waarom wilde de jongen zijn oude leven niet meer oppakken?
 • Welke prijs is er betaald om jouw zonden te kunnen vergeven?
 • Denk je daar weleens aan? Wat betekent dat voor jouw leven?

Kleurplaten

Kies en print een van de kleurplaten die je bij de downloads vindt. Kleuren maar!

Verder aan de slag

Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:

Downloads

De kruisiging van de Heere Jezus Werkblad Download
De zeven kruiswoorden Werkblad Download
Kruis – Kleurplaat 1 Timotheus 2 vers 5 Kleurplaat Bron: Bijbelsopvoeden.nl Download
Kruis – Kleurplaat Kruis Kleurplaat Bron: Gelovenisleuk.nl Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.