Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Zoon

Zoon

De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij is God en werd mens toen Hij geboren werd uit Maria. Alleen zo kan Hij de Redder van zondaren zijn.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Zoon van mensen, Zoon van God

“Kom eens Lisa, ik heb een geheim voor je.” Lisa springt op en loopt nieuwsgierig naar haar moeder. Mama laat een foto zien. Het is een vreemde foto. Lisa ziet alleen zwart en wit. Is dat de vorm van een hoofdje? En dat lijken wel beentjes. “Dit is je kleine broertje of zusje”, vertelt mama. Wat is Lisa blij: er groeit een kindje in mama’s buik! Negen maanden later wordt Levi geboren. “Precies zijn vader!” zeggen de mensen die op bezoek komen. “Wat lijken die twee op elkaar!”

In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Maar deze Zoon komt als mens op aarde. Hij wordt als een kleine baby geboren. Maria hoort dat als eerste. Ze woont in Nazareth, een klein, onbelangrijk dorpje in Juda. Ze is verloofd met Jozef en over een poosje hoopt ze met hem te trouwen. Jozef komt uit de familie van koning David. Maar het is al zo lang geleden dat er iemand uit de familie van David op de troon zat. Romeinse keizers zijn nu de baas in het land.

Maria is in haar huis. Opeens wordt het licht om haar heen. Ze schrikt. Wat is dit? Dan ziet ze een engel. Het is Gabriël. “Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.” Maria begrijpt er niets van. Wat betekenen deze woorden? De engel ziet de verwarring van Maria. Hij zegt dat ze niet bang hoeft te zijn en vertelt wat er gaat gebeuren. Maria zal in verwachting raken en een Zoon krijgen. Ze moet Hem Jezus noemen, dat betekent Zaligmaker, want Hij zal Zijn volk redden van de zonde. Haar Kind zal ook de Zoon van God heten. Hij zal Koning zijn op de troon van David. Aan dat Koninkrijk zal geen einde komen.

Maria begrijpt het nog steeds niet.Hoe kan ze een Kind krijgen? Ze is immers nog niet met Jozef getrouwd? De engel antwoordt dat het een wonder is. Jozef zal niet de vader van Jezus zijn. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Maria in verwachting raakt. Bij God is alles mogelijk. Maria kan het wonder niet bevatten,maar God Zelf geeft haar deze boodschap. Ze vertrouwt Hem en gelooft dat het gebeurt zoals Gabriël zegt. “Wat God ook vraagt, ik zal het doen”, is haar antwoord. Dan gaat de engel weg.

Als Lisa’s broertje geboren wordt, ontdekt ze dat hij veel op zijn vader lijkt. Zo vader, zo zoon, zeggen we dan. Dezelfde blauwe ogen, dezelfde kleur haar en precies zo’n kuiltje in z’n kin. Op een nog veel mooiere manier laat de Heere Jezus – als de Zoon van God – ons zien Wie de Vader is. De Heere Jezus is God en was altijd al bij Zijn Vader in de hemel. Maar Hij komt naar de aarde en wordt daar als mens geboren uit Maria. Als mens heeft Hij honger en dorst, is Hij moe en sterft Hij aan het kruis. Als God wordt Hij door mensen aanbeden, kan Hij de zonden vergeven en overwint Hij de dood als Hij opstaat uit het graf. Alleen zó kan Hij als de Zoon van God zondige mensen redden en terugbrengen in het Vaderhuis.

Bijbelteksten

 • Kust de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen.

  Psalm 2:12
 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

  Jesaja 9:5
 • En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

  Mattheüs 3:17
 • Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon;

  Hebreeën 1:1

Heidelbergse Catechismus

In de Heidelbergse Catechismus wordt in zondag 6 uitgelegd wat wij voor Middelaar nodig hebben (een middelaar is een tussenpersoon; Iemand die het goedmaakt tussen God en ons).

Deze Middelaar moet echt God zijn en tegelijk echt mens, maar zonder zonde. Hij moet echt mens zijn, omdat mensen gezondigd hebben en God wil dat een mens de prijs betaalt voor de zonde. Hij moet echt God zijn, omdat Hij dan alleen kracht heeft om de toorn van God tegen de zonde te dragen. Zo’n Middelaar is de Heere Jezus! Hij kan zondaren redden van Gods oordeel en hen het leven geven. In zondag 14 wordt uitgelegd wat het betekent dat Jezus, de Zoon van God, geboren is uit de maagd Maria. Als de eeuwige Zoon van God is en blijft Hij God. Door het werk van de Heilige Geest is Hij mens geworden, precies zoals wij, maar zonder zonden.

Dag 1 Zoon - Kus de Zoon!
Tekst: Psalm 2 | |
1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. 10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. 11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

- Welke namen van de Heere Jezus worden in deze Psalm genoemd? - In Handelingen 13 vers 32 en 33 lees je dat Paulus in zijn toespraak Psalm 2 gebruikt. Lees deze verzen. Wat legt Paulus hier uit? - Als opstandelingen zich overgaven, kusten ze de voeten van hun vijand. In deze Psalm gaat het over de onderwerping aan de Zoon, Jezus Christus (vers 12). Hoe kunnen wij ons aan Hem onderwerpen?

Dag 2 Zoon - Zijn komst voorzegd
Tekst: Jesaja 9:1-6 | |
1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

- Welke namen van de Heere Jezus hoor je in dit gedeelte? - Wat wordt gezegd over de Zoon? - Welke naam vind je erg mooi? Kun je uitleggen waarom? Gebruik deze naam van de Heere Jezus in je gebed.

Dag 3 Zoon - De Zaligmaker
Tekst: Lukas 1:26-38 | |
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

- Wat wordt in dit gedeelte gezegd over de Heere Jezus? (vers 31-33, 35) Wat hoort bij Zijn mens-zijn en wat bij Zijn God-zijn? - Wat doet Maria als ze het moeilijk vindt om het allemaal te geloven? - Vind jij het soms moeilijk om te geloven wat in de Bijbel staat? Hoe ga jij daarmee om?

Dag 4 Zoon - Zoon van de levende God
Tekst: Johannes 6:60-69 | |
60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

- Hoe wordt Jezus genoemd in dit gedeelte? (vers 62 en 69) Wat betekent dat? - Hoe heeft Petrus de Heere Jezus zo leren kennen? (lees ook vers 68) - Lees vers 67. Wat zou jij zeggen als Jezus jou deze vraag zou stellen?

Dag 5 Zoon - De geliefde Zoon
Tekst: Mattheüs 3:13-17 | |
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

- Wat lees je in dit gedeelte over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? - Wat zegt de Vader over de Zoon? (vers 17) - Lees Mattheüs 17:5. Wat zegt God daar tegen jou?

Dag 6 Zoon - De Zoon gedood
Tekst: Mattheüs 21:33-39 | |
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. 34 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. 35 En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. 36 Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 38 Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. 39 Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem.

- Wie is in deze gelijkenis de heer des huizes? Wie zijn de dienstknechten en de landlieden en wie is de zoon? - Wat zegt het over de vader dat hij zijn zoon stuurt? - Wanneer is gebeurd wat Jezus in deze gelijkenis vertelt?

Dag 7 Zoon - God spreekt door de Zoon
Tekst: Hebreeën 1:1-9 | |
1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

- Welke prachtige woorden worden hier over de Zoon gezegd? - In welk vers lees je woorden uit Psalm 2? (zie Bijbelrooster dag 1) - De heerlijkheid van de Zoon is nog groter dan van de engelen (vers 4-8). Wat betekent dat voor je als je daaraan denkt?

De engel komt bij Maria
De engel komt bij Maria Free Bible Images

Het begin van deze platenserie laat het bezoek van Gabriël aan Maria zien. In het vervolg van de platenserie wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

De man in de put Opkijken.nl

Bekijk het verhaal over de man in de put. Doe het samen met een volwassene. Die kan moeilijke woorden in de tekst uitleggen als dat nodig is. Praat met elkaar over de volgende vragen: - Wat vind je mooi in dit verhaal? Waarom? - Jezus als Zoon van God is een Redder zoals geen ander dat kan zijn. Wat zie je daarvan in dit filmpje?

Werkblad: De aankondiging van Jezus’ geboorte

Download het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de aankondiging van Jezus’ geboorte.

Opdracht 1: Op wie lijk je?

 • Kijk eens in de spiegel... op wie lijk je het meeste? Op je vader of op je moeder? Of op allebei?
 • Lees met elkaar Johannes 14:6-11. Op Wie lijkt de Heere Jezus? (vers 9) Wat betekenen deze woorden?
 • Hoe kun jij de Vader leren kennen? (vers 6, 9-11)
 • Ken je kinderen die niet bij hun eigen ouders wonen, maar in een pleeggezin? Wat is een pleegvader?
 • Kun je het voorbeeld van een pleeggezin gebruiken om uit te leggen hoe Jozef als een vader voor Jezus zorgde?

Opdracht 2: Jezus belijden als de Zoon van God

De eerste christenen leefden in het Romeinse keizerrijk. Zij beleden Jezus als de Zoon van God. Daarmee zeiden ze dat de Heere Jezus - en niet de keizer - het voor het zeggen had in hun leven. De keizer accepteerde dat niet en christenen werden daarom hevig vervolgd. In die tijd ontstonden er symbolen die door niet-christenen niet direct als christelijk werden herkend. De christenen zelf wisten wel heel goed wat ermee bedoeld werd. De vis is een voorbeeld van zo’n symbool. Het werd vaak als geheim teken gebruikt. In de catacomben in Rome, waar de vervolgde christenen een schuilplaats hadden, heeft men dit teken meerdere keren ontdekt. Jij hebt het vast ook weleens gezien: op een auto of als hangertje aan een ketting. Bij deze vis hoort het Griekse woord ICHTHUS en dat betekent ‘vis’.

Bron: Wikipedia

 • Download de kleurplaat ICHTHUS op deze pagina. Bekijk de letters van het (Griekse) woord ICHTHUS. Waar zijn deze letters een afkorting van?
 • Kun je uitleggen waarom deze belijdenis voor een christen zo belangrijk is?
 • Kleur de afbeelding en de letters mooi in en hang de plaat op een zichtbare plek in huis.

Verhaal: Moslim en facebookevangelist

Als een moslim christen wordt, is het vaak heel moeilijk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Uit verhalen van moslims horen we dat God hen dat vaak op een heel bijzondere manier duidelijk maakt. Lees het verhaal van Nur Hassan.

Praat samen over de volgende vragen:

 • Weet jij wat een moslim gelooft over Jezus? Je kunt het hier opzoeken.
 • Waarom is het voor een moslim moeilijk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is?
 • Hoe leerde Nur Hassan Jezus kennen als Zoon van God? Wat heeft hij over Hem ontdekt?
 • Wat zijn de gevolgen daarvan in zijn leven?
 • Hoe zou jij reageren als het volgen van de Heere Jezus je zoveel kost?

Knutselen: Lantaarn

Knutsel een mooie lantaarn met daarop twee Bijbelteksten waarin Jezus de Zoon van God genoemd wordt. Download het werkblad en print het uit op stevig papier. Volg de instructies op het werkblad.

Kleurplaten

Download een van de kleurplaten op deze pagina en print deze uit. Kleuren maar!

Bron kleurplaat Johannes 3:16: www.kleurversjes.nl 

Downloads

De aankondiging van de geboorte van Jezus Werkblad Download
ICHTHUS Kleurplaat Download
Lantaarn met bijbelteksten Knutselen Download
De engel komt bij Maria (HSV) Kleurplaat Download
De engel komt bij Maria (SV) Kleurplaat Download
Johannes 3 vers 16 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.