Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Dankbaarheid

Dankbaarheid

Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Echt geloof maakt dankbaar

Jord is jarig en er komen zes vrienden op zijn feestje. Met elkaar hebben ze veel plezier. Ze mogen hun eigen pizza bakken en die daarna lekker opeten. Ze doen fanatiek mee aan de zeskamp en voor de winnaars is er een leuke prijs. Na afloop genieten ze van een ijsje. Aan het einde van de middag brengt de vader van Jord hen thuis. De jongens kruipen snel in de auto. Alleen Boaz niet. Hij rent vlug naar binnen en bedankt de moeder van Jord voor het fijne feest.

In de Bijbel gaat het ook over dankbaarheid en danken. Tien mannen wonen bij elkaar, zonder hun vrouw en kinderen. Ze zijn namelijk ziek. De dorpsbewoners kijken niet naar hen om. Dat durven ze niet, want ze zijn veel te bang dat ze zelf ook ziek worden. Als er wel iemand bij deze mannen in de buurt komt, dan moeten de mannen roepen: ”Onrein! Onrein!” De mannen zijn melaats en hun ziekte is besmettelijk. Er is weinig kans dat ze zullen genezen. De ziekte zal erger worden en tenslotte zullen ze sterven.

In de verte komt een groep mensen aan. Eén van hen is Jezus, de Rabbi uit Nazareth. De melaatse mannen hebben gehoord dat Hij zieken geneest. Dit is hun kans! Ze mogen niet naar de Heere Jezus gaan, want ze zijn onrein. Daarom roepen ze: “Jezus, Meester! Ontferm U over ons.“ Ze vragen eigenlijk: ”Heb medelijden met ons!”

De Heere Jezus ziet en hoort hen. Hij luistert naar iedereen die om hulp roept. Hij zegt: “Ga heen en laat je aan de priester zien.” Dat is vreemd, want naar de priester ga je pas als je genezen bent. Deze mannen zijn nog melaats. Toch gaan ze alle tien naar de priester. Ze doen wat de Jezus zegt. En onderweg gebeurt het wonder: ze genezen. De Heere Jezus is zo machtig dat Hij beter kan maken zonder dat Hij er Zelf bij is. Wat zijn de mannen blij. Ze zijn niet meer ziek, maar helemaal genezen!

Eén van de mannen keert zich om. Hij gaat terug naar de Heere Jezus. Onderweg looft en prijst hij God. Als hij bij Jezus komt, valt hij voor Hem neer op de grond. Hij dankt Hem voor dit wonder. Deze man is een Samaritaan. De Joden kijken op hem neer, zij vinden dat hij niet bij het volk Israël hoort. “Waar zijn de andere negen mannen?”, vraagt Jezus. “Komt alleen deze vreemdeling terug om God de eer te geven?” Tegen de man die voor Hem ligt, zegt Jezus: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.”

Boaz bedankte aan het eind van het feest Jords moeder. Voor het lekkere eten, de gezelligheid en de leuke spelletjes. Als je kijkt naar wat jij allemaal van God krijgt, is er heel veel reden om Hem te danken. Al die zegeningen verdien je niet. Als je ziet dat er bij jou zoveel zonde is en dat God zo goed is, word je verdrietig. Tegelijk komt er diepe dankbaarheid in je hart als je met al je zonden naar de Heere Jezus gaat. Want bij Hem ontdek je dat er vergeving en eeuwig leven is. De Heilige Geest wil je leren om God te danken en dankbaar te leven. Tot eer van God!

Bijbelteksten

 • Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van de HEERE aanroepen.

  Psalm 116:17
 • Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

  1 Thessalonicensen 5:18
 • Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

  Jesaja 12:4
 • De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.

  Openbaring 7:12b

Heidelbergse Catechismus

In zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over dankbaarheid. Als je uit genade door Christus gered bent, gaat de Heilige Geest ook je leven veranderen: je gaat steeds meer op de Heere Jezus lijken. Als je Gods genade en vergeving kent, wil je Hem daarvoor met je hele leven danken en prijzen (vraag en antwoord 86). Als je zonder God en in ondankbaarheid blijft doorleven, hoor je niet bij het Koninkrijk van God (vraag en antwoord 87).

Een leven van dankbaarheid is een leven naar Gods wil. Wat God wil, lezen we in Zijn wet, de tien geboden van God (zondag 34). Omdat je die uit jezelf nooit kunt houden, heb je de hulp en kracht van God nodig. Een leven van dankbaarheid is daarom vooral een biddend leven. Je bidt om de Heilige Geest. In Zondag 45 (vraag en antwoord 116) lees je dat bidden de belangrijkste manier is om je dankbaarheid aan God te laten zien.

Dag 1 Dankbaarheid - Een danklied zingen
Tekst: Psalm 116 | |
1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. 2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. 3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. 4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel! 5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. 6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. 7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. 8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. 9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden. 10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ík ben zeer verdrukt geweest. 11 Ík zei, in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars. 12 Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees? 13 Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen. 14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen. 16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt. 17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van de HEERE aanroepen. 18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk, 19 in de voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja!

- Waarvoor dankt de dichter van deze Psalm de HEERE? (vers 1-8) - Waar gaat hij de HEERE danken? (ver 14, 18, 19) - Waar werd bij jullie afgelopen zondag in de kerk voor gedankt? - Zing met elkaar dit danklied maar!

Dag 2 Dankbaarheid - Een dankoffer brengen
Tekst: Leviticus 3:1-5 | |
1 Als iemands offergave een dankoffer is, als wat hij aanbiedt van de runderen is, of het nu een mannetje of een vrouwtje is: zonder enig gebrek moet hij het voor het aangezicht van de HEERE aanbieden. 2 Dan moet hij zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent van ontmoeting. En de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed rondom op het altaar sprenkelen. 3 Daarna moet hij van het dankoffer het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, als vuuroffer aan de HEERE aanbieden, 4 en ook de beide nieren met het vet dat eraan vastzit, tegen de lendenen aan, en het net over de lever, dat hij tegelijk met de nieren verwijderen moet. 5 De zonen van Aäron moeten dat dan op het altaar in rook laten opgaan, met het brandoffer dat op het hout op het vuur ligt. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.

- Welke dieren werden gebruikt voor een dankoffer? - Waarom brengen wij geen dierenoffers meer? - Hoe kun jij nu God danken? Lees ook Hebreeën 13:15.

Dag 3 Dankbaarheid - Dankbaar geven
Tekst: 1 Kronieken 29:10-19 | |
10 Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David zei: Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 11 Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. 12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. 13 Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam. 14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven. 15 Want wij zijn vreemdelingen voor Uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde, en er is geen hoop. 16 HEERE, onze God, heel deze overvloed die wij gereedgemaakt hebben om voor U een huis te bouwen, voor Uw heilige Naam, dat is van Uw hand; het is alles van U. 17 En ik weet, mijn God, dat U het hart beproeft, en dat U behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde gezien dat Uw volk dat hier gevonden wordt, het U vrijwillig gegeven heeft. 18 HEERE, God van onze vaderen Abraham, Izak en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van Uw volk en richt hun hart tot U. 19 En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om Uw geboden, Uw getuigenissen en Uw verordeningen in acht te nemen, om alles te doen en dit bouwwerk, waarvoor ik een voorraad gereedgemaakt heb, te bouwen.

- Hoe merk je in deze verzen dat David dankbaar is? - Waar dankt David voor? (vers 13 en 14) - Wat hebben een collectebus en de collectezak met dankbaarheid te maken?

Dag 4 Dankbaarheid - Danken voor genezing
Tekst: Lukas 17:11-19 | |
11 En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. 12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

- Waaraan kun je merken dat de genezen man dankbaar is? (vers 15 en 16) - Wat is nodig om écht dankbaar te zijn? (vers 19) - Kunnen mensen om je heen merken dat jij dankbaar bent? Hoe?

Dag 5 Dankbaarheid - Danken in de gevangenis
Tekst: Handelingen 5:12-18, 41-42 | |
12 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. 13 En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. 14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. 17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. 41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. 42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.

- Wat gebeurt er met de apostelen? - Wat is hun reactie? (vers 41 en 42) - Hoe kun je blij zijn en God danken, zelfs in deze omstandigheden?

Dag 6 Dankbaarheid - De God van Israël danken
Tekst: Lukas 1:67-75 | |
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, 73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.

- Waar dankt Zacharias voor? (vers 68 en 69) - Wat bedoelt hij daarmee? - Hoe kunnen wij God daarvoor danken? (vers 74-75) Kun je daar voorbeelden bij bedenken?

Dag 7 Dankbaarheid - Danken in de hemel
Tekst: Openbaring 7:9-17 | |
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

- Wie ziet Johannes in dit visioen? (vers 9) - Waarom danken ze God? Komt er een keer een einde aan die dankbaarheid, denk je? - Waar wil jij God voor danken als je deze verzen leest?

Neem mijn leven
Tien melaatsen
Voor Uw liefde Heere Jezus
Genezing van tien melaatsen
Genezing van tien melaatsen Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platen wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

Spreuk
Spreuk Opkijken

Stel je voor dat dit zou gebeuren... - Wat zou jij dan vandaag hebben en wat niet? - Waar dank jij de Heere God iedere dag voor? - En... waarvoor dank je niet? Hoe komt dat?

Werkblad: Tien melaatsen genezen

Download het werkblad op deze pagina. Maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van de genezing van de tien melaatsen.

Opdracht 1: Tel je zegeningen...

Pak een groot vel papier en hang dat op de muur. Schrijf aan het einde van iedere dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Dat kunnen grote dingen zijn, maar ook dingen die misschien heel klein of onbelangrijk lijken. Je kunt ook plaatjes knippen uit folders of tijdschriften en deze opplakken. Dank de Heere voor deze zegeningen!

Opdracht 2: Danken en delen

Zoek in de Bijbel 2 Korinthe 9:6-15 op.

 • Waar dankt Paulus voor? (vers 15)
 • Hoe denk jij over dit kostbaarste Geschenk van God?
 • Paulus schrijft in deze brief over een collecte. Wat hebben dankbaarheid en een collecte met elkaar te maken?
 • Als je bedenkt wat jij allemaal van God krijgt, wat zou jij dan willen delen? Denk bijvoorbeeld aan geld, tijd, spullen of iets anders.
 • Kies een moment om dankbaar te delen van alles wat jij hebt gekregen!

Verhaal: Danken voor vlooien

Corrie Ten Boom (1892-1982) was een Nederlandse verzetsstrijder en evangeliste. Ze woonde tijdens de oorlog in de Haagse Barteljorisstraat boven de horlogewinkel van haar vader. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood de familie Ten Boom onderdak aan een Joods gezin en diverse andere onderduikers. Op 28 februari werden ze verraden, overvallen en gearresteerd. De vader van Corrie, Casper Ten Boom, overleed in de gevangenis in Scheveningen. Corrie kwam samen met haar zus Betsie in Ravensbrück terecht. Betsie overleed daar op 14 december 1944. Corrie zelf kwam enkele dagen later vrij. Later bleek dat dat een vergissing was. Na de oorlog reisde Corrie de wereld over om haar verhaal te vertellen, maar vooral ook te vertellen over de liefde en vergeving van God. Ze schonk vergeving aan de man die hen verraden had en aan een van de kampbewaarders uit Ravensbrück.
Het verhaal over haar leven kun je lezen in het boek 'De Schuilplaats'. Een verhaal over moed, geloofsvertrouwen, vergeving en liefde.

Het vertrouwen op God komt op een bijzondere manier naar voren in wat Corrie vertelt over de eerste nacht in de barakken van Ravensbrück. Ze lagen met heel veel vrouwen opeengepakt op houten stapelbedden van drie verdiepingen hoog. Het was er verstikkend heet en het krioelde van de vlooien. Corrie vroeg zich hoe ze hier ooit kon overleven. En toen herinnerde haar zus Betsie zich de tekst die ze eerder die dag had gelezen: “Dankt God in alles!” (1 Thess. 5:18) “Dat is het Corrie, dat is Zijn antwoord! Dankt God in alles! We moeten God danken voor elk nieuw ding in deze barak.” En ze begon: “Dank U dat we hier samen mogen zijn, dank U voor de Bijbel die we mogen hebben.” En Corrie zei haar na: “Dank U Heere, dat we hier samen mogen zijn, dank U voor de Bijbel.” Betsie bad verder: “Dank U voor de overvolle bezetting. Omdat we met zoveel zijn, kunnen ook velen het evangelie horen.” Met wat aarzeling zei Corrie haar na: “Dank U Heere, voor deze opeengepakte, samengeperste mensenmassa.” Betsie vervolgde: “Dank U voor de vlooien…” De vlooien! Dat was teveel voor Corrie. “Betsie, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk te danken voor de vlooien.” “Maar dat staat er wel”, antwoordde Betsie, “er staat niet: dankt God voor de fijne dingen, er staat: dankt God in alles!” Corrie dankte met haar zus mee, hoewel ze het voor het eerst niet met haar eens was. Maar een tijd later bleek dat de bewakers juist door de vlooien niet in de slaapbarak durfden te komen. Daardoor konden Betsie en Corrie met heel veel vrouwen in de slaapbarak ongestoord Bijbelstudie doen. Velen van hen leerden daardoor de Heere Jezus kennen als hun Zaligmaker. God gebruikte de vlooien om hen te beschermen!
(Bron: Corrie ten Boom - De schuilplaats)

 • Wat is jouw reactie als je dit leest? Praat met elkaar eens over dit verhaal.
 • Wat leer je van dit verhaal over dankbaarheid?
 • Hoe kun je God danken in alles? Vind je dat moeilijk?

Verder aan de slag

Op internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites verschillende ideeën vinden:

Downloads

Tien melaatsen genezen Werkblad Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.