Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gods dag eren

Gods dag eren

De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te dienen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een speciale dag voor God

Wat vind jij van de zondag? Een vervelende dag? Dan mag je heel veel dingen niet en je moet naar de kerk. Of vind je het juist een fijne dag, een feestdag? Er is wat lekkers bij de koffie. Je hebt vrij van school. Er is tijd om met elkaar te praten, een spelletje te doen of om te lezen. En het belangrijkste: je mag vandaag naar de kerk om daar over de Heere God te horen.

In de tijd van de Bijbel is de rustdag de zevende dag van de week. Die dag wordt de sabbat genoemd. Joden gaan op die dag naar de synagoge. De synagoge lijkt op onze kerk. De Joden zingen, bidden en lezen uit de boekrollen van de wet, de profeten en de psalmen. Er is ook iemand die de woorden van God uitlegt, net als bij ons de dominee.
Als Jezus in de synagoge is, geeft Hij vaak uitleg bij de lezing uit de boekrollen. Dat gebeurt ook op deze sabbat. Plotseling ziet Hij een zieke vrouw. Ze is volledig kromgegroeid. Ze kan alleen maar naar beneden kijken en niet meer rechtop staan. Dat is al jaren zo.
Jezus roept haar bij Zich en zegt tegen haar: “Vrouw, u bent verlost van uw ziekte.” Dan legt Hij Zijn handen op haar en het wonder gebeurt: de vrouw kan weer rechtop staan! Wat is ze blij. Ze prijst en looft de Heere God.
Maar niet iedereen is blij. Het hoofd van de synagoge is boos. Hoe durft Jezus iemand te genezen op de sabbat! Dan werk je toch niet! Dat zegt hij ook tegen de mensen in de synagoge: “Er zijn zes dagen waarop je mag werken. Kom op één van die dagen en laat je genezen, maar niet op de sabbat.” De vrouw die net nog zo blij was, schrikt. Heeft ze iets verkeerd gedaan?
De Heere Jezus neemt het Zelf voor haar op. “Huichelaar”, zegt Hij, “je maakt op de sabbat je os of je ezel toch ook los, zodat hij kan drinken? Zou Ik dan vandaag deze vrouw niet losmaken, die al achttien jaar lang gebonden is door de satan?”
Iedereen hoort dat. De sabbat is een dag om goed te doen. Goed te zijn voor je dieren, maar vooral ook om goed te zijn voor je naaste.

Wij vieren geen sabbat. Onze rustdag is de eerste dag van de week, de zondag. Dat is de dag dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan. Eigenlijk is het elke zondag een beetje Pasen. De zondag is een speciale dag die God geeft om Hem te dienen. Daarom noemen we deze dag Gods dag. Zoals de Heere Jezus elke sabbat naar de synagoge ging, gaan wij elke zondag naar de kerk. Want op die plek wil Hij jou ontmoeten en mag jij Hem eren.
In de kerk lezen we in het Woord van God, de Bijbel. We bidden en zingen tot eer van God. De dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel. Hij legt de tekst uit en vertelt wat die woorden voor ons leven betekenen. Voordat je naar huis gaat, krijg je de zegen van de HEERE mee. Wat is het goed om elke zondag in het huis van God te zijn.
God geeft één dag in de week waarop we mogen uitrusten van ons werk en we Hem mogen ontmoeten. God weet precies wat we nodig hebben. Wat is Hij goed voor ons!

Bijbelteksten

 • 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

  Exodus 20:8 en 11
 • 12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

  Deuteronomium 5:12 en 15
 • 5 En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat?

  Lukas 14:5
 • 8 Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

  Mattheüs 12:8

Heidelbergse Catechismus

In zondag 38 gaat het over het vierde gebod, het vieren van de rustdag.

De catechismus legt uit dat God die dag geeft om de zondagse kerkdiensten trouw te bezoeken. Daar horen we Gods Woord en vieren we de sacramenten. We bidden en geven ons geld in de collectes voor mensen die veel minder hebben dan wij. Daarnaast legt de catechismus uit wat het vierde gebod nog meer betekent. God wil dat wij iedere dag rusten van het doen van zonden. Dat we God door Zijn Heilige Geest in ons laten werken. Als dat gebeurt, merken we in dit leven al iets van de hemelse rust. De wekelijkse rustdag helpt ons om daaraan te denken.

Dag 1 Gods dag eren - Rust na de schepping
Tekst: Exodus 20:8 -11 | |
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

- Wat wil God dat de Israëlieten wel en niet doen op de sabbat? - Waarom is de sabbat volgens vers 11 een speciale dag? - Wat betekent het om de dag van God te ‘heiligen’? Hoe doe je dat?

Dag 2 Gods dag eren - Bevrijding uit de slavernij
Tekst: Deuteronomium 5:12-15 | |
12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. 15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

- Wie moeten er allemaal rusten van hun werk op de sabbat? - Welke reden wordt in vers 15 gegeven om de sabbat te houden? - De sabbat is rustdag en bevrijdingsdag tegelijk. Leg dat eens uit!

Dag 3 Gods dag eren - Dag van de opstanding!
Tekst: Lukas 24:1-12 | |
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. 5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. 9 En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. 10 En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 12 Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.

- Wat gebeurde er op de eerste dag van de week? - Hoe merk je nu dat die dag voor christenen een heel belangrijke dag is? - Zondag is opstandingsdag. Hoe kun je daaraan denken?

Dag 4 Gods dag eren - Zing een lied voor de HEERE!
Tekst: Psalm 92 | |
1 Een psalm, een lied, op de sabbatdag. 2 Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; 3 in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, 4 op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. 5 Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. 6 HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten. 7 Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet: 8 wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden! 9 Maar U bent de Allerhoogste, voor eeuwig de HEERE. 10 Want zie, Uw vijanden, HEERE, want zie, Uw vijanden zullen omkomen; allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden. 11 Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie overgoten. 12 Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden; mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. 13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. 15 In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, 16 om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

- Wanneer mag je de naam van de HEERE loven? (vers 3) - Waarom wordt God geprezen in deze psalm? (vers 3, 6, 9, 11, 16) - Hoe kun jij op de zondag Gods naam loven? Kies een mooie psalm of een mooi lied uit om dat te doen. Welke muziekinstrumenten kun je daarbij gebruiken?

Dag 5 Gods dag eren - Werken van barmhartigheid
Tekst: Lukas 13:10-17 | |
10 En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. 11 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 13 En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. 14 En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. 15 De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? 17 En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.

- Wat doet de Heere Jezus op deze sabbat? - Wat bedoelt Jezus met het voorbeeld van de os en de ezel? - Jezus doet ‘werken van barmhartigheid’. Welke voorbeelden uit onze tijd kun je daarbij bedenken? Bid op zondag eens voor alle mensen die dat werk mogen doen!

Dag 6 Gods dag eren - Vol liefde de Heere dienen
Tekst: Jesaja 58:1-14 | |
1 Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. 2 Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij Mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, 3 terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. 4 Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. 5 Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? 6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. 9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; 10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. 11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. 12 En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. 13 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 14 dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

- Dit is niet een heel gemakkelijk gedeelte. Het volk Israël denkt zich keurig aan Gods wetten te houden. Maar God zegt dat ze schijnheilig zijn. Wat doet het volk op de sabbat? (vers 13) - Wat is een ‘verlustiging’ (vers 13). Wanneer wordt de sabbat dat? - Kun je op zondag bezig zijn om vooral je eigen zin te doen? Hoe vier je de zondag als feestdag voor God?

Dag 7 Gods dag eren - Samenkomen als gemeente
Tekst: Handelingen 20:7 en 1 Korinthe 16:1-3 | |
7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. 1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb: 2 Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben. 3 En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om uw gave naar Jeruzalem over te brengen.

- Wat deden de christenen in de vroegchristelijke kerk op de eerste dag van de week? - Welke onderdelen herken je in onze zondagse erediensten? - Waarom komen wij op zondag samen als gemeente? Lees hierbij ook zondag 38 uit de Heidelbergse Catechismus.

Heere Jezus, om Uw Woord
Zing de Heere een nieuw lied
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Wat gebeurt er in een kerkdienst? Kits Christelijk kinderblad

Het stil gebed, de collecte, zingen, bidden, de preek… In een kerkdienst gebeurt heel veel. Weet jij wat het allemaal betekent of waarom we het zo doen? In dit filmpje wordt dat uitgelegd. - Zijn er nog onderdelen van de kerkdienst die jij niet begrijpt? Aan wie zou je om uitleg kunnen vragen?

Eric Liddell - hardloper voor God Dick Baarssen

Eric Liddell was hardloper en christen. Hij maakte een opvallende keuze toen hij een belangrijke wedstrijd had op zondag. - Welke keuze maakte Eric? - Hoe zegende God die keuze?

Sabbat vieren pegovideo

Kijk hoe een Joods gezin de sabbat viert. Welke verschillen zijn er met hoe jij de zondag viert? Wat vind je mooi of leerzaam aan het vieren van de sabbat?

Opdracht 1: Jezus en de sabbat

Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je wat Jezus op de sabbat deed. Zoek de volgende bijbelgedeelten op en beantwoord de vragen hieronder: Lukas 4:16-30; Markus 1:21-31; Lukas 6:1-5; Mattheüs 12:9-14; Johannes 5:1-18; Johannes 9:1-34.

Verdeel het papier in twee kolommen:

 1. Wat doet Jezus op de sabbat?
 2. Wat is de reactie van de omgeving?

Wat leer je van deze Bijbelgedeelten over de invulling van de rustdag die God geeft?

Opdracht 2: Woordweb

Schrijf het woord ‘zondag’ op een groot vel papier. Schrijf daaromheen wat volgens jou bij de zondag hoort. Praat met elkaar over de volgende vragen:

 • Wat vind je ervan dat God een speciale dag geeft die voor Hem bedoeld is?
 • Hoe ziet een zondag er bij jullie thuis uit?
 • Hoe kun je merken dat het een feestdag is?
 • Waarom ga je op zondag naar de kerk?
 • Wat vind jij fijn aan de kerkdienst?
 • Zijn er dingen die je moeilijk vind in de kerkdienst? Welke?

Tijdens de kerkdienst

In ‘Mijn meeschrijfboek’ kun je opschrijven waar de preek over gaat. Het helpt je om goed te luisteren naar de preek en er later thuis over verder te praten.

Downloads

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.