Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Wedergeboorte

Wedergeboorte

Wedergeboorte is het begin van het nieuwe leven met de Heere dat de Heilige Geest in je hart werkt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Nieuw leven

Heb je de tuin in de winter weleens goed bekeken? De meeste planten zijn dood en de bladeren afgestorven. Er zit geen leven meer in. Wat een verandering als het lente wordt! Takken lopen uit. Er komen nieuwe knoppen met groene puntjes waar bladeren uit groeien. Gods schepping komt opnieuw tot leven. Dat is precies wat er gebeurt in de wedergeboorte.

Midden in de nacht komt Nicodemus bij Jezus om met Hem te praten. Nicodemus is een geleerde man die veel weet van Gods wetten. Als je goed je best doet om die te houden, word je vanzelf een beter mens, denkt hij. Maar van wat hij nu hoort, begrijpt hij niets. “Om in het Koninkrijk van God te komen, moet je opnieuw geboren worden. Alleen dan is God blij met je”, zegt Jezus. “Als je niet nieuw wordt, kun je het Koninkrijk van God beslist niet binnengaan.” “Onmogelijk”, reageert Nicodemus. “Ik kan niet zo nieuw worden als een baby.”

Jezus zegt dat je nieuw moet worden. Zoals je nu bent, pas je niet bij God. Op je armen of je benen zit misschien een litteken. Dat gaat nooit meer weg. Maar met je gedachten, je karakter en je hart is het veel erger. Die zijn zó aan de zonde gewend geraakt dat je niet kunt ophouden met zondigen. Heb je weleens geprobeerd om een hele dag niets verkeerd te doen? Of een week? En om God echt lief te hebben met je hele hart en evenveel van andere kinderen te houden als van jezelf? Juist dan merk je dat je niet zomaar veranderen kunt.

Toch is er een oplossing. Er is een manier waarop je weer bij God kunt horen. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Dat heeft niets te maken met hoe je nu bent. Ook niet met goed je best doen. Het is een nieuw leven dat van God komt. Je kunt het niet aan de buitenkant zien. Maar je kunt wel merken dat er iets is veranderd. Het is net als de wind die waait. Je ziet niet waar die begint en je kunt hem niet tegenhouden. Maar je hoort het geluid en je ziet de blaadjes aan de bomen bewegen.

God werkt dat nieuwe leven door de Heilige Geest. Die gebruikt het Woord van God om je hart en je leven nieuw te maken. Je gaat anders denken over God en over jezelf. Je ontdekt dat je een Redder nodig hebt, omdat je leven in gevaar is. Je vertrouwt op de Heere Jezus, Die de straf voor de zonden aan het kruis droeg en al jouw zonden wil vergeven. Er komt liefde in je hart voor God en voor de mensen om je heen. Dat merken anderen ook. Denk maar aan Nicodemus. Deze nacht komt hij nog in het geheim naar Jezus toe. Maar als Jezus aan het kruis gestorven is, legt hij Jezus’ lichaam in een graf. Dan zien ook anderen dat Nicodemus veel van zijn Meester houdt.

Als je in de lente de natuur tot leven ziet komen, zie je de Schepper aan het werk. Hij laat ieder jaar zien dat Hij machtig is om van dood levend te maken. Zo wil Hij door de Heilige Geest ook jouw leven helemaal nieuw maken. Bid om de Heilige Geest. De Vader wil Die geven aan ieder die Hem daarom vraagt!

Bijbelteksten

 • Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

  Ezechiël 36:26
 • Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

  Johannes 3:3
 • U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

  1 Petrus 1:23
 • Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

  1 Johannes 5:1

Heidelbergse Catechismus

In zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd: zijn wij zo zondig geworden dat we helemaal niets meer kunnen doen waardoor het weer goed komt met God en alleen maar voor het kwade kiezen? Het antwoord vertelt dat het alleen weer goed kan komen als we door de Heilige Geest van God wedergeboren worden.

In zondag 27 wordt uitgelegd waarom de Bijbel de doop het bad van de wedergeboorte noemt. Het is niet zo dat je door de doop wedergeboren bent. Alleen het bloed van de Heere Jezus en de Heilige Geest reinigen van alle zonden. Maar het water van de doop (het bad) beeldt die reiniging uit en onderstreept dat het écht waar is wat God belooft.

Dag 1 Wedergeboorte - Jezus spreekt over een nieuwe geboorte
Tekst: Johannes 3:1-15 | |
1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

- Waarom is het zo belangrijk dat je opnieuw geboren wordt? (vers 3) - Wie zorgt er voor dat nieuwe leven en met welk voorbeeld legt Jezus het uit? (vers 5-8) - Hoe kun jij dat nieuwe leven ontvangen? (vers 14-15)

Dag 2 Wedergeboorte - Belofte
Tekst: Ezechiël 36:16-27 | |
16 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 17 Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. 18 Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. 19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. 20 Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. 21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. 22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

- Wat belooft God in vers 26 en 27? - Wat is het verschil tussen een hart van steen en een hart van vlees? Wat hoort er bij een stenen hart en wat bij een vlezen hart als je vers 27 leest? Bekijk ook de verwerking 'steen of spons' op het tabblad 'Verwerking'. - God wil doen wat Hij belooft! Gebruik vers 26 en 27 als je bidt.

Dag 3 Wedergeboorte - Doop en wedergeboorte
Tekst: Titus 3:1-7 | |
1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, 2 dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. 3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

- Waardoor worden zondaren niet gered? Waardoor wel? (vers 5) - Met het bad van de wedergeboorte wordt de doop bedoeld. Hoe laat God in de doop iets zien van de wedergeboorte? - Wat betekent dat voor jou?

Dag 4 Wedergeboorte - Dat verandert je leven!
Tekst: Johannes 19:38-42 | |
38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van ​Jezus​ was (maar in het geheim, uit vrees voor de ​Joden) aan ​Pilatus​ het lichaam van ​Jezus​ te mogen wegnemen; en ​Pilatus​ stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van ​Jezus​ weg. 39 En Nicodemus (die eerst 's nachts naar ​Jezus​ toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van ​mirre​ en ​aloë​ mee, ongeveer honderd ​pond. 40 Zij namen dan het lichaam van ​Jezus​ en wikkelden het in ​linnen​ doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de ​Joden​ is bij het ​begraven. 41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw ​graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42 Daar nu legden zij ​Jezus​ vanwege de voorbereiding van de ​Joden, omdat het ​graf​ dichtbij was.

- Wat doet Nicodemus als Jezus gestorven is? - Hoe merk je hier dat Nicodemus’ leven veranderd is? (vergelijk Johannes 3:1) - Hoe verandert je leven als de Heilige Geest een nieuw leven geeft?

Dag 5 Wedergeboorte - Een geschenk
Tekst: 1 Petrus 1:3-12 | |
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

- Waar dankt Petrus voor? (vers 3) - Hoe komen de gelovigen aan die nieuwe geboorte en wat is het gevolg ervan? (vers 3-4) - Hoe kun je vol vreugde zijn, terwijl je moet lijden omdat je in de Heere Jezus gelooft? (vers 6)

Dag 6 Wedergeboorte - Door het Woord
Tekst: 1 Petrus 1:22-25 | |
22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een ​rein​ ​hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

- Wat is ‘onvergankelijk zaad’? (vers 23) - Wat heeft het Woord van God met wedergeboorte te maken? - Wat wil het Woord van God in jouw leven doen?

Dag 7 Wedergeboorte - De vrucht ervan
Tekst: 1 Johannes 5:1-5 | |
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

- Het woord wedergeboorte lees je hier niet. Toch gaat het daar wel over. Welke woorden worden ervoor gebruikt? - Hoe kun je merken dat iemand wedergeboren is? In elk vers wordt iets genoemd. - Heb jij de Heere God lief? Waaraan kun je dat in jouw leven merken?

Eens was ik een vreemd'ling
Genade groot
Nicodemus komt bij Jezus
Nicodemus komt bij Jezus Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis afgebeeld die bij de uitleg van het kernwoord verteld wordt. Op deze platen wordt ook de Heere Jezus afgebeeld.

Van rups tot vlinder Diana

Bekijk de prachtige beelden die laten zien wat er met een rups gebeurt. Bespreek met elkaar wat dit te maken heeft met wedergeboorte.

Werkbladen: Nicodemus

Download de werkbladen hiernaast. Maak de verwerkingsopdrachten over het gesprek met Nicodemus.

Opdracht 1: Wedergeboorte en de natuur

Kijk het filmpje ‘van rups tot vlinder’. Bedenk verschillende andere beelden uit de schepping die met nieuw leven te maken hebben. Zoek hier plaatjes bij en maak er een collage van. Wat vertellen deze beelden je over de wedergeboorte? Schrijf dat erbij.

Opdracht 2: Steen of spons

Deze verwerking kun je gebruiken bij dag 2 van het Bijbelleesrooster.

 • Nodig: afwasteil, spons, baksteen, kan met water
 • Leg de baksteen in de afwasteil en giet er water overheen. Kijk wat er gebeurt. Een stenen hart is als de steen in de teil: hard, ongevoelig, er dringt niets in door.
 • Maak de teil leeg en leg er een droge spons in. Giet er water overheen. Kijk wat er gebeurt. Een vlezen hart – dat God wil geven – is als de spons: zacht, gevoelig, het zuigt het Woord van God op als een spons.

Verhaal: Een ander hart

Toradja’s (een bevolkingsgroep in Indonesië) houden van verhalen. Een Bijbelvertaler vertelt hen op een dag het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De gewonde man is een Toradja, die door zijn stamleden in de steek wordt gelaten. De barmhartige Samaritaan is een lid van een vijandige stam. Als hij klaar is met vertellen, blijft het heel lang stil. Het stamhoofd zegt “Dat verhaal uit het Boek klopt niet. Ik zal je vertellen hoe het is gegaan.”

De Toradja vertelt. Het verhaal is helemaal hetzelfde, tot hij bij het slot komt. De man van de vijandige stam springt van zijn ezel, grijpt zijn zwaard en doodt zijn vijand. De mensen beginnen te klappen. Ja, zo is het gebeurd! De Bijbelvertaler schudt zijn hoofd: “Nee, de God van de Bijbel wil dat we onze vijanden liefhebben.”
Na een lange stilte, zegt de Toradja: “Maar dat kunnen we niet. Dan moet God ons een ander hart geven.”

 • Waardoor voelt de Toradja dat hij een ander hart nodig heeft?
 • Kun je uitleggen wat hij bedoelt?
 • Wat heeft dit te maken met wedergeboorte?

Downloads

Jezus in gesprek met Nicodemus Werkblad Download
Nicodemus bij de begrafenis van Jezus Werkblad Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.