Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Niet doodslaan

Niet doodslaan

De Heere wil niet dat mensen elkaar kwaad doen. Elkaar doden mag al helemaal niet. Want het leven is een geschenk van God.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Heb je vijand lief!

Rens is jaloers op zijn klasgenoot Mark. In alles is hij beter dan Rens. Zelfs met voetballen weet hij altijd te scoren! En dan gebeurt het, in de pauze op het schoolplein. Tijdens een potje voetbal steekt Rens opeens zijn been uit, waardoor Mark hard op de grond valt. Wat doet dat pijn! Mark is heel boos.

In de Bijbel lees je wat God hiervan vindt. In de 10 geboden zegt God dat we niet mogen doodslaan. Elkaar pijn doen heeft daar alles mee te maken. De Heere Jezus legt uit dat God ook niet wil dat we iemand kwaad doen met onze woorden of in onze gedachten.

In Genesis lezen we over de allereerste moord op aarde. De twee zonen van Adam en Eva heten Kaïn en Abel. Kaïn is landbouwer en Abel is schaapherder. Op een dag brengen de twee broers een offer aan God. Kaïn legt de beste vruchten van het land op het altaar. Abel kiest het beste lam van zijn kudde uit. Toch is er een verschil. Kaïn brengt het offer, omdat Hij graag wil dat God hem goed vindt. Abel offert omdat hij van God houdt. God neemt het offer van Kaïn niet aan, maar Hij is blij met het offer van Abel.

Kaïn is daar verschrikkelijk boos om. God waarschuwt Kaïn dat die boosheid hem snel tot zonde brengt. Als Abel en Kaïn even later met elkaar praten, slaat Kaïn Abel dood... God komt bij Kaïn met een vraag: “Waar is Abel, je broer?” Boos antwoordt Kaïn: “Ik weet het niet. Moet ik soms op mijn broer passen?” Maar God weet alles. Hij zag wat er gebeurde. Hij zegt dat het bloed van Abel om straf roept. Kaïn moet zijn leven lang zwerven.

Het bloed van Abel roept om wraak en straf. In de Bijbel gaat het ook over ander bloed. Het bloed van de Heere Jezus vertelt ons dat er vergeving is. Zijn bloed reinigt van alle zonden, zelfs de zonde van moord!

Wat moet ik doen als iemand mij heel boos maakt, zoals Rens bij Mark deed? Jezus zegt: “Heb je vijand lief, zegen wie jou vervloekt, doe goed aan wie jou haat en bid voor wie jou beledigt’. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. Maar het kan echt, door het werk van de Heilige Geest. Als Zijn liefde in je hart komt, ga je op Jezus lijken.

Bijbelteksten

 • Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

  Genesis 9:6
 • U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

  Mattheüs 5:21-22
 • Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

  1 Johannes 3:11-12
 • Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.

  Mattheüs 5:44

Heidelbergse Catechismus

In Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgelegd dat de Heere God niet alleen wil dat we anderen niet doden.

Als we met gedachten, woorden of gebaren iemand anders kwaad doen, is dat ook zonde. God wil dat we andere mensen liefhebben, zelfs als het onze vijanden zijn.

Dag 1 Niet doodslaan - Gods beeld
Tekst: Genesis 9:1-6 | |
1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! 2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. 3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. 4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. 5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. 6 Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

Waarom vindt God het zo erg als mensen elkaar doden?

Dag 2 Niet doodslaan - De eerste moord
Tekst: Genesis 4:1-11 | |
1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. 3 En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. 4 Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, 5 maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. 6 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? 7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. 8 En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. 9 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? 10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. 11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.

Wat zegt God tegen Kaïn voordat hij zijn broer doodt? Wat betekent dat?

Dag 3 Niet doodslaan - Je hart
Tekst: 1 Johannes 3:11-16 | |
11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

Bij ‘niet doodslaan’ gaat het ook over haat. Wanneer haat je iemand? Wat zegt vers 15 daarover?

Dag 4 Niet doodslaan - Je vijand helpen
Tekst: Exodus 23:1-5 | |
1 U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. 2 U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. 3 U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. 4 Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. 5 Wanneer u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen.

Welk voorbeeld geeft Mozes om hulp te bieden aan een vijand? Heb jij ook wel eens iemand geholpen die je niet zo aardig vond?

Dag 5 Niet doodslaan - Je vijand liefhebben
Tekst: Mattheüs 5:43-48 | |
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Wat zegt de Heere Jezus over hoe je met vijanden moet omgaan? Hoe deed Hij dat Zelf?

Dag 6 Niet doodslaan - Je naaste liefhebben
Tekst: Romeinen 13:8-14 | |
8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. 11 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Hoe kun je je een ander net zo lief hebben als jezelf?

Dag 7 Niet doodslaan - Jezus’ Naam belijden
Tekst: Mattheüs 26:47-56 | |
47 En terwijl Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam er aan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. 48 Hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: Degene Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem. 49 En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: Gegroet, Rabbi! En hij kuste Hem. 50 Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. 51 En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 52 Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? 54 Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? 55 Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: Bent u er met zwaarden en stokken opuit gegaan als tegen een misdadiger om Mij te vangen? Dagelijks zat Ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt Mij niet gegrepen, 56 maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen Hem en vluchtten.

Wat doet Jezus voor Zijn vijanden? Wat leer je van Hem?

Al sprak ik met een mensentong
Kaïn en Abel
Kaïn en Abel Free Bible Images

In deze platenserie wordt de geschiedenis van Kaïn en Abel afgebeeld.

Heb je vijanden lief SDOK

Sommige beelden in dit filmpje zijn heftig. Kijk dit filmpje samen met een volwassene. Het zesde gebod roept je op om je vijanden lief te hebben. De Heere Jezus wil dat je de ander vergeeft die jou kwaad aandoet. Habila uit Nigeria heeft die belangrijke les geleerd en wil die graag aan jou doorgeven.

Opdracht 1: Gods liefde verdrijft onze haat

Doe plastic (speelgoed)fruit in een glazen kan. Zet daarna de kan onder de kraan en vul deze met water. Wat gebeurt er met het fruit?

Om met elkaar te bespreken:
De kan staat symbool voor je hart. Met het fruit worden de zonden (tegen het 6e gebod) bedoeld, die in ons hart wonen: wrok, woede, haat, ruzie, pesten, vechten. De Bijbel roept op om die zonden ‘af te leggen’ (Efeze 4 vers 25-32). Dat kan alleen als iets anders ons hart vervult: de liefde van de Heere Jezus en Zijn vergeving. Dat laat het water in de kan zien: als de liefde van de Heere Jezus ons hart vervult, is er geen ruimte voor de zonde!

Opdracht 2: Woorden van liefde

Schrijf de namen van alle aanwezige gezinsleden op papiertjes. Doe de papiertjes in een pot. Haal deze week iedere avond één papiertje uit de pot. Iedereen geeft de persoon op het briefje een compliment of vertelt wat hij van die persoon waardeert. Dank de Heere voor elkaar!

Kleuren en puzzelen

Kies een van de downloads om te puzzelen of te kleuren over de geschiedenis van Kaïn en Abel.

Downloads

Kaïn en Abel Kleurplaat Download
Kruiswoordpuzzel Kaïn en Abel Puzzel Download
Woordzoeker Kaïn en Abel Puzzel Download

Stel jouw vraag!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of vond je dingen op deze website moeilijk? Stel je vragen gerust! Je krijgt altijd een persoonlijke reactie.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om gift te geven, bijvoorbeeld specifiek voor kinderen of jongeren, of specifiek voor een bepaald kernwoord? Of wil je een structurele bijdrage geven? Ga dan naar de crowdfunding website voor meer informatie en om daar te doneren.